Innehåll på sidan

Uppsats om finansiering av idéburna kvinnojourer gav första pris

En uppsats om kommuners möjligheter att finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan att behöva tillämpa upphandlingslagstiftningen vann första pris i kategorin juridik i Konkurrensverkets uppsatstävling 2020. Uppsatsen är skriven av Philippa Nilsson vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Publicerad den 10 december 2020.

Uppsatsen med titeln "Kommuners möjligheter att finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan tillämpning av LOU – en analys av gränsen mellan bidrag, IOP och upphandlingsplikt" belönas med 25 000 kronor.

Philippa Nilsson, Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Foto: Viktor Dahling.

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
– På juristprogrammet har jag läst fördjupningskurs inom såväl offentlig upphandling som socialrätt och jag tyckte att ämnet var en perfekt kombination av dessa två rättsområden. Frågan är dessutom oklar, omdiskuterad och politiskt känslig, vilket gjorde ämnet än mer intressant.

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
– Jag valde att först ge läsaren en förhållandevis lång bakgrund till varför uppsatsens frågeställning är relevant att utreda. Därefter gick jag metodiskt igenom varje enskilt rekvisit för att utröna upphandlingslagstiftningens tillämpningsområde när kommuner finansierar idéburna kvinnojourer genom bidrag eller idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Vilka är de viktigaste slutsatserna i uppsatsen?
– Uppsatsens viktigaste slutsats är att kommunal finansiering av idéburna kvinnojourer ofta omfattas av LOU:s tillämpningsområde. Detta beror bland annat på att det är ett kommunalt ansvar att tillhandahålla de tjänster som idéburna kvinnojourer i regel erbjuder. En kommun kan således inte finansiera en idéburen kvinnojour i syfte att sedan kunna hänvisa de kommunmedlemmar som har behov av rådgivning eller skyddat boende dit, såvida kommunen inte har upphandlat dessa tjänster med tillämpning av LOU. Det bör tilläggas att denna slutsats enligt många är oönskad eftersom idéburna kvinnojourer är beroende av kommunal finansiering, samtidigt som det finns flera skäl till att de är ovilliga att delta i offentliga upphandlingar. Kommuner har emellertid, under vissa omständigheter, möjlighet att finansiera idéburna kvinnojourer utan tillämpning av LOU, vilka redovisas i uppsatsen.

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
– Jag arbetar som biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl i Malmö där jag främst arbetar med upphandlingsrättsliga frågeställningar.

Läs uppsatsen