Innehåll på sidan

Forskningsrapport: Är successiva förvärv ett konkurrensproblem i Sverige?

Successiva förvärv kan avse situationer där ett och samma bolag successivt köps upp bit för bit, det vill säga att det är samma parter som är involverade. En annan situation är när ett företag köper flera olika bolag inom en och samma marknad och där den kumulativa effekten kan innebära förstärkt marknadsdominans.

Professor Magnus Söderberg har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur vanliga successiva förvärv är och i vilken utsträckning de under det senaste decenniet har påverkat den konkurrensekonomiska koncentrationen inom ett urval av näringsgrenar i Sverige.

Det som kan vara problematiskt med successiva förvärv är att bolag kan köpa upp flera mindre bolag inom en marknad, där respektive uppköp var för sig inte är anmälningspliktigt sett till omsättningströsklar, men där förvärven sammantaget är betydligt över tröskelvärdena inom konkurrensrätten.

Den här rapporten konstaterar att inga, eller mycket svaga, tecken finns på att det förekommit några konkurrensekonomiskt problematiska successiva förvärv i de näringsgrenar som ingått i denna studie.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-10-13

Nyhet13 oktober 2021