Innehåll på sidan

Registrering av annonsdatabaser ska ge bättre upphandlingsstatistik

Den 1 juli får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik. Då kan de som driver annonsdatabaser för publicering av offentliga upphandlingar ansöka om registrering av annonsdatabasen hos Konkurrensverket som blir ansvarig registermyndighet.

Hos Konkurrensverket pågår de interna förberedelserna för fullt. Karin Morild är ansvarig projektledare för arbetet med att förbereda myndigheten för det nya uppdraget som registermyndighet för annonsdatabaser.

Vad är syftet med de nya reglerna?

– Syftet med de nya reglerna är att förbättra upphandlingsstatistiken genom att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar från registrerade annonsdatabaser till en nationell statistikdatabas. Det finns ingen skyldighet att registrera en annonsdatabas men en registrerad annonsdatabas är skyldig att skicka uppgifter till statistikmyndigheten. För att kunna samla in uppgifter om alla offentliga upphandlingar blir upphandlande myndigheter och enheter den 1 januari 2021 skyldiga att publicera annonserna i en registrerad annonsdatabas.

Den 1 juli blir också Konkurrensverket registermyndighet för annonsdatabaser. Det innebär att vi ska ta emot ansökningar om registrering av annonsdatabaser och pröva om de uppfyller kraven för att registreras. Vi ska också utöva tillsyn över de registrerade annonsdatabaserna. Konkurrensverket ska även hålla annonsdatabasregistret som är ett register över de registrerade annonsdatabaserna.

Vilka förberedelser har ni på Konkurrensverket jobbat med?

– Det här är en helt ny verksamhet för oss som dessutom är avgiftsfinansierad. Så förberedelserna handlar om allt från hur handläggningsprocessen för ansökan ska se ut och utformning av det annonsdatabasregister Konkurrensverket är skyldigt att hålla över de registrerade annonsdatabaserna till administrativa frågor om betalning av avgifterna och redovisningen av inkomsterna och kostnaderna för verksamheten. Det handlar till exempel om frågor som hur kommer ansökan in till oss, vilken information behöver vi för att kontrollera att de krav som ställs på annonsdatabaserna är uppfyllda, vem ska ta vilka beslut och var i organisationen ska verksamheten finnas samt när och hur ska avgifterna betalas. I det arbetet har vi bland annat tagit fram förslag på föreskrifter som handlar om när och hur avgifterna ska betalas samt hur ansökan ska ske och vad ansökan behöver innehålla.

Hur ansöker man om registrering av en annonsdatabas?

– Den som driver en annonsdatabas kan ansöka om att registrera den. Ansökan görs då till Konkurrensverket och i det formulär vi kommer ha på vår webbplats. I formuläret framgår vilken information vi behöver för att kunna pröva ansökan och besluta om annonsdatabasen ska registreras eller inte.

Vilka krav ställs det för att en annonsdatabas ska registreras?

– Enligt lagen om upphandlingsstatistik ska en annonsdatabas registreras om den som ansöker om registreringen är lämplig och om det kan antas att verksamheten kommer bedrivas i enlighet med lagen samt den förordning och de föreskrifter som Upphandlingsmyndigheten beslutar om. I lagen om upphandlingsstatistik finns sedan ett antal övergripande krav som ska vara uppfyllda. Förordningen om upphandlingsstatistik har helt nyligen beslutats av regeringen, där finns några lite mer specificerade krav som ställs på annonsdatabasen. Både lagen och förordningen ska träda i kraft 1 juli 2020.

Därutöver har Upphandlingsmyndigheten notifierat och remitterat två föreskrifter; föreskrifter om insamling av uppgifter för statistikändamål samt föreskrifter om upphandlings-ID. I de föreskrifterna ställs ytterligare specificerade krav vilka beräknas träda i kraft i augusti. Det innebär att de annonsdatabaser som vill ansöka om registrering redan den 1 juli 2020 kan komma att behöva komplettera sin ansökan efter det att föreskrifterna trätt i kraft. Det beror på att det är de föreskrifter och villkor som har meddelats och trätt i kraft vid beslutstillfället som ska vara uppfyllda för att bli registrerad, inte de som fanns när ansökan lämnades in.

