Innehåll på sidan

Publicerad 14 oktober 2022

Övriga rapporter,

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, oktober 2022

I den första rapporten för 2022 redogör vi bland annat för Konkurrensverkets yttrande över Gårdsförsäljningsutredningens betänkande i vilket det föreslås att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska tillåtas under vissa förutsättningar.

Konkurrensverkets har i uppdrag att två gånger om året rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker. Rapporten lämnas till Europeiska kommissionen.

Sammanfattning

Under Coronapandemin vidtog Systembolaget, i enlighet med myndigheternas riktlinjer, åtgärder i olika delar av sin verksamhet i syfte att Systembolaget skulle vara tillgängligt för så många kunder som möjligt. Målet var att ha minst en Systembolagsbutik öppen i varje kommun. Åtgärderna syftade också till att underlätta för leverantörer, och till att begränsa smittspridningen bland kunder och personal. Detta har Konkurrensverket beskrivit i sina senaste rapporter till kommissionen. I takt med ändrade omständigheter har Systembolaget kunnat vidta stegvisa åtgärder för att på ett så strukturerat sätt som möjligt återgå till ordinarie verksamhet. Sedan december 2020 bedriver Systembolaget sin verksamhet huvudsakligen som vanligt.

I december 2021 presenterade Gårdsförsäljningsutredningen sitt förslag. Sammanfattningsvis föreslår utredningen att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska tillåtas under vissa förutsättningar, bland annat att tillverkningen bedrivs oberoende och småskaligt och att den får äga rum endast i samband med en avgiftsbelagd kunskapshöjande upplevelsetjänst med anknytning till den aktuella drycken. Vissa begränsningar vad gäller prissättning och besökares inköpta kvantiteter föreslås. Regleringen föreslås gälla i sex år varefter en utvärdering ska göras. Om en prövning i EU-domstolen skulle resultera i att gårdsförsäljning inte anses förenlig med EU-rättsliga regler menar utredningen att det finns möjlighet att ”backa bandet” och gå tillbaka till en situation utan möjlighet till gårdsförsäljning. För att regeringen ska få möjlighet att med EU-kommissionen diskutera utredningens förslag och dess förenlighet med EU-reglerna föreslår utredningen att reglerna på förslagsstadiet anmäls enligt tjänstedirektivet och anmälningsdirektivet.

Konkurrensverket anser att utredningens förslag skulle kunna anses förenligt med EU-rätten vid en eventuell prövning i domstol samtidigt som verket bedömer att det finns en inte obetydlig risk att en sådan prövning i stället leder till att gårdsförsäljningen anses oförenlig med EU-rätten. Enligt Konkurrensverket förefaller det mindre troligt att förslaget skulle hota detaljhandelsmonopolets fortsatta existens och att det inte skulle gå att ”backa bandet” om det skulle visa sig att regleringen inte är förenlig med EU-rätten, även om detta inte kan uteslutas. Frånsett dessa risker har Konkurrensverket inga invändningar mot att en möjlighet till gårdsförsäljning införs i Sverige eller hur utredningens förslag är utformade. Bland övriga remissinstanser är åsikterna varierande. Samtidigt som många tillverkare efterfrågar en möjlighet till gårdsförsäljning, finns hos dessa en bred förankring för Systembolagets monopol. Många tillverkare har påpekat att de inte stödjer införandet av gårdsförsäljning om det sker på bekostnad av detaljhandelsmonopolet.

Konkurrensverket har tidigare rapporterat om den dom som Patent- och marknads-domstolen (PMD) i oktober 2020 meddelade i målet rörande Systembolagets tvist med e-handelsföretaget Winefinder. Winefinder överklagade domen till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD), och i en dom i juni 2022 slog PMÖD fast att Winefinders försäljning online med leverans av alkoholdrycker till konsumenter i Sverige inte utgör detaljhandel i Sverige, utan försäljning i Danmark. PMÖD finner att det inte är visat att Winefinder bedrivit försäljning i Sverige av alkoholdrycker till privatpersoner i strid med alkohollagen. Systembolaget har överklagat domen till Högsta domstolen.

Tidigare har Konkurrensverket även rapporterat om den dom som PMD i maj 2021 meddelade i målet rörande Systembolagets tvist med det danska företaget Vivino ApS. Även detta mål rör e-handel med alkoholdrycker. Både Systembolaget och Vivino har överklagat domen till PMÖD, och dagar för förhandling var utsatta till i oktober 2022. Med anledning av Systembolagets överklagande av Winefinder-domen till Högsta domstolen har PMÖD dock beslutat att vilandeförklara målet i avvaktan på Högsta domstolens avgörande.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina fattade Systembolaget i februari 2022 beslut om att omedelbart och tillsvidare stoppa försäljningen av samtliga ryska artiklar i Systembolagets sortiment, och om att ställa in samtliga planerade lanseringar av ryska artiklar. Beslutet gäller alltjämt. Inget klagomål har inkommit till Konkurrensverket med anledning av detta.

Systembolaget har gjort vissa förändringar i sin finansieringsmodell (tidigare prismodell), och mottagit synpunkter på dessa förändringar.

Konkurrensverket har mottagit ett klagomål rörande Systembolagets nyligen införda produktmärkning ”Hållbart val”. Därutöver har Konkurrensverket mottagit synpunkter som anknyter till tidigare klagomål på Systembolagets urvalsprocess i samband med bedömning av offerter till Systembolagets "Tillfälligt Sortiment Volym" samt Systembolagets inköpsprocess för "Tillfälligt Sortiment Exklusiv".

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 49

Ladda ner rapport
1,97 MB