Tidigare vinnare – juridik

Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i juridik sedan tävlingen startade 1995.

Pristagare – Juridik 2019

1:a pris: 30 000 kr, Christine-Jane Selenhag, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Pay-for-delay – A competition law analysis of settlement agreements in the pharmaceutical sector.
Handledare: Björn Lundqvist
Motivering: ”Förlikningsavtal i patenttvister inom läkemedelsindustrin har under en längre tid varit föremål för EU-kommissionens uppmärksamhet. Särskilt s.k. pay-for-delay-avtal, som i allt väsentligt innebär att en konkurrent avstår från att träda in på marknaden, har ansetts problematiska ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Uppsatsen är mycket välskriven och djupgående och undersöker på ett systematiskt sätt hur EU:s konkurrensregler förhåller sig till denna typ av patentförlikningsavtal inom läkemedelsindustrin utifrån artikel 101 i EUF-fördraget. Författaren hanterar skickligt de problemställningar som ämnet ger upphov till och visar prov på en imponerande förmåga att analysera och presentera det ofta komplexa rättsmaterialet.”

Läs uppsatsen (620 kb)

2:a pris: 15 000 kr, Jesper Fahlgren, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: Utrymmet för rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar enligt 4 kap 9 § LOU.
Handledare:
Olle Lundin
Motivering: ”Frågan om utrymmet att göra rättelser och kompletteringar av inkomna anbud är en mycket viktig fråga inom den offentliga upphandlingen. Det står klart att möjligheten till rättelser och kompletteringar kan bidra till fler anbud och ökad kon-kurrens, samtidigt som principerna om likabehandling och öppenhet måste beaktas. Överlag är det en välskriven uppsats där författaren går igenom dessa frågor på ett systematiskt och pedagogiskt sätt. Den innehåller även en grundlig genomgång av existerande rättspraxis inom EU och Sverige. Relationen mellan EU-rätten och svensk rätt diskuteras och analyseras på ett förtjänstfullt sätt.”

Läs uppsatsen (640 kb)

3:e pris: 10 000 kr, Jennifer Vestin, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Jäv i offentlig upphandling - Sveriges genomförande av jävsreglerna i 2014 års upphandlingsdirektiv.
Handledare: Andrea Sundstrand
Motivering: ”Jävsproblematiken vid offentlig upphandling är stor på grund av icke enhetlig reglering. Uppsatsen undersöker metodiskt frågan om de svenska jävsreglerna, som bygger på EUs upphandlingsdirektiv, är genomförda på ett fullständigt och korrekt sätt. Författaren belyser på ett systematiskt sätt de brister som finns och hur den rättsosäkerhet som uppstår till följd av detta påverkar olika användare. Resultatet är ett intressant bidrag till den praktiska diskussionen kring upphandlingsregleringen.”

Läs uppsatsen (470 kb)


Pristagare – Juridik 2018

1:a pris: 25 000 kr, Erik Hedström, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Sökmotorer och vertikal integration – En studie av förbudet mot missbruk av dominerande ställning i artikel 102 FEUF.
Handledare: Helene Andersson
Motivering:Uppsatsen undersöker hur aktörer med etablerade sökmotorer på Internet kan integrera sig vertikalt och använda sökmotorerna till att styra konsumenter till aktörernas övriga tjänsteutbud på angränsande marknader. De kan därigenom få en fördel i konkurrensen på dessa angränsande marknader. Författaren beskriver på ett elegant sätt vilka konkurrensrättsliga problem som den här typen av favorisering av det egna tjänsteutbudet kan ge upphov till och hur det påverkar konkurrerande tjänsteleverantörers möjligheter att konkurrera. Uppsatsen berör ett högaktuellt och komplext ämne på ett mycket pedagogiskt sätt och är i sitt genomförande och sina slutsatser alltigenom föredömligt. Författaren visar genom uppsatsen prov på en ingående förståelse för förbudet mot missbruk av dominerande ställning och en imponerande förmåga att applicera dessa kunskaper på de tjänster och marknader som uppsatsen behandlar.

Läs uppsatsen (1072 kb)

2:a pris: 15 000 kr, Magnus Mårtensson, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Övergripande karaktär – begränsningar vid ändringar av offentliga kontrakt.
Handledare: 
Andrea Sundstrand
Motivering: ”Möjligheten att göra ändringar i upphandlade kontrakt är en aktuell fråga av stor praktisk betydelse. Uppsatsen tar sig an ämnet på ett förtjänstfullt sätt genom en föredömlig beskrivning av regelverket och dess teoretiska bakgrund. Författaren analyserar även regelverkets tillämpning i praktiken och belyser de svårigheter som kan uppkomma. Författaren presenterar en gedigen analys av såväl unionsrätten på området som de överväganden som gjordes i samband med genomförandet av 2014 års direktiv i svensk rätt. Författaren uppvisar därigenom en god analytisk förmåga som leder fram till väl underbyggda slutsatser.

