Innehåll på sidan

Åtta nya projekt får forskningsbidrag av Konkurrensverket

Har ökade elpriser lett till utövande av marknadsmakt på fjärrvärmemarknaden? Finns det en gemensam grund för krav på statlig kontroll inom statsstödslagstiftning, konkurrenslagstiftning och lagstiftning om offentlig upphandling? Det är några av frågeställningarna i forskningsprojekten som i år har beviljats forskningsbidrag av Konkurrensverket.

Konkurrensverket bidrar med finansiering till utvalda forskningsprojekt vid svenska universitet. I år har 3,4 miljoner kronor delats ut till nya forskningsprojekt.

– Att öka förståelsen för hur marknader fungerar är viktigt. Det bidrar till att utveckla samhället. De forskningsprojekt som nu har fått forskningsmedel kommer på olika sätt ta fram ny kunskap som ökar förståelsen för olika problemställningar inom konkurrens- och upphandlingsområdet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Totalt är det åtta nya projekt som beviljats medel av Konkurrensverket för sin forskning inom konkurrens- och upphandlingsområdet.

Docent Caroline Buts vid Vrije Universiteit i Bryssel beviljas forskningsmedel för sitt projekt ”State Control in EU market law” som syftar till att undersöka begreppet "statlig kontroll" inom tre rättsområden: statsstödslagstiftning, konkurrenslagstiftning och lagstiftning om offentlig upphandling som i viss utsträckning interagerar med varandra.

Har ökade elpriser lett till utövande av marknadsmakt på fjärrvärmemarknaden? Det är titeln på ett projekt som belyser en viktig marknad med stark koppling till både konkurrens och konsumenter och kommer att ledas av ekon. dr. Erik Lundin vid Institutet för näringslivsforskning (IFN).

Professor Giovanni Forchini, enheten för nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet ska studera ”Miljöhänsyn och överprövningar inom offentlig upphandling”. Projektet ska utifrån ekonomisk teori och empirisk metod analysera och ge policyrekommendationer kring sannolikheten för och konsekvenser av överprövningar inom offentlig upphandling.

Med projekttiteln ”Konkurrensens påverkan på etableringen av förnybar energi i Europa” får fil.dr. Jonas Grafström, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, finansiering till sitt projekt som ska studera hur konkurrenssituationen och dominerande aktörers ställning påverkar införandet av förnybar energi i olika europeiska länder.

Professor Graham Butler, Institutionen för rättsvetenskap, Linnéuniversitetet ska undersöka hur nationella konkurrensmyndigheter ska agera, med avseende på myndighetsutövning och samarbete, både nationellt (horisontellt) och på EU-nivå (vertikalt) i en tid då konkurrenslagstiftningen och dataskyddslagstiftningen överlappar och samspelar alltmer med varandra.

Projektet ”Upphandla bättre. En utvärdering av privata ambulansutförares effektivitet inom ambulanssjukvården under nya kontraktsregler” belyser en fråga med stor betydelse för samhället. Projektet kommer att ledas av professor Björn Tyrefors, Institutet för näringslivsforskning (IFN).

Professor Björn Lundqvist, juridiska institutionen vid Stockholms universitet, beviljas bidrag till ett projekt för att skapa och vidmakthålla en forskningsmiljö med fokus på konkurrensrätt och den nya datadrivna marknadsrätten.

Med syfte att erbjuda minikurser i konkurrensrätt med internationellt ledande forskare inom ett område som är viktigt för Konkurrensverket får professor Richard Friberg vid Handelshögskolan i Stockholm bidrag till sitt projekt.

Utöver de åtta nya forskningsprojekten ges också bidrag till åtta pågående projekt.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, 08-700 16 03, joakim.wallenklint@kkv.se
Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 08-700 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-07-09

Pressmeddelande9 juli 2024