Innehåll på sidan

Nya konkurrensregler för vertikala avtal gäller från 1 juni

Den 1 juni 2022 träder EU-kommissionens nya vertikala gruppundantagsförordning och riktlinjer i kraft. De nya reglerna – som ersätter tidigare förordning och riktlinjer från 2010 – är resultatet av ett omfattande reformarbete. Syftet har bland annat varit att anpassa reglerna till dagens affärsklimat som präglas av ökande e-handel och framväxten av nya marknadsaktörer som exempelvis digitala plattformar.

Den nya vertikala gruppundantagsförordningen berör alla former av vertikala avtal, det vill säga avtal mellan företag i olika handelsled, till exempel mellan tillverkare och återförsäljare. Reglerna gäller alltså all distribution av varor och tjänster inom EU.

Vad menas med ett gruppundantag för vertikala avtal?

Vertikala avtal har ofta positiva effekter på konkurrensen och för konsumenterna. De flesta typer av vertikala begränsningar riskerar bara att orsaka konkurrensproblem om någon av parterna i avtalet möter otillräcklig konkurrens i sitt handelsled, det vill säga om någon av dem har en stark ställning på marknaden.

Kommissionen har därför sedan tidigare utfärdat ett allmänt undantag för vertikala avtal från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten. För att detta gruppundantag ska gälla krävs

  • att varken säljarens eller köparens marknadsandel överstiger 30 procent, och
  • att avtalet inte innehåller vissa särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar.

Om ett vertikalt avtal uppfyller villkoren i gruppundantaget kan företagen utgå från att det är tillåtet. Gruppundantaget ger därmed en ”trygg hamn” för vertikala samarbeten mellan företag som har en begränsad marknadsmakt.

I de vertikala riktlinjerna ger kommissionen vägledning både om hur gruppundantagsförordningen ska tillämpas och hur vertikala avtal som inte omfattas av gruppundantaget ska bedömas.

Vad är nytt i de nya reglerna?

De viktigaste ändringarna är fokuserade på att anpassa gruppundantaget för att se till att det varken är alltför generöst eller alltför restriktivt, så att potentiellt skadliga avtal inte undantas från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten medan icke-skadliga avtal undantas.

De nya reglerna begränsar tillämpningsområdet för gruppundantaget i fråga om

  • dubbel återförsäljning, det vill säga när en leverantör inte bara säljer sina varor eller tjänster genom oberoende återförsäljare utan även direkt till slutkunder, till exempel från egen webbutik, och
  • så kallade paritetsvillkor som omfattar flera digitala plattformar, nämligen villkor varigenom en förmedlingsplattform hindrar sina användare från att erbjuda de varor eller tjänster som förmedlas på plattformen på gynnsammare villkor via konkurrerande förmedlingsplattformar.

Detta innebär att vissa aspekter av dubbel återförsäljning och vissa typer av paritetsvillkor inte längre kommer att undantas enligt den nya gruppundantagsförordningen utan i stället måste bedömas individuellt.

De nya reglerna utvidgar tillämpningsområdet för gruppundantaget i fråga om

  • vissa begränsningar av en återförsäljares möjlighet att aktivt kontakta enskilda kunder, så kallad aktiv försäljning, och
  • vissa metoder som gäller onlineförsäljning, nämligen möjligheten att ta ut olika grossistpriser av samma återförsäljare för produkter som ska säljas online respektive offline samt möjligheten att införa olika kriterier för försäljning online och offline i selektiva distributionssystem.

Dessa begränsningar är nu gruppundantagna förutsatt att övriga villkor för undantaget är uppfyllda.

Därutöver har reglerna i gruppundantagsförordningen uppdaterats, bland annat när det gäller bedömningen av begränsningar av onlineförsäljning och vertikala avtal i plattformsekonomin. Dessutom ger riktlinjerna detaljerad vägledning på ett antal områden, till exempel selektiva och exklusiva distributionsavtal och agenturavtal.

När börjar de nya reglerna att gälla?

De nya reglerna börjar att gälla den 1 juni 2022. För redan ingångna avtal som inte uppfyller villkoren för gruppundantag i den nya förordningen men som gjorde det enligt 2010 års regler gäller dock en övergångsperiod fram till den 31 maj 2023.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-06-01

Artikel1 juni 2022