Tidigare vinnare – nationalekonomi

Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i nationalekonomi. Uppsatstävlingen har funnits sedan 1995 och kategorin nationalekonomi sedan 1997.

Pristagare – Ekonomi 2019

Pristagare: 20 000 kr, Astrid Petersson och Tone Riise Åberg, Institutionen för teknisk logistik och produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.
Uppsats: Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie.
Handledare: Louise Bildsten och Per-Arne Jonsson
Motivering: ”Från regeringens sida finns det en ambition om at öka det strategiska arbetet inom offentlig upphandling. Uppsatsen är en analys av status för detta strategiska arbete. Det är en väl genomförd explorativ studie av den fundamentala frågan: i vilken utsträckning arbetar upphandlade myndigheter strategiskt med offentlig upphandling, och vilka faktorer påverkar detta. Analysen är noggrant genomförd, presenterad och tolkad. Fallstudien belyser hur fyra olika upphandlande myndigheter arbetar i olika stor utsträck¬ning med strategiska inköp, från en relativt låg nivå till en relativt hög. De utvalda fallen består av ett statligt bolag, två kommuner och en region. För att kunna lyckas med strategiska inköp pekar uppsatsen på mål och vision, status och stöd, samt kompetens som viktiga faktorer. Överlag är det en avancerad uppsats som använder relevanta verktyg för att ta itu med en fråga av yttersta vikt för offentlig upphandling.”

Läs uppsatsen (2,2 Mb)

Pristagare: 20 000 kr, Fredrik Larsson, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
Uppsats: Monitoring corruption: Civil society involvement in public procurement – A comparative study of the conditional effect of societal accountability in EU regions.
Handledare: Marcia Grimes
Motivering: ”Det här är en välskriven uppsats kring ett aktuellt och viktigt ämne: korruption inom offentlig upphandling. Uppsatsen knyter an till tidigare litteratur i ämnet och visar på teoretiska insikter i detsamma. Baserat på ett tvärsnitt av 175 Europeiska regioner undersöks om civilsamhällets styrka påverkar korruptionsrisk i offentlig upphandling. Som mått på korruption används andel upphandlingar med en anbudsgivare, ett mått som konstrueras baserat på upphandlingsdata de regioner som studeras. Civilsamhällets styrka (eller engagemang) baseras på existerande enkätdata och utgörs av genomsnittligt antal föreningsengagemang per respondent. Den välgrundade slutsatsen är att det inte finns något entydigt samband av det studerade slaget och att det därför inte är lämpligt att luta sig mot civilsamhällets för att skapa förändring.”

Läs uppsatsen (2 Mb)


Pristagare – Ekonomi 2018

1:a pris: 30 000 kr, Joel Rosman,
Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: Wind-Generated Congestion and Market Power – Evidence from a hydropower-based electricity market.
Handledare: Chloé Le Coq
Motivering:En väl genomförd analys av marknadsmakt på den svenska elmarknaden. Författaren använder ekonomisk teori för att visa hur och varför vattenkraftsproducenter i norra Sverige kan utnyttja sin marknadsmakt på ett konkurrenshämmande sätt. Uppsatsen hävdar att vattenkraftsföretag kan ställa om produktion till perioder med högre priselasticitet i efterfrågan och därigenom öka sina vinster. Författaren använder detaljerad kunskap om marknadsstruktur som grund för en empirisk strategi för att bekräfta och mäta denna teoretiskt identifierade effekt. För att bestämma om vattenkraftsproducenterna faktiskt utnyttjar sin marknadsmakt är uppsatsen beroende av en empirisk strategi där de använder vindprognoser i Danmark för att avgöra om vattenkraftsföretag i norra Sverige strategiskt minskar elproduktionen i perioder med potentiellt hög elförsörjning från vindkraftverk i Danmark. Analysen är väl genomförd, presenterad och tolkad. Överlag är det en avancerad uppsats som använder ekonomisk inblick och relevanta verktyg för att ta itu med en fråga av yttersta vikt för konkurrenspolitiken.

Läs uppsatsen (849 kb)

2:a pris: 20 000 kr, Jingcheng Zhao och Tamina Matti,
Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: Evaluation of Classical Monopsony in Nursing Labor Markets: A Natural Experiment.
Handledare: Martina Björkman Nyqvist
Motivering:En väl genomförd undersökning av landstingens marknadsmakt som arbetsgivare för sjuksköterskor. Uppsatsen knyter an till ekonomisk teori för marknader med en köpare, så kallad monopsoni, och placerar tydligt in det egna bidraget i den empiriska litteraturen. För att studera hur koncentrationen av arbetsgivare påverkar sjuksköterskornas löner utnyttjar författarna öppningen och stängningen av BB Sophia i Stockholm för att genomföra en så kallad difference-in-differences-analys. Det visar sig att barnmorskornas löner ökade något jämfört med andra sjuksköterskor när BB Sophia öppnade 2014 för att sedan minska något när BB Sophia stängdes 2016. Analysen är noggrant genomförd och resultaten tolkas med gott omdöme.

