Innehåll på sidan

Konkurrensverket ifrågasätter behovet av tillsyn av auktorisationssystem

Konkurrensverket har yttrat sig över promemorian "Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post". Konkurrensverket har inga invändningar mot att den nuvarande lagen ersätts av en ny lag utan koppling till upphandlingsreglerna, men ifrågasätter om det finns behov av den föreslagna tillsynen.

Konkurrensverket har inga invändningar mot att lagen (2013:311) om valfrihetssystem för elektronisk identifiering ersätts av en ny lag om auktorisationssystem för sådana tjänster som även omfattar digital post. Konkurrensverket kan konstatera att förfarandet i allt väsentligt kommer att fortsätta att fungera som ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), och har inga invändningar mot bedömningen att det föreslagna systemet inte utgör upphandling av tjänster eller en tjänstekoncession.

Konkurrensverket noterar att det i promemorian inte utvecklas närmare vad den föreslagna tillsynen ska innebära eller vad den ska syfta till, och ifrågasätter därför om det finns behov av tillsyn, och anser att detta bör övervägas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-16

Nyhet18 mars 2021