Innehåll på sidan

Publicerad 23 februari 2023

Om Konkurrensverket, Konkurrens, Upphandling, Otillbörliga handelsmetoder, Informationsmaterial,

Konkurrensverkets årsredovisning 2022

I årsredovisningen har vi sammanfattat Konkurrensverkets arbete under 2022.

Generaldirektören har ordet

År 2022 var det 30 år sedan Konkurrensverket bildades. Allt sedan dess har vår vision varit Välfärd genom väl fungerande marknader. Visionen omfattar såväl konkurrens- och upphandlingsfrågor som otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Den gäller i såväl goda tider som i tider av oro, när kriser hotar eller slår till med full kraft.

Kriser av olika slag präglar vår omvärld. Så ser det ut i skrivande stund och så såg det ut under förra året. Oron i omvärlden påverkar förstås även Konkurrensverket, men den ruckar vare sig på vår vision eller på vårt dagliga arbete. Även i oroliga tider ska marknader fungera på bästa sätt, till nytta för konsumenter och samhälle.

Med det som utgångspunkt fattade vi under hösten 2022 beslut om att addera ytterligare en strategisk satsning till våra befintliga. Till de tidigare, som rör konkurrens på digitala marknader, hållbar utveckling och offentligt finansierade tjänster, lade vi en ny satsning som innebär att vi ska fokusera på vikten av att upprätthålla en väl fungerande konkurrens även i kristider. Under senhösten inledde vi ett arbete med att ta fram en serie analyser som belyser konkurrens i kristider. Bland de frågor vi kommer fördjupa oss i märks marknaden för livsmedel och energifrågor och marknaden för drivmedel.

För Konkurrensverket innebar 2022 att vi också införlivade nya arbetssätt och förändrade regelverk i vår verksamhet. Den 1 februari infördes nya upphandlingsregler med syfte att förenkla tillämpningen och ge upphandlande myndigheter mer flexibilitet när de upphandlar. Med nytt regelverk uppkommer nya frågor och vi följer noga utvecklingen för att se och analysera vilka effekter förändringarna får för upphandlande myndigheter och oss som tillsynsmyndighet.

Vi såg också en överenskommelse slutas mellan EU-parlamentet och ministerrådet om rättsakten om digitala marknader (Digital Markets Act, DMA). Den nya regleringen omfattar de stora onlineplattformarnas verksamhet. Här kommer Konkurrensverket, tillsammans med EU:s övriga konkurrensmyndigheter, att ha en viktig roll i arbetet med att stödja EU-kommissionen i tillsynsarbetet. Den 1 juni trädde också EU:s nya vertikala gruppundantagsförordning och riktlinjer i kraft. Det reformerade regelverket är bland annat bättre anpassat till dagens affärsklimat med ökande e-handel och digitala plattformars växande betydelse. Motsvarande ändringar har gjorts i det svenska gruppundantaget för vertikala avtal och kommer att börja gälla under 2023.

Precis som införandet av rättsakten om digitala marknader föregicks den nya vertikala gruppundantagsförordningen av förhandlingar. I båda fallen deltog medarbetare från Konkurrensverket på olika sätt och i olika omfattning med sin expertkunskap. Att vi är med och bidrar till regelverkens utveckling är mycket värdefullt. Det ger oss också möjligheter att inhämta viktig kunskap som återförs till vår egen verksamhet via de medarbetare som deltar i förhandlingarna. Samarbetet inom ramen för EU har vuxit sig allt starkare under åren och är nu viktigare än någonsin.

Till förra årets nyheter hör också att Konkurrensverket utsågs att ta emot och följa upp rapporter om missförhållanden inom konkurrens och offentlig upphandling enligt den så kallade visselblåsarlagen. Vi öppnade en extern rapporteringskanal i juli. I den nya visselblåsartjänsten tar vi emot tips som har upptäckts i arbetsrelaterade sammanhang. Våra tidigare kanaler går förstås fortfarande att använda för den som vill lämna tips eller klagomål som har upptäckts på andra sätt. Tips är mycket viktiga för vår tillsyn. De ger oss god hjälp att upptäcka och utreda överträdelser.

