Innehåll på sidan

Utredning mot Norrsken avslutas men visar på oklarheter kring kommunala befogenheter på fiber- och bredbandsområdet

Det finns inga tydliga tecken på att det kommunala bolaget Norrsken hämmar eller snedvrider konkurrensen. Företaget bedriver däremot verksamhet i strid med kommunallagen, enligt Konkurrensverkets bedömning. I en skrivelse vänder sig nu Konkurrensverket till regeringen för att få förtydligat vilka verksamheter kommuner får bedriva på fiber- och bredbandsområdet.

Konkurrensverket har utrett om det kommunala bolaget Norrsken bedriver försäljning av fiberkapacitet vid event i strid med reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) i konkurrenslagen. Konkurrensverket har inte funnit några tydliga tecken på att bolaget bedriver säljverksamhet som hämmar eller snedvrider konkurrensen och avslutar därför utredningen.

Konkurrensverket gör däremot bedömningen att Norrsken bedriver verksamhet i strid med lokaliseringsprincipen, vilket är en princip som framgår av kommunallagen och som innebär att de intressen en kommuns aktiviteter vill främja ska vara knutna till eller lokaliserade till kommunens område eller dess medlemmar. Norrskens försäljning av fiber- och bredbandskapacitet på eventområdet är inte knuten till ägarkommunernas egna geografiska områden eller medlemmar i tillräckligt hög utsträckning för att det ska anses lämpligt, ändamålsenligt eller skäligt att bedriva verksamheten, enligt Konkurrensverket.

Att Norrskens verksamhet sker i strid mot lokaliseringsprincipen är inget Konkurrensverket kan ingripa mot med stöd av KOS-reglerna.

Konkurrensverket konstaterar även att det finns en risk att kommuner bedriver verksamhet på fiber- och bredbandsområdet som ligger utanför den kommunala kompetensen, genom att utföra uppgifter som saknar kommunalt allmänintresse. Det råder dock oklarheter om var gränserna går på området. Nu vänder sig Konkurrensverket till regeringen för att få förtydligat vilka verksamheter kommuner får bedriva på fiber- och bredbandsområdet.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-11-23

Nyhet23 november 2021