Innehåll på sidan

Förvärven av Bergendahl Food och City Gross godkänns efter åtaganden

Konkurrensverket godkänner Dagabs förvärv av Bergendahl Food respektive Axfood, och Bergendahl Food Holdings förvärv av gemensam kontroll över City Gross. Godkännandet villkoras av att Dagab genomför åtaganden som åtgärdar de negativa effekter på konkurrensen som skulle kunna uppstå till följd av affären.

Förvärven anmäldes till Konkurrensverket i juni 2021 för prövning enligt konkurrenslagen och den 12 juli beslutade vi att inleda en särskild undersökning av förvärven. De två förvärven, som prövats som en och samma företagskoncentration av Konkurrensverket, innebär att Dagab Inköp och Logistik AB efter koncentrationens genomförande kommer att utöva ensam kontroll över Bergendahl Food AB och Axfood Investering och Utveckling AB kommer att utöva gemensam kontroll över City Gross i Sverige AB tillsammans med Bergendahl Food Holding AB.

Både Axfood och Bergendahl Food bedriver grossist- och detaljistverksamhet inom dagligvaruhandeln. Parterna är verksamma i båda dessa led vad gäller fullsortimentsbutiker inom segmenten närlivs, traditionell dagligvaruhandel, lågpris samt stormarknader. Den särskilda undersökningen har visat att förvärvet av City Gross inte riskerar att leda till ett påtagligt hämmande av effektiv konkurrens. Konkurrensverket har däremot i det här skedet av utredningen inte kunnat utesluta att förvärvet av Bergendahl Food riskerar att leda till högre priser och/eller försämrade leveransvillkor.

Dagab har kommit in med ett åtagande i syfte att avhjälpa de konkurrensproblem som Konkurrensverket identifierat. Åtagandet innebär bland annat att Dagab åtar sig att ge Bergendahl Foods nuvarande kunder avtalsvillkor som är likvärdiga eller bättre än befintliga avtal med Bergendahl Food och att Dagab ska förhandla med nya innovativa kunder om att ingå avtal på affärsmässiga och icke-diskriminerande villkor i förhållande till likvärdiga kunder under en viss bestämd tid.

Konkurrensverket bedömer att åtagandet är tillräckligt för att avhjälpa de farhågor som identifierats under utredningen och att transaktionen därmed inte påtagligt ska hämma konkurrensen. Konkurrensverket lämnar därför koncentrationen utan åtgärd.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-09-16

Nyhet16 september 2021