Läs uppsatsen (3166 kb)


Pristagare – Ekonomi 2017

1:a pris: 30 000 kr, Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien, Nationalekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: The Swedish Pharmaceutical Market: Competition and Pricing Post-Deregulation.
Handledare: Matilda Orth
Motivering: ”Uppsatsen undersöker hur konkurrens påverkar apotekens priser på icke receptbelagda läkemedel. Frågeställningen är enkel men som uppsatsen pedagogiskt visar kräver den betydande metodologisk sofistikation för att besvaras på ett vederhäftigt sätt. Uppsatsen är i sitt genomförande, slutsatser, empirisk metod, teoretiska medvetenhet och forskningsanknytning alltigenom föredömlig.”

Läs uppsatsen (700 kb)

Läs en intervju med Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien

2:a pris: 20 000 kr, Martin Bergqvist, Nationalekonomiska institutet vid Umeå universitet.
Uppsats: Searching the Mortgage Market: An Estimated Consumer Search Model of the Swedish Mortgage Market.
Handledare: Carl Lönnbark
Motivering: ”Uppsatsen studerar empiriskt i vilken utsträckning prisspridning på bolåneräntor kan förstås ur ett sökteoretiskt perspektiv. Författaren använder en strukturell ansats för att estimera sökkostnader och finner betydande sökkostnader på marknaden. Simuleringar tyder också på att en begränsad ökning av sökkostnaderna kan ge betydande effekter på räntorna. Sammanfattningsvis belyser uppsatsen konkurrensförutsättningar på en viktig marknad med en väl genomförd empirisk analys.”

Läs uppsatsen (2,8 Mb)


Pristagare – Ekonomi 2016

1:a pris: 20 000 kr, Hampus Sporre, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Uppsats: A for effort: an empirical analysis of the effect of competition on grade inflation in Swedish schools.
Handledare: Alessandro Martinello
Motivering: "En excellent uppsats där författaren genomför en tydlig och intressant diskussion med den centrala hypotesen att konkurrens driver på betygsinflationen bland svenska gymnasieskolor. Denna hypotes stöds av hans naturliga experiment med den så kallade John Bauer-konkursen. Uppsatsen är ett intressant bidrag till den pågående diskussionen om betygsinflation och dess bakomliggande orsaker."

Läs uppsatsen (520 kb)

2:a pris: 17 500 kr, Jadwiga Cletus, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Uppsats: An Investigation of Bid Collusion within the Swedish Generic Drugs Market.
Handledare: Johan Stennek
Motivering: "En mycket väl genomförd studie där författaren undersöker ifall det finns otillåtna samarbeten vad gäller budgivning i upphandlingar av generiska läkemedel. Författaren har visat prov på stor skicklighet i sitt genomförande av studien och har genom att initialt identifiera potentiella prissamarbeten utvecklat nya tester för att upptäcka dylika samarbeten i större datamängder."

Läs uppsatsen (1,44 Mb)

3:e pris: 12 500 kr, Kristina Boo och Frida Lönnberg, vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: Opportunistic behaviour in quasi-markets of home care. A study on the compliance of granted and provided home care hours in Swedish municipalities.
Handledare: Martina Björkman Nyqvist
Motivering: "Författarna belyser ett väldigt aktuellt problem inom hemtjänstvården där de undersöker brukarnas behov av vård kontra faktiskt utförande av hemtjänstvård bland nio svenska kommuner. Baserat på en ny typ av elektronisk datainsamling, finner författarna att behoven tillfredsställs bättre om utförarna ersätts för faktiskt utförd vård snarare än utlovad vård, samt att brukare med större behov i mindre utsträckning får vården som utlovats dem. Författarna har genomfört en solid och väl utförd bakgrundsbeskrivning och litteraturgenomgång och utnyttjar en ny typ av elektronisk datainsamling i sin empiriska undersökning."

Läs uppsatsen (3 Mb)


Pristagare – Ekonomi 2015

1:a pris: 25 000 kr, Christian Albertsson och Housam Attar, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet.
Uppsats: Små företag och offentlig upphandling.
Handledare: Jörgen Dahlgren
Motivering: "Ett aktuellt och relevant ämnesval där författarna empiriskt undersöker hinder som företag upplever i samband med offentliga upphandlingar. Litteraturgenomgången är omfattande och författarna har på ett mycket ambitiöst sätt samlat in ett omfattande datamaterial. Den empiriska datan kommer dels från småföretag och dels från upphandlande myndigheter. Därmed görs en kartläggning av både småföretags upplevda hinder och upphandlarnas perspektiv på frågan. Uppsatsen ger därmed värdefulla insikter till alla som verkar för ett ökat deltagande av småföretag i offentlig upphandling. Den insamlade datan är dessutom ett utmärkt underlag till fortsatta empiriska studier av småföretagarens upplevda hinder när det gäller offentlig upphandling."

