Innehåll på sidan

Tydliggör skälen för varierande kapacitetsgränser för ursprungsgarantier

Konkurrensverket har yttrat sig över promemorian Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet.

Promemorian presenterar ett förslag att utvidga systemet med ursprungsgarantier från endast el till gas, kyla och värme. I promemorian görs bedömningen att en kapacitetsgräns om 50 kW bör införas för utfärdande av ursprungsgarantier för kyla och värme.

Konkurrensverket efterlyser ett mer fullständigt resonemang kring skälen för de åtskillnader som görs mellan olika energikällor avseende kapacitetsgränser.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-09-30

Nyhet30 september 2021