Läs uppsatsen (645 kb)

3:e pris: 10 000 kr. Oskar Törngren, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Mergers in big data-driven markets – Is the dimension of privacy and protection of personal data something to consider in the merger review?
Handledare: Niousha Nademi
Motivering:Uppsatsen undersöker om skyddet av personuppgifter bör beaktas som en icke-ekonomisk parameter vid bedömningen av företagskoncentrationer. Författaren diskuterar hur företagskoncentrationer kan leda till ett sämre skydd för konsumenternas personuppgifter och att detta bör betraktas som en form av direkt konsumentskada vid förvärvsprövningen. Ämnet är komplicerat och kräver ingående kunskaper om hur prövningen av företagskoncentrationer går till. Författaren belyser på ett bra sätt de utmaningar som företagskoncentrationer kan innebära på marknader där insamling och användning av personuppgifter är en central del i marknadernas funktionssätt.” 

Läs uppsatsen (966 kb)


Pristagare – Juridik 2017

1:a pris: 20 000 kr, Hanna Svensson, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Hyresavtal och offentlig upphandling.
Handledare: Andrea Sundstrand
Motivering: ”En mycket bra genomgång av rättsläget i ett komplicerat och angeläget problemområde. Författaren diskuterar på ett föredömligt sätt hur olika rättsområden, inklusive hyresrätt, kan inverka på bedömningen av om ett visst undantag från upphandlingsreglerna är tillämpligt. Uppsatsen visar på ett mycket bra sätt hur anknytningen till civilrätt kan användas för att lösa ett upphandlingsrättsligt problem.”

Läs uppsatsen (670 kb)

Läs en intervju med Hanna Svensson

2:a pris: 17 000 kr, David Kristing, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Uppsats: Standard-Essential Patents – Balancing the Interests of Intellectual Property and Competition under EU Law. Handledare: Björn Lundqvist Motivering: ”Samspelet mellan patent, standardisering, konkurrens och innovationer får allt större aktualitet. Patenträtten är viktig för att driva forskning och innovation, men patent kan också inverka negativt på innovation och konkurrens. Uppsatsen redogör på ett berömligt sätt för den komplicerade relationen mellan immaterialrätt och konkurrensrätt, och hur domstolarna sökt finna en bra balans mellan olika målsättningar.”

Läs uppsatsen (1 Mb)

3:e pris: 13 000 kr, Esmeralda Eberhardson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Uppsats: Services of general economic interest - An (im)possibility in Swedish municipal housing policy. Handledare: Jörgen Hettne Motivering: ”Tillgången på bostäder är en av Sveriges ödesfrågor, och inom vissa kommuner är möjligheten att bygga bostäder på kommersiell basis ytterst begränsad. Detta aktualiserar frågan om kommunalt ekonomiskt stöd är nödvändigt vid byggnation, och om detta är tillåtet enligt EU:s statsstödsregler. Uppsatsen redogör på ett kreativt, tydligt och strukturerat sätt för dessa frågor. Den diskuterar på ett förtjänstfullt sätt EU-rättens förutsättningar och betydelsen av den svenska kontexten.”

Läs uppsatsen (700 kb)


Pristagare – Juridik 2016

1:a pris: 25 000 kr, Victoria Volny, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Personuppgifter som valuta i den digitala ekonomin. En analys av den konkurrensrättsliga betydelsen av förvärv, insamling och hantering av personuppgifter i EU.
Handledare: Xavier Groussot
Motivering: "Uppsatsen behandlar en komplex och mycket aktuell fråga – personuppgifter som valuta i den digitala ekonomin och hur den tillgången kan beaktas vid en konkurrensrättslig analys. Författaren har i en väldisponerad uppsats på ett föredömligt sätt beskrivit och utvecklat frågans teoretiska bakgrund och utveckling i rättspraxis. Analysen visar att författaren har en mycket god förståelse för de svåra frågor som hanteringen av personuppgifter ger upphov till i ett konkurrensrättsligt sammahang. Uppsatsen är ett intressant bidrag till den pågående utvecklingen inom detta område."

Läs uppsatsen (1,2 Mb)

2:a pris: 15 000 kr, Jacob Nilsson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Preklusionsfrist i mål om offentlig upphandling - En juridisk och rättsekonomisk studie.
Handledare: Henrik Norinder
Motivering: "Frågan om det ska införas en processuell preklusionsfrist i mål om offentlig upphandling har hittills behandlats i två svenska utredningar. Uppsatsen tar sig an denna fråga på ett mycket förtjänstfullt sätt, bland annat genom att analysera EU-domstolens avgöranden i förhållande till den nationella rätten. Författaren uppvisar stor självständighet och en god förmåga till kritisk granskning av svensk gällande rätt. Uppsatsen är strukturellt genomarbetad och innehåller väl underbyggda slutsatser."

Läs uppsatsen (650 kb)

3:e pris: 10 000 kr, Haris Ćatović, Juridicum vid Stockholms universitet.
Uppsats: Refusal to License Intellectual Property Rights as Abuse of Dominant Position in EU Competition Law. The Implications of the Huawei Judgment.
Handledare: Björn Lundqvist
Motivering: "Frågan om hur vägran att licensiera immateriella rättigheter ska behandlas in om konkurrensrätten har fått ny aktualitet i och med EU-domstolens dom i Huawei-målet. Författaren har på ett förtjänstfullt sätt redogjort för rättsutvecklingen och hur Huawei-domen påverkar bedömningen den framtida analysen av denna komplicerade fråga."