Läs uppsatsen (1,6 Mb)

1:a pris: 25 000 kr, Erik Johansson, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Nationalekonomi.
Uppsats: Competitive Tendering of Public Transport, Estimating Effects of Competition.
Handledare: Sofia Lundberg
Motivering: "Den här uppsatsen behandlar frågan om fler budgivare leder till lägre pris vid kombinatorisk upphandling av bussturer. Kombinatorisk upphandling kan användas i auktioner där budgivarna har möjlighet att simultant bjuda på fler än ett objekt (eller kontrakt). Formatet har den attraktiva egenskapen att den ger möjlighet att uttrycka skalfördelar över kontrakten. Området är teoretiskt komplext och empiriskt relativt outforskat. I rapporten hanteras detta på ett lämpligt och välskrivet sätt. Studien omfattar data från en bussupphandling i Västernorrland och med hjälp av statistisk analys beläggs att en ökning av antalet budgivare leder till lägre kostnader för den upphandlande myndigheten. Uppsatsen är välstrukturerad och mycket välskriven där varje steg i den empiriska analysen är tydligt beskriven."

Läs uppsatsen (1 Mb)


Pristagare – Ekonomi 2014

1:a pris: 20 000 kr, Sanna Andersson och Ida Boréus, Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet.
Uppsats: Den offentliga upphandlingens påverkan på entreprenörer - En studie av små och medelstora byggentreprenörer.
Handledare: Thomas Lennerfors
Motivering: "Uppsatsen behandlar ett för Konkurrensverket relevant problemområde och samlar in ny och unik data. Analys av sådana data kan utgöra grund för vidare studier inom ett område som behöver stärkas forskningsmässigt. Rapporten är tydlig och fokuserad vilket gör att även icke initierade personer kan förstå den problemsituation som annars huvudsakligen attraherar experter."

Läs uppsatsen  (810 kb)

2:a pris: 15 000 kr, August Torngren Wartin, Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet.
Uppsats: Economic Freedom and People's Views of Competition.
Handledare: Martin Nordin
Motivering: "Uppsatsen behandlar en stor och komplex fråga och visar genom analys av data sambandet mellan individers uppfattning av konkurrens och andra samhällsfaktorer. Uppsatsen illustrerar hur ett kompetent användande av data kan belysa en intressant samhällsfråga. Uppsatsen antyder även att acceptans för konkurrens beror på faktorer såsom styrkan i skyddet av äganderätten och storleken på den offentliga sektorn."

Läs uppsatsen  (710 kb)

3:e pris: 15 000 kr, Thomas Hallström, Hugo Martinsson och Jonathan Roxeheim, Technology Management vid Lunds universitet.
Uppsats: A Road to Success Under Construction? - Examining the Constraints of Public-Private Partnerships in Sweden.
Handledare: Carl-Henric Nilsson
Motivering: "Offentlig-privat samverkan eller Public Private Partnership (PPP) är en form av offentlig upphandling där ett privatföretag eller konsortium tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttighet, vanligtvis sjukhus, motorväg eller annan infrastrukturinvestering. Denna omfattande och ovanligt ambitiösa uppsats identifierar faktorer som förklarar varför PPP är sällsynta i Sverige jämfört med andra europeiska länder."

Läs uppsatsen  (2,8 Mb)


Pristagare – Ekonomi 2013

Under 2013 ändrade vi datumet för uppsatstävlingen och därför genomfördes två tävlingar 2013.

9 december 2013

1:a pris: 33 000 kr, Lars Petersson, Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: European Equity Market Delineation – A Critical Loss Analysis Using Portfolio Optimization.
Handledare: Mikael Bask
Motivering: ”En mycket välskriven uppsats med hög akademisk höjd som studerar avgränsningar av relevanta marknader inom de europeiska finansiella marknaderna. Ämnesvalet är högaktuellt i relation till den pågående integrationen av de internationella finansiella marknaderna. Uppsatsen har en mycket hög teoretisk och empirisk nivå. Författaren använder existerande metoder och simuleringar på ett mycket kompetent sätt.”

Läs uppsatsen  (2 MB)

2:a pris: 20 000 kr, Hanna Lindström och Johnny Norberg, Nationalekonomi på Umeå universitet.
Uppsats: Lasta om, lasta rätt.  En upprepad tvärsnittsanalys av hur samordnad distribution påverkat antalet budgivare inom offentlig livsmedelsupphandling.
Handledare: Sofia Lundberg
Motivering: "Ett aktuellt och relevant ämnesval där författarna studerar om samordnad distribution kan vara ett sätt att öka de små och medelstora företagens konkurrenskraft i offentliga upphandlingar. Författarna visar att de har mycket god kunskap om teoretiska modeller på området och regelverk kring upphandlingsprocessen. De har på ett ambitiöst sätt samlat in kvantitativ data samt kombinerat med intervjuer med representanter för de sex kommuner som infört samordnad distribution. Studien utgör ett utmärkt underlag till fortsatta empiriska studier av frågan.”

Läs uppsatsen  (1 MB)

3:e pris: 13 000 kr, Lovisa Harryzon och Steven Zhao, Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Skattning av byteskostnader på den svenska marknaden för pensionsförsäkringar. Handledare: Robert Östling
Motivering: ”I uppsatsen beskrivs på ett förtjänstfullt sätt frågan om huruvida byteskostnader existerar på marknaden för privata pensionsförsäkringar samt eventuella bakomliggande orsaker till detta. Författarna tillämpar en nyligen utvecklad metod som innebär en utvidgning av existerade metoder för att beräkna byteskostnaderna. De har samlat in mycket intressant empirisk data och diskuterar på ett förtjänstfullt sätt metodologiska styrkor och svagheter.”

