Innehåll på sidan

Publicerad 27 december 2021

Konkurrens, Övriga rapporter,

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, december 2021

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att två gånger om året rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker. Rapporten lämnas till Europeiska kommissionen.

Sammanfattning

Konkurrensverket har i sina senaste rapporter om Systembolaget redogjort för Systembolagets åtgärder med anledning av Coronapandemin. I takt med ändrade omständigheter har Systembolaget kunnat vidta stegvisa åtgärder för att på ett så strukturerat sätt som möjligt återgå till ordinarie verksamhet. Mellan december 2020 och november 2021 bedrev Systembolaget huvudsakligen verksamhet som vanligt. Folkhälsomyndigheten har dock publicerat förnyade allmänna råd som gäller från och med den 1 december 2021, och med anledning av dessa råd har Systembolaget på nytt vidtagit vissa åtgärder i butiksmiljön.

Vad gäller Systembolagets hållbarhetsarbete har även denna verksamhet påverkats av Coronapandemin, men sedan december 2020 har Systembolaget huvudsakligen bedrivit ordinarie verksamhet i hållbarhetsavseende. Under 2021 har fokus riktats bland annat mot att kommunicera kring miljöpåverkan i leverantörskedjan, att förtydliga åtaganden för leverantörer, producenter och odlare samt att stötta implementering och efterlevnad av miljökraven enligt uppförandekoden amfori/BSCI. Systembolaget har även upprättat ett ramverk för hur Systembolaget köper in drycker, vilket publicerats på Systembolagets webbplats. Ramverket ska säkerställa att Systembolaget gör mer hållbara inköp av produkter till dryckessortimentet, bidra till en mer systematisk uppföljning av inköpen samt öka transparensen av vilka krav Systembolaget ställer och varför.

Coronapandemin har haft stora effekter på anskaffningen av alkoholdrycker. Enligt Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) minskade konsumtionen av alkohol i Sverige under 2020 med cirka 5,8 procent jämfört med 2019. Systembolagets andel av den totala konsumtionen 2020 uppgick enligt CAN:s beräkningar till cirka 75 procent, vilket kan jämföras med cirka 65 procent under 2019. Beställningar av hemleveranser från Systembolaget har ökat markant under pandemin men utgör ändå en förhållandevis liten del av Systembolagets totala försäljning, mindre än en procent. Hemleveranser startade som en försöksverksamhet i vissa utvalda delar av Sverige i slutet av 2013. Sedan hösten 2021 har alla i Sverige som bor där det finns en farbar väg och på öar med fast vägverksfärja tillgång till hemleveranstjänsten. Detta omfattar cirka 96 procent av befolkningen.

Konkurrensverket har mottagit två klagomål rörande Systembolagets urvalsprocess i samband med bedömning av offerter vid offertförfrågningar till Systembolagets Tillfälligt Sortiment Volym. Av Konkurrensverkets beslut i ärendet framgår att Konkurrensverket anser att det inte finns tillräckliga indikationer på ett allvarligt konkurrensproblem för att prioritera en fördjupad utredning. Konkurrensverket har därför beslutat att inte utreda saken vidare. Konkurrensverket har även mottagit ett klagomål på Systembolaget gällande Systembolagets inköpsprocess för Tillfälligt Sortiment Exklusiv. Mot bakgrund av vad som framkommit i saken, har Konkurrensverket inte vidtagit några åtgärder med anledning av klagomålet.

I december 2021 presenterade Gårdsförsäljningsutredningen sitt förslag för regeringen. Sammanfattningsvis föreslår utredningen att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska tillåtas under vissa förutsättningar, bland annat att tillverkningen bedrivs oberoende och småskaligt, vilket innebär att årsproduktionen hos enskilda tillverkare inte får överstiga vissa volymer. I förslaget ingår även att gårdsförsäljning ska få äga rum endast i samband med en avgiftsbelagd kunskapshöjande upplevelsetjänst som har anknytning till den aktuella drycken. Vissa begränsningar vad gäller prissättning och besökares inköpta kvantiteter per besökstillfälle föreslås gälla. Den som bedriver gårdsförsäljning ska enligt förslaget ha beviljats tillstånd för detta. Utredningens bedömning är att gårdsförsäljningsförslaget är förenligt med EU:s regelverk och med ett bevarat detaljhandelsmonopol. Som förberedande åtgärd föreslår utredningen dock att förslaget ska anmälas till EU-kommissionen enligt tjänstedirektivet och anmälningsdirektivet. Genom dessa förfaranden kommer den svenska regeringen få möjlighet att diskutera utredningens förslag och dess förenlighet med EU-reglerna med representanter för EU-kommissionen.

Konkurrensverket har tidigare rapporterat om den dom som Patent- och marknadsdomstolen (PMD) i oktober 2020 meddelade i målet rörande Systembolagets tvist med e-handelsföretaget Winefinder. Winefinder har överklagat domen till Patent- och marknads-överdomstolen (PMÖD), och dagar för huvudförhandling i PMÖD är satta till våren 2022. PMÖD har avslagit Winefinders begäran om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i målet. Konkurrensverket har även rapporterat om den dom som PMD i maj 2021 meddelade i målet rörande Systembolagets tvist med det danska företaget Vivino ApS. Både Systembolaget och Vivino har överklagat domen till PMÖD, och dagar för huvudförhandling är satta till hösten 2022.

Regelverket kring den privata e-handeln med alkoholdrycker har debatterats och varit föremål för flera utredningar de senaste åren, och Konkurrensverket har varit kritiskt till att de gällande reglerna är otydliga. Socialdepartementet presenterade 2016 en promemoria i vilken det föreslås att endast så kallade distansköp – inte distansförsäljning – blir tillåtet i Sverige. Konkurrensverket är positivt till att promemorian presenterar ett tydligare ställningstagande än tidigare utredningar. Ärendet bereds fortfarande inom Regeringskansliet.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 44

Ladda ner rapport
2,15 Mb