Innehåll på sidan

Frågor med anledning av coronaviruset

Vi får frågor om konkurrensreglernas och upphandlingsreglernas tillämplighet på företags och upphandlande myndigheters agerande, med anledning av den ansträngda samhällssituation som har uppstått med det nya coronaviruset

Gemensamt uttalande om samarbetsinitiativ

Det europeiska nätverket med konkurrensmyndigheter (the European Competition Network, ECN), där bland annat Konkurrensverket och EU-kommissionen ingår, har gjort ett gemensamt uttalande med anledning av coronakrisen.

Konkurrensreglerna under coronakrisen – gemensamt uttalande av European Competition Network (ECN)

Av uttalandet framgår bland annat att Konkurrensverket och EU:s andra konkurrensmyndigheter kommer att finnas tillgängliga för informell rådgivning för företag som överväger tillfälliga samarbetsinitiativ under coronakrisen, exempelvis för att säkra tillgång till läkemedel och rättvis fördelning av bristvaror till konsumenter.

Generellt gäller följande

Läs nedan vad som gäller om samarbete mellan företag, upphandling i akuta situationer, skatteinbetalning, byte av leverantör och regler om statsstöd.

Samarbete mellan företag

Vad gäller konkurrensreglerna har vi förståelse för de utmaningar många företag och konsumenter står inför. Konkurrensverkets viktigaste uppdrag är att säkerställa väl fungerande marknader till nytta för konsumenterna. Det gäller både under krisen som vi befinner oss i nu, och när krisen är över och samhället återgår till det normala. De åtgärder som företagen vidtar under kristider får inte leda till att vi, när krisen är över, har marknader med en sämre konkurrens på lång sikt.

När samhället och näringslivet ställs inför en krissituation kan det ge upphov till nya samverkansformer och åtgärder. Även under dessa tider behöver konkurrensreglerna beaktas. Det är de generella konkurrensreglerna som är tillämpliga, det vill säga förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning. Bedömningen av om ett samarbete eller förfarande begränsar konkurrensen beror, som alltid, av sammanhanget. Det finns inget specifikt undantag för samarbete mellan företag i kristider. Generellt sett är risken för att ett samarbete begränsar konkurrensen störst om de inblandade företagen är direkta konkurrenter.

Undantag från förbud mot avtal som begränsar konkurrensen

Som vanligt gäller att följande villkor måste vara uppfyllda för att ett undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag ska vara tillämpligt:

  1. Företagen måste kunna visa att samarbetet bidrar till att förbättra produktionen, distributionen eller att det främjar tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande.
  2. Konsumenterna ska få en skälig del av den vinst som uppkommer genom samarbetet.
  3. De berörda företagen får bara åläggas begränsningar som är nödvändiga för att uppnå de positiva effekterna.
  4. Samarbetet får inte ge de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av de tjänster eller produkter som det handlar om.

Därutöver har vissa gruppundantag utfärdats för specifika typer av samarbete, som till exempel forskning och utveckling.

Om företag behöver samverka om samhällsviktig verksamhet är det viktigt att inte gå längre än nödvändigt och i största möjliga mån iaktta konsumenternas intressen. För att minska risken för negativ inverkan för konkurrensen kan det också vara viktigt med transparens mot kunder och konsumenter.

Även inom upphandlingsområdet kan en krissituation aktualisera anbudssamarbeten mellan leverantörer. Vår vägledning för samarbete kan användas till ledning när det är tillåtet att samarbeta.

Vägledning för samarbeten i upphandlingar

Upphandling i akuta situationer

Vi vill framhålla att upphandlingsreglerna inte stoppar inköp i akuta situationer. Med en akut situation menas att ett inköp måste ske inom en tidsram som inte gör det möjligt att genomföra en annonserad upphandling. För att kunna tillämpa undantaget gällande synnerlig brådska ska den upphandlande myndighetens behov vara nödvändigt att fylla inom tidsramen. Om man kan vänta med sitt inköp, så är undantaget inte tillämpligt. Vidare får den upphandlande myndigheten inte själv ha orsakat brådskan, utan den ska vara orsakad av händelser som den upphandlande myndigheten inte kunnat råda över. I detta fall kan nödvändiga och brådskande behov som uppstått på grund av pandemin anses vara orsakade av yttre omständigheter, vilket skulle innebära att undantaget är tillämpligt.

[Komplettering 2 april 2020]
EU-kommissionen har publicerat ett meddelande om praktisk vägledning för att använda flexibiliteten i EU:s ram för offentlig upphandling.

Vägledning från Europeiska kommissionen om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen

Problem med skatteinbetalningar

Det finns flera företag som har fått problem med skatteinbetalningar. Eftersom det enligt 13 kap. 2 § LOU är obligatoriskt att utesluta anbudsgivare som inte fullgör sina skatter, innebär skatteskulder att sådana anbudsgivare ska uteslutas. Det finns dock en möjlighet att söka anstånd med skattebetalningar på grund av synnerliga skäl. Anstånd kan beviljas om det kan antas att betalningsförmågan återkommer efter ett kortare anstånd. Det pågår ett arbete med ett förslag på ytterligare möjligheter till anstånd som ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2020. Det kan således finnas skäl att kontakta Skatteverket för att utreda om skyldighet att utesluta en anbudsgivare föreligger eller inte.

Skatteverkets information om anstånd med skattebetalning

Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverkets samlade information för företag

Byte av leverantör vid konkurs eller obestånd

Om en leverantör skulle vara oförmögen att fullfölja sina åtaganden i enlighet med avtal på grund av konkurs eller obestånd, finns det enligt 17 kap. 13 § LOU möjlighet att byta leverantör under vissa förutsättningar. Den nya leverantören ska till exempel träda in i den tidigare leverantörens ställe utan att detta innebär några väsentliga ändringar av kontraktet. Det ska vidare inte föreligga någon grund för uteslutning och den nya leverantören ska uppfylla de krav enligt 14 kap. 1–5 §§ LOU som ställdes på den tidigare leverantören.

Statsstödsregler

EU-kommissionen har ansvar för tillämpningen av EU:s regler om statligt stöd till företag. För aktuell information se kommissionens webbplats.

State aid rules and COVID-19 (på engelska)

Även Upphandlingsmyndigheten har information om statsstödsreglerna:

Upphandlingsmyndighetens information statsstödsreglerna

Konkurrensverkets verksamhet

Konkurrensverkets verksamhet bedrivs som vanligt med de praktiska begränsningar som kan följa av det rådande läget i samhället.

Om du har frågor eller vill få fördjupad information är du välkommen att ta kontakt med oss.

Lämna tips och klagomål

Senast uppdaterad: 2021-04-09

Nyhet20 mars 2020