Innehåll på sidan

Offentligt styrda stiftelser kan vara skyldiga att upphandla enligt LOU

Offentligt styrda stiftelser kan utgöra offentligt styrda organ som omfattas av upphandlingsregelverket. Det förutsätter att verksamheten tillgodoser ett behov i det allmännas intresse och att verksamheten inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Det framgår av ett tillsynsbeslut från Konkurrensverket.

Konkurrensverket har granskat Stiftelsen Korsvägen och dess helägda dotterbolag Universeum AB. Stiftelsens ändamål är att främja allmänhetens, framför allt barns och ungdomars, intresse för studier och yrkesval inom framför allt naturvetenskap och teknik. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom den verksamhet som bedrivs i Universeum. I Universeum bedrivs utställningsverksamhet riktad till allmänheten och pedagogisk verksamhet i samarbete med grundskolor och gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Universum samarbetar även med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Verksamheten omfattar främst naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

Konkurrensverkets granskning visar att den verksamhet som Stiftelsen Korsvägen och Universeum AB bedriver är i det allmännas intresse och att det behov som tillgodoses varken är av industriell eller kommersiell karaktär. I beslutet har Konkurrensverket bland annat beaktat att den offentliga finansieringen av verksamheten medför att den inte bedrivs på normala marknadsmässiga villkor. Enligt Konkurrensverkets bedömning är Stiftelsen Korsvägen och Universeum offentligt styrda organ som ska följa upphandlingsregelverket när de köper varor, tjänster och byggentreprenader.

– En offentlig organisation har upphandlingsplikt och ska följa upphandlingsreglerna. I en situation där det råder osäkerhet ser vi det som vår uppgift att utreda och fatta beslut som kan vara vägledande även för andra offentligt styrda organ utöver den som utreds, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Av Konkurrensverkets utredning framgår också att Universeum under 2020 upphandlade drift av restaurangverksamhet och en byggentreprenad. Eftersom upphandlingarna genomfördes utan föregående annonsering, trots att upphandlingsrättsliga förutsättningar för detta saknades, har Universeum brutit mot upphandlingsregelverket.

Konkurrensverket förutsätter att Stiftelsen Korsvägen och Universeum säkerställer att framtida anskaffningar genomförs i enlighet med upphandlingsreglerna.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,
Therése Westermark, enhetschef, 08-700 16 77,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-09-19

Pressmeddelande19 september 2023