Innehåll på sidan

Publicerad 30 december 2022

Konkurrens, Övriga rapporter,

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, december 2022

I den andra rapporten för 2022 redogör vi för ändringar i Systembolagets allmänna inköpsvillkor avseende leverantörers efterlevnad av internationella sanktioner. Vi kommenterar även Systembolagets tillämpning av produktmärkningen Hållbart Val och möjligheten till sökning av drycker på druvsort.

Konkurrensverkets har i uppdrag att två gånger om året rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker. Rapporten lämnas till Europeiska kommissionen.

Sammanfattning

I denna rapport görs kortfattade uppdateringar avseende bland annat Systembolagets inköpsvillkor och statusen i de rättsprocesser rörande e-handel med alkoholdrycker som Systembolaget driver. Ärenden i Alkoholsortimentsnämnden refereras, och klagomål rörande Systembolaget som Konkurrensverket mottagit sedan den förra rapporten publicerades kommenteras. Därutöver ges en kortfattad resumé gällande Gårdsförsäljningsutredningen. I nästkommande rapport om detaljhandelsmonopolet kommer Konkurrensverket att redogöra mer utförligt för eventuella genomförda eller planerade ändringar eller tillägg i Systembolagets inköpsprocesser, sortimentsmodell, finansieringsmodell och butiksmodell. Konkurrensverket kommer då även att redogöra för Systembolagets pågående hållbarhetsarbete och presentera statistik över försäljningen och konsumtionen av alkoholdrycker 2021.

Systembolaget har kommunicerat vissa ändringar i sina allmänna inköpsvillkor som ska gälla från och med den 1 februari 2023. Då införs nya garantiåtaganden för leverantörer gällande efterlevnad av internationella sanktioner samt informationsplikt gentemot Systembolaget rörande detta. Dessutom införs en möjlighet till ett extra prisändringstillfälle för artiklar i det fasta sortimentet i exceptionella undantagsfall.

Systembolagets säljstopp för ryska artiklar, med anledning av det pågående kriget i Ukraina, gäller alltjämt.

I den rättsprocess som Systembolaget driver mot e-handelsföretaget Winefinder har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd. Målet mot Vivino i Patent- och marknadsöverdomstolen är vilandeförklarat i avvaktan på Högsta domstolens avgörande i Winefindermålet.

Konkurrensverket har ställt frågor till Systembolaget angående bland annat Systembolagets relativt nyligen införda produktmärkning ”Hållbart Val” och möjligheten till sökning på druvsort för artiklar i beställningssortimentet. Enligt Konkurrensverket är det otillfredsställande att olika förutsättningar råder mellan leverantörer avseende möjligheten till sökning på druvsort. Konkurrensverket anser det angeläget att ett införande av en druvsökningsfunktion för artiklar i beställningssortimentet sker snarast. Vad gäller ”Hållbart Val” är denna märkning i dagsläget möjlig endast för artiklar i det fasta sortimentet, men Systembolaget planerar att göra den möjlig för artiklar även i det tillfälliga sortimentet och beställningssortimentet under 2023. Konkurrensverket kommer att följa upp utvecklingen.

Yttrandena över Gårdsförsäljningsutredningens betänkande visar på skilda åsikter hos remissinstanserna om utredningens förslag att gårdsförsäljning ska tillåtas under vissa förutsättningar. Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 15

Ladda ner rapport
1,27 Mb