Innehåll på sidan

Oklara konsekvenser av förslag om stöd till laddningsstationer för eldrivna fordon

Konsekvenserna av förslaget om hur utbetalning av stöd för att bygga ladd- och tankningsstationer för eldrivna tunga fordon ska regleras är allt för otydliga för att det ska vara möjligt att göra en bedömning av vilka följder de kan få för marknaden.

Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över regeringens promemoria om förordning om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.

Konkurrensverket anser att det av promemorian inte går att utläsa vilka aktörer som väntas söka stödet. Det framgår inte heller om laddstationerna ska vara en del av nätinfrastrukturen och omfattas av tillträdesregleringen, eller om någon utbyggnad av laddstationerna kan förväntas ske utöver den som kommer till stånd med stödet.

I förslaget till förordning framgår att samarbete och informationsdelning är förutsättningar för att aktörer ska få ta del av stödet. Vad detta innebär är omöjligt att utifrån promemorian få en bild av eftersom det inte framgår vare sig vilka aktörer som ska samarbeta eller vad de ska samarbeta om.

Konkurrensverket konstaterar att viss samverkan och informationsutbyte kan ge positiva effekter. Att tillgängliggöra data kan till exempel underlätta för flera aktörer att träda in på marknaden. Men samverkan och informationsutbyte kan också, beroende på omständigheterna, medföra risker för konkurrensen. Konkurrensverket anser därför att det behövs ytterligare analys kring vilka samarbeten och vilken informationsdelning som bör respektive inte bör genomföras inom ramen för detta stöd.

Konkurrensverket påtalar också att företag som får del av stödet måste beakta konkurrenslagens förbud mot samarbeten som begränsar konkurrensen i de fall de utbyter information och samarbetar.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-10-18

Nyhet18 oktober 2021