Läs uppsatsen  (962 kB)

30 maj 2014

1:a pris, 17 000 kr, Osmis Areda Habte Handelshögskolan, Göteborgs universitet Uppsats: Competitive conditions in the Swedish banking system
Handledare: Florin Maican
Motivering: "En mycket välgjord analys av konkurrensförhållandena i den svenska banksektorn. Författaren har lagt ett betydande arbete på att hitta och tolka data för att räkna ut två indikatorer som använts i internationell forskning på konkurrensområdet. Författaren använder sofistikerade empiriska metoder för att testa om de två indikatorerna kan beskriva konkurrensen mellan bankerna i Sverige."

Läs uppsatsen (732 kb)

2:a pris, 10 000 kr, David Isaksson Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Uppsats: Som man frågar får man svar – vilka kvalitetskrav ställer kommunerna vid upphandling av äldreboenden?
Handledare: Paula Blomqvist
Motivering: "Ett intressant och relevant ämnesval som är till nytta för det konkurrensfrämjande arbetet. En bra ansats vad gäller att utvärdera konkurrensutsättning inom offentlig sektor. Uppsatsen ger nyttig kunskap om möjliga problem med att följa upp och kontrollera om upphandlade verksamheter lever upp till ställda kvalitetskrav. Inspirerar till fördjupade studier."

Läs uppsatsen (899 kb)

3:e pris, 8 000 kr, Axel Cronert Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Uppsats: Where money and politics meet – Explaining Local Variations in Privatization of Public Services
Handledare: Anders Westholm
Motivering: "En mycket ambitiös uppsats som med statistisk analys söker förklara när och var det sker konkurrensutsättning av offentligt finansierad verksamhet. Uppsatsen ger en grundlig genomgång av litteraturen på området och testar sen hypoteserna på svenska data."

Läs uppsatsen (4 Mb)


Pristagare – Ekonomi 2012

1:a pris, 25 000 kr, Elon Strömbäck
Institutionen för Nationalekonomi, Umeå universitet
Uppsats
: Kan centralt utformade förfrågningsunderlag motivera diskvalificerade anbud? - Offentlig upphandling inom ramen för jobb- och utvecklings garantin
Handledare: Sofia Lundberg
Motivering: ”För en välskriven och välstrukturerad uppsats om diskvalificering av anbud vid offentlig upphandling. Författaren visar prov på gedigen analys av såväl teori som empiri.”

Läs uppsatsen (932 kB)

2:a pris, 15 000 kr, Astrid Lindh och Gustav Uddhammar
Handelshögskolan i Stockholm
Uppsats: The effeds of ethanol availability on market shares of flexi-fuel vehicles
Handledare: Cristian Huse
Motivering: ”För en imponerande genomförd empirisk undersökning som på ett smart sätt utnyttjar ett naturligt experiment.”

Läs uppsatsen (1,4 MB)


Pristagare – Ekonomi 2011

1:a pris, 15 000 kr, Gunilla Rönnholm
Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet
Uppsats: An Econometric Analysis of the Merger Decisions of the Swedish Competition Authority during 1993-2009
Handledare: Astri Muren
Motivering: "Uppsatsen genomför en noggrann ekonometrisk analys av hur olika faktorer påverkar Konkurrensverkets beslut i fusionsärenden under perioden 1993-2009. Resultaten visar på likheter jämfört med tidigare studier av kommissionens och den Kanadensiska konkurrensmyndighetens beslut, men pekar också på skillnader. Sammantaget håller uppsatsen en mycket hög kvalitet och är av tydlig relevans för Konkurrensverket."

Läs uppsatsen (1172 kB)

1:a pris, 15 000 kr, Elon Strömbäck
Nationalekonomiska institutionen, Umeå Universitet
Uppsats: Offentlig upphandling. Obligatoriska krav och dess snedvridande effekt på konkurrensen
Handledare: Sofia Lundberg
Motivering: "Denna uppsats undersöker om obligatoriska krav i offentlig upphandling snedvrider konkurrensen genom att minska antalet anbudsgivare, inte minst bland mindre företag. Uppsatsen diskuterar hur antalet anbudsgivare påverkar dessas anbudsstrategier ur ett auktionsteoretiskt perspektiv och går sedan vidare till att analysera dessa frågeställningar empiriskt med hjälp av data på upphandlingar inom tvätteribranschen. Studien är väl genomförd och behandlar en för Konkurrensverket viktig frågeställning."

