Innehåll på sidan

Publicerad 12 mars 2024

Upphandling, Analys i korthet, 2024:1

Tillämpning av undantaget för ensamrätt vid offentlig upphandling

I en analys i korthet redogör vi för hur undantaget för ensamrätt vid offentlig upphandling får användas utifrån gällande rättsläge, och ger exempel på hur frågan har bedömts i Konkurrensverkets tillsyn och i rättspraxis.

Upphandlingslagstiftningens huvudsakliga syfte är att öppna upp den inre marknaden för konkurrens och att främja den fria rörligheten för varor och tjänster. Upphandlingar ska därför som huvudregel annonseras, så att alla potentiella leverantörer kan vara med och konkurrera om kontrakten (10 kap. 1 § lagen [2016:1145] om offentlig upphandling [LOU]).

Det finns undantag från annonseringskravet. I vissa fall får upphandlande myndigheter upphandla med ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (6 kap. LOU), vilket är ett slags direktupphandling. Ett sådant fall är när det bara finns en leverantör som kan tillhandahålla det som upphandlas på grund av en ensamrätt (6 kap. 14 § första stycket 3 LOU).

Konkurrensverket har uppmärksammat att undantaget tenderar att åberopas utan tillräckligt stöd och för andra situationer än vad lagstiftaren har avsett. Konkurrensverket ser därför anledning att redogöra för hur undantaget får användas utifrån gällande rättsläge och ge exempel på hur frågan har bedömts i Konkurrensverkets tillsyn och rättspraxis.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 12

Ladda ner rapport
568,58 kB