Avgiftsfinansiering – vad innebär det?

– Avgiftsfinansiering innebär att det är de som är föremål för verksamheten som finansierar den via avgifter, i stället för att verksamheten finansieras av ett förvaltningsanslag. I det här fallet innebär det att de som driver annonsdatabaser ska betala avgifter för att finansiera den verksamhet Konkurrensverket bedriver som registermyndighet.

Enligt förordningen om upphandlingsstatistik som regeringen beslutar om framgår det att det ska tas ut två avgifter för att finansiera verksamheten och hur stora de avgifterna ska vara. Den som ansöker om att registrera en annonsdatabas ska vid ansökan betala en ansökningsavgift som ska finansiera Konkurrensverkets handläggning av ansökan. Av förordningen framgår att ansökningsavgiften är 10 500 kronor/ansökan. Den som driver en registrerad annonsdatabas ska betala en registeravgift som ska finansiera den kontinuerliga verksamhet Konkurrensverket bedriver som registermyndighet. Det är till exempel tillsynen över de registrerade annonsdatabaserna, att hålla annonsdatabasregistret och den administration som avgiftsfinansieringen innebär. I förordningen anges att registeravgiften ska vara 22 500 kronor/år.

Vad händer nu, vad är nästa steg?

– Vi har precis skickat ut våra föreskrifter på remiss till ett antal mottagare som vi hoppas kan lämna synpunkter. Föreskrifterna är även publicerade på vår webbplats och det finns möjlighet för andra som är intresserade att lämna synpunkter. Sista dag för att lämna synpunkter är den 15 juni 2020.

Något annat som kommer synas utåt är det arbete som pågår med att ta fram information till Konkurrensverkets webbplats som riktar sig till dem som driver annonsdatabaser. Där kommer också finnas ett formulär för ansökan. Sen pågår ytterligare arbete men som inte kommer synas externt då det handlar om hur rutiner och processer inom Konkurrensverket ska se ut. Från och med den 1 juli kommer det att vara möjligt för den som driver en annonsdatabas att ansöka om registrering av den.

Det kommer också information riktat till upphandlande myndigheter och enheter angående de nya annonseringsreglerna som träder i kraft den 1 januari.

  • Från och med den 1 juli 2020 går det att ansöka om att registrera en annonsdatabas. För att annonsdatabasen ska registreras måste den som ansöker och annonsdatabasen uppfylla kraven i lagen och förordningen samt, när de trätt i kraft, Upphandlingsmyndighetens föreskrifter.
  • Det finns ingen skyldighet att registrera en annonsdatabas men från och med den 1 januari 2021 ska annonser och efterannonser publiceras i en registrerad annonsdatabas.
  • Registrerade annonsdatabaser ska skicka uppgifter från och om annonser och efterannonser till Upphandlingsmyndigheten som blir statistikmyndighet.
  • Det skapas en nationell statistikdatabas om offentlig upphandling.
  • Konkurrensverket blir från och med 1 juli 2020 registermyndighet för annonsdatabaserna, dvs. verket ska pröva ansökningar och besluta om registrering, föra ett register över registrerade annonsdatabaser samt utöva tillsyn över dem. Uppdraget som registermyndighet finansieras via avgifter från dem som driver annonsdatabaserna.
  • Annonsering av offentliga upphandlingar är fortfarande en konkurrensutsatt marknad där upphandlande myndigheter och enheter anlitar den aktör som passar deras behov bäst.
  • Det finns fortfarande inget som hindrar att en annons publiceras på flera ställen. Dvs en annons kan precis som i dag publiceras i flera annonsdatabaser eller på flera platser för att sprida informationen om upphandlingen så länge annonsen publicerats i TED och/eller en registrerad annonsdatabas i enlighet med upphandlingslagarna.
  • Reglerna för registrering av annonsdatabaser införs den 1 juli 2020. Upphandlingsmyndighetens föreskrifter beräknas däremot träda i kraft i augusti 2020.
  • Upphandlande myndigheters och enheters skyldighet att annonsera i en registrerad annonsdatabas införs den 1 januari 2021.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-05-05

Artikel27 maj 2020