Läs uppsatsen (1192 kB)

2:a pris, 10 000 kr, Alex Rebenius och Erik Malmström
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet
Uppsats: Byteskostnader på den svenska digital-TV-marknaden
Handledare: Thomas Sonesson
Motivering: "Uppsatsen genomför en empirisk undersökning av byteskostnader på en marknad där man kan befara att dessa ger upphov till betydande inlåsningseffekter. Studien utgår ifrån en indirekt metod för att skatta byteskostnader och redogör för hur denna är uppbyggd samt metodens styrkor och svagheter. Uppsatsen är väl motiverad gällande teori och empiri och bygger på en relativt enkel men kreativ analys av egen insamlad information."

Läs uppsatsen (584 kB)


Pristagare – Ekonomi 2010

2:a pris, 10 000 kr, Jakob Rutqvist
Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet
Uppsats
: Porter or Pollution Haven? An analysis of the dynamics of competitiveness and environmental regulations
Handledare: Chuan-Zhong Li
Motivering: ”För en välskriven och intressant empirisk studie av miljöregleringar, lokalisering av miljöskadlig produktion och stimulans till innovation.

Läs uppsatsen (432 kB)

Pristagare – företagsekonomi 2010

1:a pris, 15 000 kr, Emil Aho och Henrik Åslund
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs Universitet
Uppsats: Priskonvergens i EMU, vad har hänt?
Handledare: Joakim Westerlund
Motivering: ”För en mycket väl genomförd studie av prisutvecklingen inom EMU-området som belyser betydelsen av handelsbarhet och effekten av eurons införande.

Läs uppsatsen (1 MB)


 

Pristagare – Ekonomi 2009

1:a pris, 20 000 kr, Jonas Andreasson och Carl Johan Sundqvist
Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Uppsats: The Impact of the 2004 EC Merger Regulation. An Empirical Study
Handledare: Adam Jacobsson
Motivering: ”För en ambitiös och välskriven uppsats med gedigen empirisk analys av vilka faktorer som påverkar EU-kommissionens beslut i koncentrationsärenden.

Läs uppsatsen (355 kB)

3:e pris, 7 000 kr, Lina Degerman och Emelie Wallin
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet
Uppsats: SAS position på en koncentrerad marknad - en kartläggning över 2007 års marknadsförhållanden på den svenska marknaden för inrikesflyg och tåget som ett substitut
Handledare: Jerker Holm
Motivering: ”För en intressant analys av en ständigt aktuell marknad.

Läs uppsatsen (446 kB)

Pristagare – företagsekonomi 2009

2:a pris, 12 000 kr, Annika Wetterlund
Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping
Uppsats: Kommunikation i offentlig upphandling. En explorativ studie av kommuniationen mellan myndigheter och småföretag
Handledare: Staffan Sundin
Motivering: ”För en bra genomförd studie av ett viktigt och intressant område där mer kunskap behövs.

Läs uppsatsen (594 kB)

3:e pris, 7 000 kr, Mahmoud Azzam och Jenny Karlquist
Institutionen för finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Uppsats: Effects of Allegations of Corporate Misconduct on Share Value - A Study on the Swedish Market
Handledare: Mike Burkart
Motivering: ”För en intresseväckande studie av vad ägare förlorar på att deras företag deltar i karteller.

Läs uppsatsen (558 kB)


Pristagare – Ekonomi 2008

1:a pris, 10 500 kr, Martin Berlin och Eric Sjöberg
Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Uppsats: Lägre priser på köpet?
Handledare: Lennart Erixon
Motivering: ”För en intressant och relevant analys av det statliga driftsstödets effekter på konkurrensen på den svenska dagspressmarknaden”.

Läs uppsatsen (205 kB)

1:a pris, 10 500 kr, Åsa Lang
Institutionen för ekonomi, Högskolan i Gävle
Uppsats: Cityhandlares uppfattningar om konkurrens
Handledare: Akmal S. Hyder
Motivering: ”För en intresseväckande tillämpning av en empirisk modell som vanligtvis används för att analysera andra typer av valsituationer på cityhandlares syn på konkurrens vid etablering av externa köpcentra”.

Läs uppsatsen (555 kB)

2:a pris, 8 250 kr, Robert Liljeström
Nationalekonomiska institutionen, Södertörns Högskola
Uppsats: En samhällsomfattande tjänst på en marknad med konkurrens – Utvärdering av olika strategier för att ge bredband till alla
Handledare: Mats Bergman
Motivering: ”För en mogen och trovärdig analys av tillhandahållandet av en helhetstäckande tjänst på bredbandsområdet”.

Läs uppsatsen (505 kB)

2:a pris, 8 250 kr, Anna Sylvén och Ebba Althini
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Uppsats: Is it possible to make competition irrelevant in a hypercompetitive converging environment?
Handledare: Christine Holmström
Motivering: ”För en inspirerande analys av alternativa konkurrensstrategier på en marknad under snabb teknologisk utveckling och intensiv konkurrens”.

Läs uppsatsen (251 kB)


Pristagare – Ekonomi 2007

1:a pris, 15 000 kr, Fredrik Falkenback
Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet
Uppsats
: Vad driver priset på begravningstjänster?
Handledare: Jerker Holm
Motivering: "För en professionellt genomförd analys i en uppsats som uppvisar både god branschkännedom och en hög grad av självständighet".

