Innehåll på sidan

Gör det enklare att utesluta fuskande företag

Regler och rutiner bör skapas som gör det möjligt för upphandlande myndigheter att identifiera företag som ägs eller leds av personer som är dömda för bidragsbrott. Det skulle göra det enklare att utesluta fuskande företag från att delta i upphandling.

Det skriver Konkurrensverket i ett remissvar på utredningen Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra.

Flera av de exempel på fusk och överutnyttjande som utredningen tar upp rör företag som bedriver upphandlad verksamhet. Eftersom de fuskande företagen snedvrider konkurrensen ligger det i Konkurrensverkets uppdrag att medverka i arbetet med att förebygga och förhindra bidragsbrott.

Upphandlande myndigheter kan utesluta leverantörer från att delta i en upphandling om de kan visa att leverantören gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas.

Det innebär att upphandlande myndigheter, efter en proportionalitetsbedömning, bör kunna utesluta företag om det går att visa att företaget eller dess företrädare har gjort sig skyldig till bidragsbrott och brottet har begåtts inom ramen för yrkesutövningen.

Konkurrensverket anser att det bör skapas rutiner som gör det enklare för upphandlande myndigheter att identifiera om ett företag som lämnat in anbud ägs eller leds av personer dömda för bidragsbrott så att de, om det bedöms lämpligt, kan uteslutas från upphandlingar.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-11

Nyhet29 augusti 2017