Innehåll på sidan

Pristagare i uppsatstävlingen

2021 deltog ca 32 uppsatser i Konkurrensverkets uppsatstävling med tema konkurrens och upphandling. Sex uppsatsbidrag gick vidare och belönades med sammanlagt 100 000 kronor.

Pristagare – Ekonomi 2021

1:a pris – 25 000 kronor 

Författare: Sofia Giovannetti, Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Merging platforms: A study of horizontal mergers in two-sided markets.
Handledare: Jonas Häckner och Mathias Herzing
Motivering: "Digitaliseringen har lett till en dramatisk ökning av så kallade två-sidiga marknader. Till skillnad från traditionella marknader är nätverkseffekter centrala för värdeskapande på en två-sidig marknad vilket gör att nya modeller måste användas för att förstå dessa marknader. Uppsatsen är en teoretisk analys av horisontala förvärv på en två-sidig marknad. Författaren visar en utmärkt förståelse för vad som krävs för att kunna analysera sådana förvärv. Resultaten visar att ett förvärv som leder till att båda plattformarna fortsätter att existera inte kan öka konsumentöverskottet, och visar under vilka förutsättningar konsumentöverskottet ökar med en sammanslagen plattform. Överlag är det en avancerad uppsats som använder och anpassar relevanta verktyg för att ta itu med en fråga av yttersta vikt för digital ekonomi och förvärvskontroll".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Sofia Giovanetti

Läs uppsatsen: Merging platforms: A study of horizontal mergers in two-sided markets

2:a pris – 15 000 kronor 

Författare: Nicholas Mimms, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Uppsats: The effect of the 2014 EU Public Procurement Directives on Tender Outcomes.
Handledare: Andreea Enache
Motivering: "En av grundprinciperna för offentlig upphandling är transparens. Likaledes är syftet med EU (och EU-direktiv) att öppna upp den inre marknaden och öka konkurrensen för offentliga kontrakt. Den här högst intressanta uppsatsen studerar hur EUs direktiv från 2014 om offentlig upphandling har påverkat offentlig upphandling. Den empiriska analysen baseras på en relevant och avancerad metod och är noggrant utförd. I uppsatsen används ett stort dataset på nästan 250 000 kontrakt från 31 EU-länder under tidsperioden 2012–2017. Uppsatsen finner, bland annat, ingen stark effekt på valet av upphandlingsform, men ser en ökning av ex post modifieringar av upphandlingar och en ökad sannolikhet för två eller färre anbudsgivare. Överlag är detta en uppsats av hög kvalitet som använder relevanta empiriska metoder för att studera en viktig fråga för offentlig upphandling".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Nicholas Mimms

Läs uppsatsen: The effect of the 2014 EU Public Procurement Directives on Tender Outcomes

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: William Ramshage, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Uppsats: In a Position of Competition: Pricing Behavior in an Online Marketplace.
Handledare: Peter Gustafsson
Motivering: "Detta är en välskriven uppsats kring ett aktuellt och viktigt ämne: Hur påverkas priser av prisjämförelsesajter? I stället för att som tidigare litteratur studera hur sådana webbplatser påverkar efterfrågan, analyserar uppsatsen den mycket intressanta och originella strategiska frågan: Hur påverkas prissättning av rankingen på prisjämförelsesajter? Författaren har lagt ner ett imponerande arbete med webscraping och datainsamling, och har byggt upp ett dataset med över 20 miljoner observationer från webbplatsen prisjakt.se. Analysen är noggrant genomförd, presenterad och tolkad. Studien visar att pris påverkas av ändrad ranking och mer så för högre rankade säljare. Även om ändrad ranking påverkar prissättningen så konstaterar uppsatsen att vi är långt från den friktionslösa marknad som digitala prisjämförelsetjänster kan tänkas leda till".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren William Ramshage

Läs uppsatsen: In a Position of Competition: Pricing Behavior in an Online Marketplace

Pristagare – Juridik 2021

1:a pris – 20 000 kronor

Författare: Linn Sydvik, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: Direktupphandling till följd av en utdragen överprövningsprocess.
Handledare: Annika Nilsson
Motivering: "Den offentliga sektorn upphandlar varje år för mångmiljonbelopp och det är inte ovanligt att upphandlingar blir föremål för överprövning i domstol. Många upphandlande myndigheter ställs inför frågan om det är möjligt att använda sig av direkttilldelning till följd av synnerlig brådska när en överprövningsprocess drar ut på tiden. I uppsatsen redovisas svensk praxis på ett systematiskt och förtjänstfullt sätt och den analyseras även i ljuset av EU-rätten. Genom att författaren valt en högaktuell fråga kan uppsatsen vara användbar för många intressenter".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Linn Sydvik

Läs uppsatsen: Direktupphandling till följd av en utdragen överprövningsprocess

1:a pris – 20 000 kronor

Författare: Emma Fröderberg Shaiek, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Excessive Data Collection as and Abuse of Dominant Position. The Implications of the Digital Data Era on EU Competition Law and Policy.
Handledare: Björn Lundqvist
Motivering: "Följderna av digitaliseringen är påtaglig på många områden och inom konkurrensrätten har den medfört nya utmaningar för rättstillämpningen. En fråga som väckt särskild uppmärksamhet är dominerande plattformars insamling av data från användarna. Med en normativ ansats går författaren på djupet i frågan om datainsamling kan passa in i de etablerade kategorierna för exploaterande missbruk vid tillämpning av det EU-rättsliga förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Efter att också ha analyserat målen för regelverket gör författaren gällande att EU:s konkurrensrätt kan och bör användas för att stävja långtgående datainsamling. Med ett föredömligt språk redogör uppsatsen tydligt för argumenten för denna ståndpunkt".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Emma Fröderberg Shaiek

Läs uppsatsen: Excessive Data Collection as and Abuse of Dominant Position. The Implications of the Digital Data Era on EU Competition Law and Policy

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: Eva Chaideftos, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: The Changing Climate for Competition Law. A Convenient Truth.
Handledare: Marios Iacovides
Motivering: "Frågan om det är möjligt att beakta hållbarhetsaspekter inom ramen för tillämpningen av EU:s konkurrensregler har diskuterats alltmer på senare tid, inte minst med anledning av initiativ på EU-nivå som berör samspelet mellan konkurrensfrågorna och olika hållbarhetsfrågor som klimatförändringen och Cirkulär Ekonomi. Författaren har gjort en gedigen genomgång av vilka förutsättningar som finns för att beakta miljömässiga överväganden mot bakgrund av EU-rätten och EU-domstolens praxis och bidrar därmed till forskningen inom ett högaktuellt och viktigt ämne".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Eva Chaideftos

Läs uppsatsen: The Changing Climate for Competition Law. A Convenient Truth