Innehåll på sidan

Publicerad 23 februari 2024

Om Konkurrensverket, Konkurrens, Upphandling, Otillbörliga handelsmetoder, Informationsmaterial,

Konkurrensverkets årsredovisning 2023

I årsredovisningen har vi sammanfattat Konkurrensverkets arbete under 2023.

Generaldirektören har ordet

År 2023 var ett speciellt och omtumlande år för oss alla. Krig i vår närmiljö, ett försvagat konjunkturläge och hög inflation påverkade de svenska hushållen och näringslivet. Konsumenter pressandes av stigande matpriser och ökade energikostnader. Många fick en ansträngd privatekonomi. Det präglade samhällsdebatten där frågor om konkurrensens betydelse för prisutveckling och inflation kom i fokus. Medvetenheten om vikten av en väl fungerande konkurrens ökade och förde med sig ett stort intresse för Konkurrensverkets uppdrag. Riksdag och regering, medier och allmänhet – det var många som engagerade sig i konkurrensfrågor och vikten av en väl fungerande samhällsekonomi. Det är positivt. Vårt uppdrag är viktigt och berör hela samhället – företag, offentliga organ och konsumenter.

Redan under 2022 såg vi hur Sveriges ekonomiska situation förändrades och osäkerheten om vart utvecklingen var på väg bredde ut sig. Mot den bakgrunden fattade vi beslut om en strategisk satsning med syfte att ge särskild uppmärksamhet åt konkurrensaspekten av olika samhällskriser. Vår självklara utgångspunkt är att marknader ska fungera väl, även i tider av kris. Företag får inte genomföra åtgärder som leder till att marknader har en sämre fungerande konkurrens när krisen är över. En effektiv konkurrens är en förutsättning för effektiva marknader, även i kristider.

Den strategiska satsningen som vi inledde 2022 tog vi sedan med oss in i 2023. Satsningen resulterade under året i ett flertal analyser där vi har sammanställt risker och förutsättningar på ett urval konsumentmarknader, bland annat energimarknaderna och drivmedelsmarknaden, inom finanssektorn och livsmedelsbranschen. Det är betydande marknader som påverkar konsumenters vardag och plånböcker.

Det var också de kraftiga prisökningarna på livsmedel som föranledde vår pågående genomlysning av livsmedelsbranschen. Undersökningen omfattar en mängd frågeställningar som på olika sätt rör konkurrenssituationen inom livsmedelsbranschen.

Under året publicerade vi ett antal delrapporter med några första indikationer på att risk för bristande konkurrens och omotiverade prisökningar delvis ligger bakom de höga matpriserna i Sverige. Slutrapporteringar kommer under 2024.

Precis som livsmedelspriserna har priserna på drivmedel ökat kraftigt de senaste åren. Utöver den analys av drivmedelsmarknaden som vi publicerade i januari 2023, där vi konstaterade att marknaden kännetecknas av få aktörer och hög grad av pristransparens, har vi ett pågående arbete med en fördjupad analys av konkurrensen i drivmedelssektorn. Analysen genomför vi på regeringens uppdrag, med slutredovisning i december 2024.

Livsmedelsfrågor ingår också i Konkurrensverkets uppdrag som tillsynsmyndighet över lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH.

Lagen trädde i kraft 1 november 2021 och under året har vi för första gången fattat beslut om sanktionsavgifter enligt LOH. Regeringen har också gett oss förtroendet att utvärdera de första två åren med den nya lagen och i oktober lämnade vi en första delrapportering. Av den framgår att vissa otillbörliga handelsmetoder har blivit mindre vanliga, medan andra har blivit mer frekventa. Vi noterade också att fler känner till lagen, men att det finns en viss skepsis bland leverantörer att anmäla köpares bruk av otillbörliga handelsmetoder på grund av rädsla för repressalier. Det tar vi på största allvar och konstaterar att vi bättre måste nå ut med att det är tryggt att vända sig till Konkurrensverket med sitt tips eller sin anmälan. Det är ett viktigt led i vårt arbete med att säkerställa en väl fungerande livsmedelskedja. Utvärderingen av LOH kommer vi att slutrapportera till regeringen 2025.

Min uppfattning är att Konkurrensverket är väl rustat att fullgöra sitt uppdrag. Med ökade ekonomiska resurser och nya befogenheter är förutsättningarna goda. Det extra tillskott Konkurrensverket tilldelades i vårändringsbudgeten för 2023, innebar att vi kunde stärka tillsynsverksamheten och samtidigt fortsätta bedriva arbetet med att utreda och analysera konkurrenssituationen på konsumentnära marknader. Med stöd av den utökade budget som riksdagen fattade beslut om från och med 2024, kommer vi ytterligare att kunna utveckla konkurrenstillsynen.

Samtidigt kommer de utökade befogenheter inom upphandlingstillsynen som riksdagen fattade beslut om i november 2023, och som började gälla den 1 januari 2024, innebära att vi också kan skärpa tillsynen över den offentliga upphandlingen. Det ligger i hela samhällets intresse att fler offentliga upphandlingar konkurrensutsätts.

Det är också välkommet att regeringen under året tillsatte en utredning om nya kompletterande regler på konkurrensområdet. Det ligger i linje med de pågående förändringar av konkurrensregelverket som sker i flera EU-länder, bland annat med anledning av digitaliseringen och framväxten av nya affärsmodeller. Även Konkurrensverket har länge sett ett behov av nya flexibla verktyg inom konkurrenstillsynen, precis som vi efter drygt tio år med reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, KOS, ser behov av att reglerna förändras för att bli mer effektiva och ändamålsenliga. Under hösten gjorde vi därför en hemställan till regeringen med förslag om en översyn av KOS-regelverket.

Konkurrensverket är en växande myndighet med uppdrag som rör hela samhället. Med stöd av skickliga medarbetare, större ekonomiska resurser för konkurrenstillsynen och utökade befogenheter inom upphandlingstillsynen, ser vi nu fram emot nya och bättre förutsättningar att bedriva en effektiv och modern tillsynsverksamhet, såväl i kristider som under normala förhållanden. Till nytta för konsumenterna.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 123

Ladda ner rapport
1,24 MB