Innehåll på sidan

Karo Pharmas köp av Trimb Holding godkänns efter åtagande

Efter att Karo Pharma åtagit sig att avyttra ett varumärke har Konkurrensverket beslutat att lämna företagets köp av Trimb Holding utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.

Under sommaren 2019 anmälde Karo Pharma AB sitt förvärv av Trimb Holding AB till Konkurrensverket för prövning enligt konkurrenslagen. Konkurrensverket fann i sin utredning att de båda företagen skulle få en mycket stark ställning vad gäller hydrokortisonprodukter för behandling av lättare eksem och utslag, där Karo Pharma är verksamt genom varumärket Mildison och Trimb Holding genom varumärket Hydrokortison Trimb.

Konkurrensverket informerade parterna om sina farhågor att förvärvet skulle kunna få påtagligt negativa effekter på konkurrensen. Kort därefter inkom Karo Pharma med ett frivilligt åtagande i syfte att undanröja Konkurrensverkets farhågor och därmed undvika en särskild undersökning av förvärvet.

Åtagandet innebär sammanfattningsvis att Karo Pharma åtar sig att avyttra varumärket Hydrokortison Trimb till en köpare som ska godkännas av Konkurrensverket. Konkurrensverket bedömer att åtagandet är tillräckligt för att förvärvet inte påtagligt ska hämma konkurrensen, och lämnar därmed förvärvet utan åtgärd.

Beslutet är förenat med ett vite på 200 miljoner kronor som kan dömas ut om företaget inte efterlever åtagandet.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-07

Nyhet4 september 2019