Innehåll på sidan

Konkurrensverket har tagit fram ny metod för beräkning av konkurrensskadeavgift

Konkurrensverket har tagit fram en ny metod för hur storleken på konkurrensskadeavgiften för företag som har överträtt konkurrensreglerna ska fastställas. Revideringarna av den tidigare metoden har gjorts mot bakgrund av bland annat förändringar i konkurrenslagen och Konkurrensverkets utökade beslutsbefogenheter.

För att beakta den senaste utvecklingen inom svensk och EU-rättslig rättspraxis och det faktum att Konkurrensverket sedan den 1 mars 2021 fattar beslut om konkurrensskadeavgift har en ny metod tagits fram. I metoden utvecklar Konkurrensverket hur vissa omständigheter kan påverka konkurrensskadeavgiftens storlek. Den nya metoden avspeglar även de ändringar i konkurrenslagen som är en följd av det EU-direktiv som nyligen har genomförts och som bland annat syftar till att stärka konkurrenstillsynen.

Metoden ger också Konkurrensverket möjligheter att besluta om konkurrensskadeavgifter som ligger mer i linje med motsvarande sanktionsnivåer i andra medlemsländer inom EU för jämförbara överträdelser.

Syftet med metoden är att öka transparensen och underlätta förståelsen för Konkurrensverkets beslut.

Den nya metoden, som publiceras i form av ett ställningstagande, ersätter Konkurrensverkets tidigare metod som togs fram 2009.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-07-02

Nyhet2 juli 2021