Ett exempel på tipsens betydelse är den utredning som vi inledde efter att vi hade blivit kontaktade av en upphandlande myndighet som tyckte sig se indikationer på samarbete mellan två taxibolag i samband med att de lämnade anbud i en upphandling av färdtjänst. I oktober fattade vi beslut om att de båda bolagen skulle betala konkurrensskadeavgift för ett otillåtet samarbete. Det var första gången vi tillämpade de befogenheter som ger Konkurrensverket rätt att som första instans fatta beslut om konkurrensskadeavgift. Beslutet fattade vi i enlighet med vår fastslagna process för intern kvalitetssäkring i utredningar inom konkurrenstillsynen. De delvis nya arbetsrutinerna testade vi nu för första gången och jag kan konstatera att de föll väl ut.

Under 2022 fattade vi för tredje gången sedan 2019 ett interimistiskt beslut. Det gällde ett företag verksamt i finansbranschen där vi tillfälligt förbjöd bolaget att genomföra ett planerat agerande under det att vi genomförde vår utredning. Det interimistiska beslutet fattades för att skydda konkurrensen på den aktuella marknaden. Efter ett skyndsamt beslut och en snabb utredning kunde vi avsluta ärendet då bolaget meddelade att det inte skulle genomföra sina planer.

Under årets sista kvartal kom en viktig dom från Patent- och marknadsöverdomstolen som slog fast att ett företag i livsmedelsbranschen hade gjort sig skyldigt till ett otillåtet samarbete i samband med en upphandling. Av domen framgick också att företaget inte skulle få eftergift från konkurrensskadeavgift, det vill säga att företaget inte hade underlättat vår utredning på ett sådant sätt att företaget skulle slippa att betala avgift. Eftergiftsprogrammet är ett viktigt verktyg i vårt tillsynsarbete och det är betydelsefullt att domstolen gjorde tydligt att eftergift endast är möjligt när ett företag på eget initiativ lämnar information och bevisning av betydelse till Konkurrensverket.

Under året har vi utrett ett flertal ärenden där upphandlande myndigheter har genomfört direktupphandlingar med coronapandemin som argument. Jag har stor förståelse för att pandemin försatte många upphandlande myndigheter i en svår och pressande situation, men i flera av de utredningar vi har genomfört utgjorde inte pandemin tillräckliga skäl för direktupphandling. Här vill jag om igen understryka vikten av att upphandlande myndigheter har rutiner på plats som fungerar även i kristider.

Vi kan också se tillbaka på vårt första år som tillsynsmyndighet för lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Vi har utrett våra första tillsynsärenden och publicerat två ställningstaganden där vi tydliggör hur vi anser att lagen ska tolkas och tillämpas. Vi har också fortsatt våra kommunikationsinsatser för att sprida kännedom om lagen och bygga tillit till vårt arbete. Att ha en pågående dialog med branschen är mycket viktigt för oss och det webbinarium vi arrangerade i november är ett exempel på vår ambition att dela med oss av våra insikter och utmaningar, samtidigt som vi vill ge marknadens aktörer möjlighet att dela sina erfarenheter med oss.

Inom ramen för vårt uppdrag att uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet publicerade vi rapporten Privata digitala vårdtjänsters påverkan på konkurrensförhållanden inom primärvården. Vår undersökning visar att det inte råder konkurrens på lika villkor mellan vårdcentralerna i vårdvalssystemen och de privata digitala vårdgivarna som verkar med utomlänsersättning. Här förordar vi därför en översyn av systemet med utomlänsersättning.

År 2022 var ett innehållsrikt år för Konkurrensverket med förändringar av regelverk, omfattande tillsynsutredningar som färdigställdes och viktiga projekt som inleddes. Allt det här kräver kvalificerade insatser av kunniga medarbetare och vi arbetar aktivt för att vara en så attraktiv arbetsplats som möjligt. Allt för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Förutom intressanta och givande arbetsuppgifter erbjuder vi bland annat möjligheter till distansarbete. En personlig överenskommelse ger medarbetarna möjlighet att arbeta hemma upp till två dagar i veckan. Under året följde vi upp distansarbetet med en enkät som visade att såväl chefer som medarbetare anser att distansarbetet har positiva effekter på verksamheten.

Som jag inledningsvis nämnde är det 30 år sedan Konkurrensverket bildades. Det uppmärksammade vi på flera sätt och vid flera tillfällen under 2022. Att titta i backspegeln har varit mycket spännande och jag kan konstatera att oavsett tidsperspektiv har vår verksamhet alltid präglats av dagsaktuella och angelägna samhällsfrågor – hela tiden med välfärd genom väl fungerande marknader som vår vision. Den ambitionen ligger fast och kommer även fortsatt att prägla vårt viktiga arbete.

Rikard Jermsten
Generaldirektör

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 107

Ladda ner rapport
1,76 Mb