Innehåll på sidan

Flera insatser krävs för att åtgärda konkurrensproblemen inom byggmaterialindustrin

Strax före jul presenterade Konkurrensverket rapporten Konkurrensen i byggmaterialindustrin. Av rapporten framgår att byggmaterialbranschen präglas av flera olika konkurrensproblem som bland annat har bidragit till senare års kraftiga kostnadsökning när det gäller bostadsbyggande.

Max Brimberg har varit projektledare för arbetet med att ta fram rapporten.

Max, varför har ni skrivit rapporten?

– Kostnaden för byggmaterial har ökat under lång tid, och därför gav regeringen under våren 2020 i uppdrag åt Konkurrensverket att utreda om kostnadsökningen kunde bero på bristande konkurrens.

Ni har tagit fram en omfattande rapport. Vilka är de viktigaste slutsatserna?

– Under utredningen har det blivit tydligt att det krävs insatser och åtgärder på flera områden för att komma tillrätta med marknadens problem. Bland annat är det viktigt att som byggherre tänka på att varje ingående del i ett projekt påverkar kostnader, och därför utforma upphandlingsunderlag och andra delar av affären så effektivt som möjligt för att undvika onödigt höga kostnader. Vi har också sett en bransch som karaktäriseras av ett beroende av ett fåtal stora materialleverantörer med mycket makt över både leveransförutsättningar och val av material.

Ni har haft ett omfattande underlag att arbeta med. Hur har ni gått tillväga när ni har skrivit rapporten?

– Redan tidigt i arbetet såg vi att marknadens struktur var för omfattande för att i detalj studera varje del, och avgränsade därför studien till ett antal särskilt viktiga områden. Vi har i arbetet tagit en bred ansats för marknadsanalysen med bland annat intervjuer med branschföreträdare, statistiskanalys, genomfört enkätstudier och studerat upphandlingsunderlag.

Av rapporten framgår bland annat att det finns flera frågor som bör utredas vidare. Kan du ge exempel?

– Ja, vi ser ett antal områden som behöver utredas närmare, som till exempel frågan om ökade befogenheter för Konkurrensverket för att kunna åtgärda konkurrensproblem som inte är möjligt under nuvarande lagstiftning. Vi har även sett behov av vidare utredning av statistiska index, produktbedömningssystem och ökad kunskap om privat- respektive offentlig upphandling.

Hur har det varit att jobba med denna omfattande rapport?

– Det har varit väldigt roligt och lärorikt, i synnerhet alla intressanta samtal vi har fått ha med branschen och andra myndigheter. Frågorna ligger väldigt nära oss alla och vi har märkt att det väckt mycket känslor, där bokstavligen alla har en åsikt. Jag och projektgruppen vill också passa på att tacka alla som på ett eller annat sätt deltagit och bidragit till arbetet med rapporten.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-01-12

Artikel12 januari 2022