Läs uppsatsen (1 MB)

2:a pris, 10 000 kr, Emelie Heintz, Marie Hollertz
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
Uppsats: Det svenska apoteksmonopolet på receptbelagda läkemedel - konsekvenser av en avreglering
Handledare: Thomas Sonesson
Motivering"För en insiktsfull analys och för en träffsäkerhet i branschbeskrivningen och en hög grad av precision i frågeställningen".

Läs uppsatsen (550 kB)


Pristagare – Ekonomi 2006

1:a pris, 15 000 kr, Anna Karlsson
Nationalekonomiska institutionen vid Umeå universitet
Uppsats: Miljö eller pris? En studie av utvärderingskriterier i offentlig upphandling
Handledare: Sofia Lundberg
Motivering: "Författaren visar på en stor analytisk förmåga samt mycket goda kunskaper i att hantera det statistiska materialet. Uppsatsen är mycket välskriven. Ämnet är ytterst aktuellt inte minst då offentlig upphandling utgör en växande och betydande andel av svensk ekonomi".

Läs uppsatsen (241 kB)

1:a pris, 15 000 kr, Anna Kratz och Åsa Wetterholm
Södertörns högskola
Uppsats: Shys metod för att mäta byteskostnader - en kritisk granskning
Handledare: Magnus Arnek
Motivering: "Ämnet är mycket intressant ur konkurrenssynpunkt då inlåsning av konsumenter har effekter på prisnivåer, marknadsandelar och kan leda till etableringshinder för företagen. Författaren visar i uppsatsen på stor analytisk förmåga och ställer utifrån existerande teori intressanta frågeställningar".

Läs uppsatsen (485 kB)

Pristagare – företagsekonomi 2006

1:a pris, 15 000 kr, Caroline Westholm
Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm
Uppsats: Avregleringen av telekommarknaden i Sverige
Handledare: Per Andersson
Motivering: "Författaren uppvisar mycket god kunskap om det empiriska området, metodmedvetenhet och teoretisk insikt. En systematisk fallstudie som lyfter fram den omfattande komplexitet som konkurrens och reglering därav innebär. Analysen som sker stegvis visar särskilt på de olika aktörernas tolkningar och agerande vilket bidrar till kunskapsutveckling och implikationer".

Läs uppsatsen (648 kB)


Pristagare – Ekonomi 2005

1:a pris, 15 000 kr, Patrik Andersson och Eric Berglund
Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Skattning av switching costs på bolånemarknaden
Handledare: Mats Bergman
Motivering: "En kvalificerad och innovativ teoretisk och empirisk analys av bolånekundernas kostnader för att byta bolåneinstitut".

Läs uppsatsen (214 kB)

2:a pris, 10 000 kr, Pia Bax och Eva Pettersson
Handelshögskolan i Stockholm
Uppsats: Exchange Rate Pass-Through & Market Share - A study on the European Car Market
Handledare: Richard Friberg
Motivering: "En mycket välskriven, genomarbetad och självständig analys av sambandet mellan prissättning, växelkursförändringar och marknadsandelar på bilmarknaden".

Läs uppsatsen (568 kB)

Pristagare – företagsekonomi 2005

1:a pris, 10 000 kr, Ulrika Olofsson och Catrin Alsén
Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Konkurrens eller inte? En undersökning av konkurrenssituationen på den svenska privatbankmarknaden
Handledare: Stig Johansson och Ola Feurst
Motivering: "Uppsatsen behandlar en för Konkurrensverket intressant fråga – hur har konkurrenssituationen på den svenska bankmarknaden förändrats efter avregleringarna. Uppsatsen är välskriven och redovisar en gedigen empirisk studie, baserad på fallstudier av fyra storbanker, tre nischbanker, samt andra aktörer på bankmarknaden. Studien och den genomförda analysen bidrar med intressant kunskap om svårigheterna att stimulera en utveckling mot ökad konkurrens och det konstateras att tillgången på information och konsumenternas agerande är av stor betydelse för denna utveckling. Därigenom banar uppsatsen vägen för vidare forskning på området".

Läs uppsatsen (456 kB)


Pristagare – Ekonomi 2004

1:a pris, 10 000 kr, Ola Andersson och Erik Wengström
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Uppsats: Do Antitrust Laws Facilitate Collusion?
Handledare: Jerker Holm och Hans Carlsson
Motivering: "Uppsatsen bygger på laboratorieexperiment kring möjligheten för företag att samverka genom kartellbildning - en frågeställning med hög konkurrenspolitisk relevans. Studien är professionellt genomförd och analysen av resultaten tyder på stor insikt i såväl ekonomisk teori som konkurrenspolitik."

Läs uppsatsen (1032 kB)

2:a pris, 5 000 kr, Joakim Nydrén
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Uppsats: Piratkopiering via Internets påverkan på musikföretagens intäktsstrategier
Handledare: Fredrik Andersson
Motivering: "Uppsatsen kalibrerar en simuleringsmodell för att kvantifiera vad som är en optimal strategi för musikföretag som utsätts av konkurrens från nedladdning på Internet. Författaren gör en mängd intressanta iakttagelser rörande de nya nedladdningsmöjligheternas påverkan på marknaden och hanterar modelleringen med omdöme."

