Innehåll på sidan

Publicerad 31 oktober 2023

Upphandling, Analys i korthet, 2023:14

Annonsering om ändringar av kontrakt och ramavtal

Skyldigheten för upphandlande myndigheter att i vissa fall annonsera ändringar av kontrakt och ramavtal är en viktig förutsättning för en effektiv konkurrens och offentlig upphandling. I den här analysen lyfter vi fram betydelsen av att upphandlande myndigheter annonserar ändringar och att ändringarna annonseras på ett korrekt sätt.

En upphandlande myndighet som ändrat ett kontrakt eller ramavtal med stöd av bestämmelserna om kompletterande beställningar eller oförutsebara omständigheter ska upplysa om detta i en annons.

Att upphandlande myndigheter annonserar ändringar av kontrakt och ramavtal bidrar till transparens i de offentliga affärerna, vilket är viktigt av flera skäl. Genom annonser om ändringar blir det enklare för såväl Konkurrensverket som leverantörer att upptäcka och angripa eventuella otillåtna ändringar. Annonserna bidrar även till att minska risken för korruption och värna allmänhetens förtroende för det offentliga. De ger också förutsättningar för bättre upphandlingsstatistik.

För att annonseringsplikten och dess bakomliggande syften ska få full genomslagskraft är det inte bara viktigt att ändringar annonseras, utan även att ändringarna annonseras på ett korrekt sätt och innehåller korrekta uppgifter. Annars riskerar principen om transparens att åsidosättas, och i förlängningen riskerar även konkurrensen att försämras.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 10

Ladda ner rapport
1,07 MB