Innehåll på sidan

Publicerad 7 april 2022

Konkurrens, Upphandling, Otillbörliga handelsmetoder, Rapportserie, 2022:1

Konkurrensverkets tillsynsverksamhet 2021

I tillsynsrapporten för 2021 ger vi en fördjupad bild av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet under förra året. Vi berättar också hur vi ser på den framtida utvecklingen. Med rapporten vill vi visa hur vår tillsynsverksamhet bidrar till en samhällsutveckling som kommer både konsumenter och företag till del.

Sammanfattning

I Konkurrensverkets tillsynsrapport som ges ut årligen redogörs för konkurrens- och upphandlingstillsynen under föregående år, samt vårt nya tillsynsområde otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Vi blickar även framåt och ger vår syn på den fortsatta utvecklingen.

Under året har Konkurrensverkets medarbetare till stor del arbetat hemma på grund av covid-19. Trots detta har tillsynsverksamheten fortskridit med i stort sett samma resultat som föregående år.

Många av våra utredningar och efterföljande domstolsprocesser börjar med ett tips eller klagomål. Under 2021 var antalet tips, klagomål och förfrågningar totalt drygt 1 100. Något lägre än förgående år var antalet indikationer inom upphandlingstillsynen, medan antalet indikationer inom konkurrenstillsynen var på samma nivå som föregående år.

Inom konkurrenstillsynen avslutade Konkurrensverket under 2021 åtta ärenden som hade prioriterats för djupare utredning, vilket är ett ärende färre jämfört med föregående år. Av dessa åtta ärenden avslutades två med hänsyn till att de misstänkta företagen ändrat sitt beteende och därmed bedömdes fortsatt utredning inte vara nödvändig. Övriga sex ärenden avslutades utan att någon åtgärd vidtogs.
Under 2021 ökade antalet anmälda koncentrationer kraftigt. Totalt anmäldes 135 koncentra-tioner till Konkurrensverket, vilket är en ökning med cirka 70 procent från 2020. Konkur-rensverket beslutade om särskild undersökning i fyra ärenden. Två av dessa avslutades först efter åtaganden. Handläggningen av koncentrationsanmälningar tog under 2021 mycket resurser i anspråk, vilket påverkade handläggningen av övriga ärenden inom konkurrenstillsynen.

Inom upphandlingstillsynen lämnade Konkurrensverket under året in 24 ansökningar om upphandlingsskadeavgift, varav 12 ansökningar var på eget initiativ och 12 var obligatoriska ansökningar. Vi fattade tre tillsynsbeslut och i tre fall avslutades utredningar med anledning av förändrat beteende. Resultatet ligger på en jämförbar nivå med 2020.

Den 1 november 2021 trädde lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) i kraft och Konkurrensverkets tillsynsarbete påbörjades. Innan och i samband med att lagen trädde i kraft bedrevs ett omfattande förberedelsearbete på Konkurrensverket, vilket omfattade bland annat att organisera en ny tillsynsverksamhet inom myndigheten och nå ut med information om den nya lagstiftningen. Efter att LOH trädde i kraft startades under 2021 tre tillsynsutredningar. En av utredningarna hann avslutas före årsskiftet.

Den genomsnittliga handläggningstiden för olika typer av ärenden är ett mått på effektivi-teten i handläggningen. Handläggningstiden för ärenden inom konkurrenstillsynen som avslutades under 2021 var i genomsnitt kortare än 2020 och handläggningstiden för ärenden inom upphandlingstillsynen var i egensnitt något längre i jämförelse med 2020. Trots det höga antalet anmälda koncentrationer var den genomsnittliga handläggningstiden för koncentrationsanmälningar lägre 2021 än 2020.

Under 2021 har Konkurrensverket låtit genomföra tre uppföljningar och utvärderingar av tillsynsverksamheten. Den första avser Konkurrensverkets domstolsprocesser, i vilka vi under de senaste åren inte nått framgång i sak i önskvärd utsträckning. Utvärderingen utfördes av forskare verksamma vid Uppsala universitet. De två övriga uppföljningarna har utförts internt på Konkurrensverket varav den första avser handläggningen av icke anmälningspliktiga företagskoncentrationer och den andra myndighetens erfarenheter av tillsyn enligt lagarna om valfrihetssystem.

Vi redogör i tillsynsrapporten för flera publikationer som är av relevans för tillsynen, dels från vår egen rapportserie och dels från den forskning vi finansierar. Konkurrensverket studerade under 2021 bland annat e-handel, byggmaterialindustrin och digitala plattforms-marknader. Tillsammans med våra nordiska systermyndigheter publicerade vi också en rapport om nätapoteksmarknaden i Norden. I tillsynsrapporten beskrivs även kortfattat ämnen som föranledde särskilt intresse under året inom ramen för Konkurrensverkets deltagande i internationella nätverk och organisationer.

Vår fortsatta ambition är att ingripa mot fler överträdelser av de regelverk vi är satta att tillämpa. Det är dock utmanande med hänsyn till att ärendena är komplexa, mer resurser går åt till det kraftigt ökade antalet förvärvsprövningar, och att den nya upphandlings-lagstiftningen kräver viss ytterligare utredning i våra ärenden. Det finns också anledning att se över behovet av nya verktyg i både konkurrens- och upphandlingstillsynen.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 95

Ladda ner rapport
1,20 Mb