Innehåll på sidan

Effekterna av förslag om prisreglering på tandvårdsmarknaden behöver övervägas ytterligare

Lägre pris på tandvårdsbesök kan uppnås på annat sätt än genom prisreglering. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande över utredningen När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa.

För att få fler personer att söka tandvård i förebyggande syfte föreslår utredningen en individuell tandhälsoplan. Enligt förslaget ska vårdgivarnas priser för de åtgärder som ingår i planen regleras och en fast patientavgift på 200 kronor per besök införas. En låg ekonomisk tröskel för de patienter som i dag inte besöker tandvården är ett av den föreslagna reformens viktigaste incitament.

Konkurrensverket menar att lägre priser inom tandvården kan uppnås på annat sätt än med prisreglering. Att priskonkurrensen i dag är som störst på de åtgärder som ingår i tandhälsoplanen talar i sig emot en prisreglering. Konkurrensverket har därför svårt att tillstyrka utredningens förslag till prisreglering på nuvarande underlag.

Hur utredningens förslag till fyra alternativa modeller till dagens högkostnadsskydd kommer att påverka vårdgivarnas prissättning, konkurrensen, och efterfrågan på statligt subventionerad tandvård behöver utredas vidare, enligt Konkurrensverket.

Konkurrensverket har inga invändningar mot att den avgiftsfria vuxentandvården sänks från 23 till 19 år.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-09-01

Nyhet1 september 2021