Innehåll på sidan

Köp av it-konsulttjänster skulle ha annonserats

Konkurrensverket yrkar att det kommunala bolaget Bostäder i Borås ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling av it-konsulttjänster. Bolaget har genomfört direktupphandlingar av it-konsulter under en längre tid och saknar också dokumentation över hur upphandlingarna har genomförts.

Aktiebolaget Bostäder i Borås ingick i juni 2023 ett avtal om it-konsulttjänster. Enligt Konkurrensverket är det fråga om en otillåten direktupphandling eftersom avtalet inte har annonserats enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingens värde beräknas till drygt en miljon kronor.

Det är en rad omständigheter som förklarar varför ingen annonsering av it-konsulttjänster har genomförts, enligt bolaget. Bland annat fick ett omfattande dataintrång under 2021 som följd att man fick avbryta sina förberedelser inför en planerad upphandling. Även coronapandemin och ytterligare ett dataintrång fick som konsekvens att en annonsering av it-konsulttjänsten inte kunde genomföras som planerat.

Bolaget medger också att man historiskt har haft en bristfällig dokumentation vad gäller upphandlingar, men att man nu har sett över sina rutiner och vidtagit åtgärder.

Enligt Konkurrensverkets utredning fanns inga förutsättningar för Bostäder i Borås att tillämpa några av upphandlingsreglernas undantag från annonseringsplikten när bolaget upphandlade it-konsulttjänster. Bolaget har därmed genomfört en otillåten direktupphandling och Konkurrensverket ansöker nu hos Förvaltningsrätten i Jönköping att Bostäder i Borås ska betala 90 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Olsen Siri, processråd, 08-700 15 37,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Nyhet24 maj 2024