Innehåll på sidan

Konkurrensverkets beslut om sanktionsavgift för grossistbolag står fast efter prövning i domstol

Förvaltningsrätten i Stockholm har avgjort det första målet enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. I domen går domstolen på Konkurrensverkets linje och avslår överklagandet från grossistbolaget Everfresh. Konkurrensverkets beslut att Everfresh ska betala en sanktionsavgift om fem miljoner kronor för att ha använt en otillbörlig handelsmetod står därmed fast.

Konkurrensverket ansåg att Everfresh hade använt sig av en otillbörlig handelsmetod genom att inte betala sina leverantörer i rätt tid och i oktober 2023 fattade Konkurrensverket för första gången beslut om en sanktionsavgift enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH.

– Det har enligt vår mening inte funnits några otydligheter om att de aktuella betalningsperioderna som Everfresh använt sig av är förbjudna enligt LOH. Överträdelsen har direkt bäring på leverantörers likviditet, och får därför en sådan negativ inverkan på leverantörer som LOH ska förhindra. Vi är därför nöjda med att domstolen delar vår bedömning i alla delar, såväl vad gäller överträdelsens allvar som sanktionsavgiftens storlek, säger Konkurrensverkets chefsjurist Marie Östman.

Det var efter att Konkurrensverket hade fått information om att Everfresh, som är ett grossistbolag inom frukt och grönt och del av den globala koncernen Dole plc, inte hade anpassat sina betalningar till LOH som Konkurrensverket inledde en utredning.

I utredningen konstaterade Konkurrensverket att Everfresh vid ett stort antal tillfällen har betalat sina leverantörer för sent och att summan av de sena betalningarna uppgår till ett relativt högt belopp. Konkurrensverket beslutade därför att företaget skulle betala en sanktionsavgift om fem miljoner kronor för att ha använt en otillbörlig handelsmetod. Beslutet var det första beslutet om sanktionsavgift som Konkurrensverket fattade sedan lagen infördes. Everfresh överklagade Konkurrensverkets beslut till förvaltningsrätten som nu avgjort frågan.

I sin dom instämmer förvaltningsrätten i Konkurrensverkets bedömning att det är fråga om en allvarlig överträdelse av LOH och att det har funnits fog för att besluta om en sanktionsavgift. Domstolen slår också fast att de argument Everfresh fört fram i processen inte medför att sanktionsavgiften ska bestämmas till ett lägre belopp än det Konkurrensverket har beslutat. Everfreshs överklagande avslås i dess helhet.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Olsen Siri, processråd, 08-700 15 37,
Masoud Kinsdale, processråd, 08-700 15 14,
Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 08-700 15 92,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Pressmeddelande24 maj 2024