Innehåll på sidan

Inget behov av förbud mot alkoholreklam i sociala medier

Konkurrensverket ifrågasätter behovet av en mer restriktiv reglering av alkoholreklam i sociala medier. Ändamålsenliga allmänna regler finns redan för marknadsföring av alkohol. De är dessutom medie- och teknikneutrala och går att tillämpa även på internetbaserade medier.

Konkurrensverket avstyrker därför Socialdepartementets förslag om förbud mot att använda kommersiella annonser i sociala medier för att marknadsföra alkohol.

Utredningens förslag kommer dessutom påverka små företags konkurrensförmåga på ett negativt sätt, enligt Konkurrensverkets bedömning. Skälet är att små företag av ekonomiska skäl kan antas vara hänvisade till att i större utsträckning marknadsföra sig i exempelvis sociala medier.

Konkurrensverket framhåller också i sitt yttrande att det inte längre är meningsfullt att skilja digitala marknader från analoga, och att en teknikneutral reglering av marknaden är att föredra.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-25

Nyhet27 april 2018