Innehåll på sidan

Publicerad 23 februari 2022

Om Konkurrensverket, Konkurrens, Upphandling, Otillbörliga handelsmetoder, Informationsmaterial,

Konkurrensverkets årsredovisning 2021

I årsredovisningen har vi sammanfattat Konkurrensverkets arbete under 2021.

Generaldirektören har ordet

Under 2021 tog Konkurrensverket ett stort digitalt kliv framåt. Förklaringen är förstås pandemin. Omständigheterna har medfört att vi har behövt arbeta på helt nya sätt för att kunna fullgöra våra uppdrag. Vi har utvecklat nya digitala rutiner och arbetsformer. Det här är en utveckling som kommer att fortsätta även när konsekvenserna av pandemin har klingat av, det är jag övertygad om.

Efter att ha arbetat på distans under större delen av året inledde vi under hösten en successiv återgång till kontoret. Dessvärre ökade smittspridningen i slutet av året, nya restriktioner följde och hemarbetet återinfördes för nästan alla medarbetare. Jag konstaterar att hemarbetet har fungerat väl och att vi har bedrivit ett effektivt arbete trots att vi befunnit oss på distans. Detta har medfört att Konkurrensverkets medarbetare har erbjudits möjligheten att delvis arbeta hemifrån även efter pandemin. Hybridarbetsformer innebär förstås utmaningar och just nu befinner vi oss i en läroprocess där vi gemensamt utvecklar ett mer flexibelt, ofta digitalt och för varje arbetsuppgift, ändamålsenligt arbetssätt.

Det gångna året har för Konkurrensverkets del även inneburit att nya uppdrag har införlivats i verksamheten. Det gäller dels uppdraget att utöva tillsyn över och vara registermyndighet för annonsdatabaser vad gäller upphandling, dels tillsynen enligt den nya lagen om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter som trädde i kraft den 1 november. Det är viktiga uppdrag som har inneburit att vi har fått ta oss an nya sakfrågor och välkomna nya medarbetare till myndigheten.

Inför den nya lagens införande har vi i vårt förberedelsearbete lagt stor vikt vid kontakter med marknaden, bland annat för att vi ska få en så god förståelse som möjligt för de delar av lagstiftningen som marknadens aktörer uppfattar som oklara. Med den utåtriktade verksamheten vill vi också bygga förtroende för vår verksamhet hos de aktörer som berörs av lagen och säkerställa att vi har rätt fokus och perspektiv på vår verksamhet.

Under året har vi även inlett förberedelser för att möta de förändringar som är att vänta vad gäller upphandlingsreglerna. Nya regler har trätt i kraft den 1 februari 2022 och vi påbörjade redan under hösten arbetet med att anpassa verksamheten med anledning av det nya regelverket. Den här förändringen och andra av regeringen aviserade lagstiftningsärenden på upphandlingsområdet, inte minst gällande regleringen av tillsynsverksamheten, kommer att påverka vårt arbete, och våra arbetsformer och förhållningssätt måste utvecklas och anpassas i takt med att regleringen ändras.

Förändringar av konkurrenslagen trädde i kraft den 1 mars 2021 och innebär bland annat att Konkurrensverket nu förfogar över nya instrument i konkurrenstillsynen. Konkurrensverket har nu beslutsbefogenheter som bättre överensstämmer med övriga konkurrensmyndigheter inom EU, vilket bland annat kommer att underlätta vårt omfattande och angelägna internationella samarbete.

Digitaliseringen fortsätter att snabbt förändra såväl marknader som företag. Det är en utveckling som har fört med sig mycket positivt, men den ställer också nya krav på konkurrensmyndigheter runt om i världen. På det internationella området har de digitala plattformsmarknadernas framväxt bland annat lett till nya lagstiftningsförslag på EU-nivå. Avsikten är att bland annat reglera agerandet av stora globala plattformar som fungerar som så kallade grindvakter.

Konkurrensverkets medarbetare har med sina expertkunskaper på olika sätt varit involverade i och bidragit till det internationella lagstiftningsarbetet. Men den digitala utvecklingen är en strategisk utmaning som vi också måste hantera i ett nationellt perspektiv. Flera länder har infört, eller är på väg att införa, nya verktyg som konkurrensmyndigheter kan använda för att åtgärda vissa konkurrensproblem som inte kan hanteras med stöd av den nuvarande konkurrenslagstiftningen.

En av slutsatserna i vår rapport Konkurrens på digitala plattformsmarknader, som vi publicerade i februari, är att vi även på svensk nivå bör utreda om ytterligare verktyg behöver införas för att åtgärda strukturella problem, som har identifierats inte minst till följd av den pågående digitaliseringen. Men strukturella konkurrensproblem är inte något unikt för digitala marknader. I den utredning om konkurrensen i byggmaterialindustrin, som vi under året har utfört på regeringens uppdrag, konstaterar vi att också branschen för byggmaterial lider av konkurrensproblem, som delvis har att göra med marknadens struktur. Även det är ett resultat som visar att det är angeläget att utreda behovet av ett kompletterande svenskt regelverk till nuvarande förbuds- och förvärvsregler.

Andra frågor som kommer att kräva vår uppmärksamhet framöver är utvecklingen av digitala annonsmarknader. Av en rapport om konkurrens och tillväxt inom e-handeln, som vi har tagit fram på regeringens uppdrag, framgår att konkurrensen inom den svenska e-handeln generellt är god, men att förutsättningarna snabbt kan förändras. En fråga som är av särskild vikt är företagens möjligheter att synas digitalt. Om den digitala synligheten begränsas riskerar det att påverka konkurrensen och vi ser därför ett behov av att närmare granska utvecklingen av digitala annonsmarknader.

Den här liksom många andra dagsaktuella frågor är inte bara gränsöverskridande utan påverkar också flera myndigheters arbete även på nationell nivå. Vi behöver därför dela erfarenheter och lära av varandra. Den angelägna samverkan som vi sedan tidigare har inlett med Konsumentverket och Integritetsskyddsmyndigheten fortsätter därför och vi avser att utveckla det ytterligare framöver. Vi har under året bland annat arrangerat myndighetsgemensamma seminarier där våra medarbetare har träffats för att diskutera viktiga och gemensamma frågeställningar på området.

Samarbetet fortgår även på nordisk nivå. Det resulterade under 2021 i en rapport om nätapoteksmarknaden i Norden, som de nordiska konkurrensmyndigheterna gemensamt publicerade.

Vårt arbete med att utveckla verksamheten sker på flera fronter. Förutom det pågående arbetet med att ta fram nya regler och verktyg gör vi också en viktig och nödvändig intern satsning på dataanalys. Under det gångna året har vi förstärkt vår kompetens på området. Den kompetensen kommer, tillsammans med andra förändringar, att bidra till att de engagerade och kunniga medarbetare som jag har glädjen att arbeta med, får utvecklade förutsättningar att bedriva en effektiv, modern och rättssäker tillsynsverksamhet, anpassad efter tidens krav.

Rikard Jermsten
Generaldirektör

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 99

Ladda ner rapport
1,47 Mb