Innehåll på sidan

Konkurrensverkets arbete med ställningstaganden på upphandlingsområdet

Konkurrensverket har publicerat fem ställningstaganden som rör upphandling. Det senaste rör frågan om kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument. Syftet med våra ställningstaganden är att klargöra vår uppfattning i frågor där rättsläget är oklart.

Konkurrensverkets ställningstaganden innehåller redogörelser för vår uppfattning i rättsliga frågor. Syftet med ett ställningstagande kan till exempel vara att klargöra hur vi bedömer en viss fråga där lagregler och rättspraxis inte ger uttömmande vägledning. Ställningstagandena är styrande för Konkurrensverkets verksamhet men är inte bindande för till exempel domstolar eller andra myndigheter.

Bakgrund till ställningstagandet om kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument

Det senaste ställningstagandet på upphandlingsområdet publicerades i juli 2024 och rör kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument.

– Konkurrensverket har uppmärksammat att det förekommer att upphandlande myndigheter hänvisar till upphandlingsdokument som inte finns tillgängliga kostnadsfritt, så som standardavtal, trots att det finns ett krav på kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten. Med ställningstagandet vill vi klargöra vår uppfattning om hur det här förhåller sig till lagstiftningen, säger Therése Westermark, enhetschef för upphandlingstillsyn.

Eftersom Konkurrensverkets ställningstaganden inte utgör regelgivning finns det inga krav på att genomföra en konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

– Ställningstagandet kommer att tillämpas av Konkurrensverket från och med den
1 november 2024. Det ger upphandlande myndigheter en viss tid att ta med det i beaktning inför kommande upphandlingar, säger Therése Westermark.

Ytterligare ställningstagande inom upphandlingsområdet

Konkurrensverket har även publicerat ett utkast till ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i LOU i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04. Ett stort antal synpunkter har inkommit och arbetet med ställningstagandet pågår fortfarande. Målsättningen är att slutföra arbetet med ställningstagandet innan årsskiftet.

 

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-07-04

Artikel4 juli 2024