Läs uppsatsen (897 kB)

2:a pris, 5 000 kr, Claes Malmberg
Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Regulation and Welfare in the Mobile Market
Handledare: Jonas Häckner
Motivering: "Uppsatsen behandlar frågan om det är befogat att reglera termineringsavgifterna vid samtal från fast anslutningspunkt till mobiler, ett aktuellt och intressant ämne. Författarna gör utifrån en stabil teoretisk grund en välfärdsanalys, som leder till slutsatsen att det finns starka argument för en reglering."

Läs uppsatsen (215 kB)

Pristagare – företagsekonomi 2004

1:a pris, 10 000 kr, Sofia Ulver
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Uppsats: Dagligvaruhandelns egna varumärken och dess marknadsstrukturella konsekvenser på den svenska marknaden
Handledare: Ulf Johansson
Motivering: "Uppsatsen redovisar en gedigen empirisk studie, baserad på scannerdata, om vilka effekter som dagligvaruhandelns egna varumärken har på marknadsandelar, prisnivå, promotion och differentiering. Den nyttjade metoden såväl som den genomförda analysen bidrar med intressant kunskap och banar vägen för vidare forskning på området".

Läs uppsatsen (523 kB)

2:a pris, 7 000 kr, Jenny Pettersson och Lena Plym Forsell
Institutionen för företagsekonomi vid Umeå universitet
Uppsats: Irrationalitet i en offentlig upphandling?
Handledare: Maria Bengtsson
Motivering: "En för Konkurrensverket intressant fråga - huruvida offentlig upphandling kan ske på konkurrensneutrala villkor - belyses i uppsatsen på ett nytt och innovativt sätt. Genom att med hjälp av beslutsteori visa på ofullständigheten i beslutssituationen ges ett bidrag till förståelsen av den komplexitet som omger offentlig upphandling. Uppsatsen bygger på solida studier och har en väl grundad teoretisk bas."

Läs uppsatsen (765 kB)

3:e pris, 3 000 kr, Ulrika Olofsson och Malin Karlsson
Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Alkoholen, Reklamen och Makten
Handledare: Bengt Barius
Motivering: "Uppsatsen behandlar en högaktuell och intressant frågeställning som är väl behandlad trots att området generellt sett är svårtillgängligt för studier. Författarna visar prov på god ämneskunskap och har presterat en välskriven uppsats".

Läs uppsatsen (341 kB)


Pristagare – Ekonomi 2003

1:a pris, 10 000 kr, Erik Lindqvist och Jens Sandblom
Handelshögskolan i Stockholm
Uppsats: Privat drift inom den svenska institutionsvården
Handledare: Tore Ellingsen.
Motivering: "För en förmåga att tränga igenom ett mycket forsknings- och samhällsrelevant område där det idag saknas goda analyser. Uppsatsen kombinerar utmärkt teoribehandling och en väl genomförd empirisk analys."

Läs uppsatsen (403 kB)

2:a pris, 6 000 kr, Ask Hedberg
Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet
Uppsats: Kan EU:s nya gruppundantag för motorfordonsbranschen förväntas leda till ett samhällsekonomiskt optimalt antal återförsäljare av en tillverkares motorfordon?
Handledare: Jonas Häckner
Motivering: "För att ha använt sig av avancerade metoder utan att intuitionen gått förlorad. Frågeställningen är både forskningsrelevant och samhällsekonomiskt viktig."

Läs uppsatsen (309 kB)

3:e pris, 4 000 kr, Robert Borin och Karin Nilsson
Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet
Uppsats: Market Concentration and Product Differentiation – A study of the GSM Network Solutions Suppliers´ Market
Handledare: Jonas Häckner
Motivering: "Uppsatsen behandlar ett aktuellt område och utgår från en avancerad teoretisk modell. Analysen är kortfattad, går rakt på sak och lyckas väl med att besvara en intressant fråga."

Läs uppsatsen (178 kB)

Pristagare – företagsekonomi 2003

1:a pris, 20 000 kr, Linda Carlsson och Johan Kikas
Handelshögskolan vid Umeå Universitet
Uppsats: Maktkamp i dagligvaruhandeln – En studie av konkurrensen mellan leverantörsvarumärken och detaljisternas egna märkesvaror
Handledare: Owe R Hedström.
Motivering: "Ett spännande ämne som skiljer sig från den vanliga konkurrensforskningen vilken betonar den horisontella konkurrensen inom branschen".

Läs uppsatsen (650 kB)


Pristagare – Ekonomi 2002

1:a pris, 12 000 kr, Maria Jakobsson
Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Otillåten anbudssamverkan i byggsektorn
Handledare: Matias Eklöf.     
Motivering: "För en analys på mycket hög nivå av ett för konkurrensmyndigheter centralt problem."

Läs uppsatsen (297 kB)

2:a pris, 8 000 kr, Matilda Orth 
Nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet
Uppsats: Pricing in practice - An empirical study of the market for haircuts in Sweden
Handledare: Marcus Asplund
Motivering: "För en utmärkt hantering av data och god analys av en för konsumenterna relevant marknad."

