Innehåll på sidan

Ställningstagande om kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument

Konkurrensverket har beslutat om ett nytt ställningstagande om kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument.

Det förekommer att upphandlande myndigheter använder standarder och standardavtal för att beskriva eller fastställa innehållet i en upphandling. Standarder och standardavtal innehåller färdiga krav och villkor som används för att underlätta och effektivisera upphandlingar. Enligt upphandlingslagstiftningen ska upphandlande myndigheter ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument. Tillgången till standarder och standardavtal är dock ofta förenad med kostnader.

När standarder och standardavtal används för att beskriva eller fastställa innehållet i en upphandling, exempelvis som kontraktsvillkor, är dessa i regel att betrakta som en del av upphandlingsdokumenten. Standarder och standardavtal som används på ett sådant sätt omfattas då av de krav på upphandlingsdokument som uppställs i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Varken LOU-direktivet, LOU, dess förarbeten eller rättspraxis ger stöd för att kravet på kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokument i LOU får inskränkas. Bestämmelsen ger inget utrymme för att göra undantag i situationer när tillgången till upphandlingsdokumenten är förenad med en försumbar kostnad eller en engångskostnad, eller när det kan antas att leverantörerna på marknaden är väl förtrogna med en standard eller ett standardavtal.

Konkurrensverket bedömer att upphandlingsdokument som innehåller hänvisningar till underlag som utgör en del av upphandlingsdokumenten och som inte finns att tillgå kostnadsfritt strider mot kravet på tillgång till upphandlingsdokument i 10 kap. 7 § LOU.

Ställningstagandet tar inte sikte på användningen av standarder och standardavtal generellt. Standarder och standardavtal får användas i offentliga upphandlingar under förutsättning att det sker i enlighet med upphandlingsregelverket.

Ställningstagandet tillämpas av Konkurrensverket från och med den 1 november 2024.

Dokument och länkar

10 kap. 7 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

 

Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten

7 § Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering om upphandling, förhandsannonsering och annonsering om projekttävling med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Om myndigheten inte kan ge tillgång till något upphandlingsdokument enligt första stycket, ska myndigheten i annonsen upplysa om hur leverantörerna kan få tillgång till dokumentet på något annat sätt.

Senast uppdaterad: 2024-07-04

Nyhet4 juli 2024