Innehåll på sidan

Förslag om förändringar med anledning av utökad beslutanderätt

På regeringens uppdrag har Konkurrensverket undersökt om ett genomförande av förslaget om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden om konkurrens- och utredningsskadeavgift föranleder organisatoriska förändringar inom Konkurrensverket.

Konkurrensverket har övervägt för- och nackdelar med olika beslutsfunktioner samt även beaktat hur andra myndigheter som fattar beslut i olika frågor, bland annat om sanktionsavgifter, är organiserade. Vid en analys av vad som krävs vid en utökad beslutanderätt har Konkurrensverket dragit slutsatsen att de internationella och nationella krav som ställs i fråga om rättssäkerhet uppfylls.

Det finns därför inte några rättsliga skäl som föranleder en ändrad beslutsordning. I rapporten beskriver Konkurrensverket även ett antal åtgärder som verket vidtar inom ramen för det kontinuerliga utvecklingsarbetet vilka bedöms bidra till ett stärkt förtroende för tillsynsverksamheten.

För det fall regeringen av andra än rättsliga skäl skulle anse att Konkurrensverkets beslut ska fattas av ett kollegialt beslutsorgan, förordar Konkurrensverket att ett särskilt beslutsorgan inrättas. Ett sådant beslutsorgan bör bestå av myndighetschefen och två externa ledamöter.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-09

Nyhet4 maj 2020