Läs uppsatsen (271 kB)


Pristagare – Ekonomi 2001

1:a pris, 12 000 kr, Henry Degerman
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet
Uppsats: Kvantitativ test av strukturen på den svenska bensinmarknaden 1995-1999 med utgångspunkt från Konkurrensverkets bedömning av marknaden
Handledare: Stefan Hellmer
Motivering: "En god analys av ett empiriskt fenomen med stabil grund i nationalekonomisk teori."

Läs uppsatsen (2266 kB)

2:a pris, 5 000 kr, Karin Oscarius och Cecilia Palm
Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet
Uppsats:Factors influencing the supply response - a case study on smallholder producing coffee in Kilimanjaro, Tanzania
Handledare: Alia Ahmad och Anders Danielsson
Motivering: "Ett omdömesrikt användande av tillgänglig ekonometriska verktyg för att förklara utbudet av en produkt."

Läs uppsatsen (3273 kB)

3:e pris, 3 000 kr, Jonas Arnberg och Peter Rydebjörk
Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Alla dessa mobiltelefoniabonnemang - andra gradens prisdiskriminering eller ...
Handledare: Astri Muren
Motivering: "En intressant analys av en marknad under utveckling".

Läs uppsatsen (1536 kB)


Pristagare – Ekonomi 2000

1:a pris, 12 000 kronor, Erik Hjalmarsson
Nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet
Uppsats: Nord Pool: A Power Market without Market Power
Handledare: Dick Durevall, Göteborgs universitet
Motivering: "En mycket kvalificerad och väl utförd empirisk analys som visar att inrättandet av en Nordisk elbörs påverkat konkurrensen på marknaden i positiv inriktning."

Läs uppsatsen (1901 kB)

2:a pris, 5 000 kronor, Fredrik Armerin
Matematiska institutionen vid Kungliga Tekniska Högskolan
Uppsats: Cooperation in Oligopolies with Firms of Different Sizes
Handledare: Harald Lang, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Motivering: "En förtjänstfull teoretisk analys av ett ämne som har särskild aktualitet vad beträffar tillämpningen av den svenska konkurrenslagen."

Läs uppsatsen (1554 kB)


Pristagare – Ekonomi 1999

1:a pris, 10 000 kr, Conny Olovsson
Uppsats: Hur påverkar en reglering av accesspriset konkurrensförutsättningarna på telemarknaden: En teoretisk analys av reglering av access under adverse selection och moral hazard
Handledare: Astri Muren , Stockholms universitet
Motivering: "En kvalificerad och väl utförd teoretisk analys av hur telemarknadens struktur och funktionssätt påverkas av olika grader av prisreglering."

Hedersomnämnande, 3 000 kr, Håkan Larsson
Uppsats: Konkurrenssituationen på den svenska sågtimmermarknaden
Handledare: Bo Jonsson, Luleå Tekniska universitet
Motivering: "En uppsats som med hjälp av teoretiska och empiriska analysmetoder på ett ambitiöst sätt försöker skatta graden av konkurrens på den svenska sågtimmermarknaden."


Pristagare – Ekonomi 1998

1:a pris, 10 000 kr, Claes Aronsson
Uppsats: Effektiviteten inom svensk eldistribution 1996 – En studie av Sveriges nätföretag
Handledare
: Lars Hultkrantz, Uppsala universitet
Motivering: "En gedigen empirisk analys av nätföretagens effektivitet som visar på den effektiviseringspotential som finns hos många företag."

1:a pris, 10 000 kr, Conny Olovsson
Uppsats: En teoretisk analys av förutsättningarna för konkurrens på den svenska telemarknaden
Handledare: Michael Lundholm, Stockholms universitet
Motivering: "En förtjänstfull teoretisk analys av telemarknadens struktur och funktionssätt som belyser en från regleringssynpunkt viktig fråga."

2:a pris, 5 000 kr, Rickard Wall
Uppsats: Prisspridning på bensin och livsmedel i detaljhandelsledet
Handledare: Jonas Häckner, Stockholms universitet
Motivering: "En innovativ uppsats som med en självständig problemformulering och analysmetod behandlar prissättningen på viktiga konsumentprodukter."


Pristagare – Ekonomi 1997

1:a pris, 20 000 kr, Mattias Karlsson och Stefan Zetterfeldt
Uppsats: Relevant marknadsstorlek för taxinäringen i Sverige. En teoretisk och empirisk studie
Handledare: Lars Hultkrantz, Uppsala universitet
Motivering: "En uppsats där författarna med gott omdöme tillämpar ekonomisk teori och statistiska metoder för att analysera det inom konkurrensrätten viktiga begreppet relevant marknad."

2:a pris, 5 000 kr, Per Lindgren
Uppsats: Lönsamhet och säljarkoncentration i massa- och pappersindustrin
Handledare: Mats Nilsson, Högskolan i Luleå
Motivering: "En välstrukturerad uppsats som med hjälp av avancerade statistiska metoder analyserar sambandet mellan koncentration och lönsamhet i massa- och pappersindustrin.