Läs uppsatsen (980 kb)


Pristagare – Juridik 2015

1:a pris: 20 000 kr, Theodor Elander, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: På jakt efter syftet. En utredande analys av distinktionen mellan syftes- och resultatöverträdelser, Kommissionens beslut i Lundbeck och reverse payments i läkemedelssektorn.
Handledare: Marios Iacovides
Motivering: "Uppsatsen behandlar ett svårt och omdebatterat ämne - skillnaden mellan syftes- och resultatöverträdelser - och analyserar förtjänstfullt gränsdragningen på ett konkret fall som också rör ett komplicerat område - patentsystemets betydelse inom läkemedelssektorn. Författaren visar mycket god förståelse för det komplicerade samspelet mellan konkurrensrätt och immaterialrätt. Uppsatsen är välskriven och har ett stort inslag av konkreta egna bedömningar och åsikter som är väl underbyggda."

Läs uppsatsen (842 kb)

2:a pris: 15 000 kr, Emma Olsson, Juridiska institutionen vid Lunds universitet.
Uppsats: Upphandlingsrättsliga sanktioner vid korruption - Uteslutning som medel för att stävja korruption.
Handledare: Henrik Norinder
Motivering: "Uppsatsen behandlar ett mycket aktuellt ämne på ett bra och strukturerat sätt. Utöver en bred genomgång av praxis har författaren breddat ämnet och sätter det på ett klargörande sätt i sitt sammanhang där många olika regelverk samverkar. Uppsatsen innehåller konkreta slutsatser om den praktiska tillämpningen av de upphandlingsrättsliga sanktionerna."

Läs uppsatsen (693 kb)

2:a pris: 15 000 kr, Alexander Engström, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: Väsentliga förändringar av offentliga kontrakt.
Handledare: Olle Lundin
Motivering: "Vad som utgör väsentliga förändringar av offentliga kontrakt är en i hög grad praktisk och aktuell fråga. Författaren visar god analytisk förmåga vid genomgången av praxis och god förståelse för samspelet mellan upphandlingsreglerna och de civilrättsliga avtalsförhållandena. Uppsatsen är praktisk, aktuell och bidrar med nyttiga insikter."

Läs uppsatsen (609 kb)


Pristagare – Juridik 2014

1:a pris: 25 000 kr, Peter Riiga, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet.
Uppsats: Negativt berörd? - Om talerätt för vinnande leverantör vid mål om överprövning av offentlig upphandling.
Handledare: Pernilla Norman
Motivering: "Uppsatsen behandlar mycket aktuella och intressanta frågor om vem som har rätt att vara part vid upphandlingsrättsliga domstolsprocesser. Ny praxis har ändrat rättsläget på senare tid och uppsatsen utgör ett bra verktyg för den som vill sätta sig in i ett omdiskuterat rättsområdet. I sin väldisponerade och gedigna uppsats redogör författaren på ett föredömligt sätt för rättspraxis på området och visar prov på mycket god förståelse för både processrätt och upphandlingsrätt. Genom en problematisering av ämnet från såväl akademiska som praktiska utgångspunkter visar författaren prov på god analytisk förmåga och stor förståelse för de utmaningar som leverantörer i upphandlingar kan ställas inför."

Läs uppsatsen  (765 kb)

2:a pris: 15 000 kr, My Becher, Juridiska institutionen vid Lunds universitet.
Uppsats: Mot en mer effektiv koncentrationskontroll inom EU - strukturella förbindelser.
Handledare: Ulf Maunsbach
Motivering: "Författaren har på ett förtjänstfullt sätt tagit sig an ett svårt men aktuellt ämne som endast i begränsad utsträckning behandlats i den rättsvetenskapliga litteraturen. Uppsatsen visar prov på god förståelse för ämnet och innehåller en gedigen analys av gällande rätt och behovet av förändring av EU:s koncentrationskontroll. Mot bakgrund av kommissionens förslag till ändringar av nuvarande regler har författaren också, bl.a. med stöd av en värdefull komparativ utblick, på ett genomtänkt och väl motiverat sätt tagit ställning till vilken metod som är att föredra vid en eventuell framtida reglering av strukturella förbindelser."

Läs uppsatsen  (545 kb)

3:e pris: 10 000 kr, Mariette Wallin, Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet.
Uppsats: Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling - (o)möjligheterna att ställa respektive krav.
Handledare: Filip Bladini
Motivering: "Frågan om vilka krav en upphandlande myndighet kan ställa vid offentliga upphandlingar vad gäller leverantörers bundenhet av kollektivavtal eller tillämpande av villkor som regleras i sådana avtal är mycket aktuell och föremål för olika uppfattningar. Författaren tar sig an de oklarheter i rådande rättsläge på området med bravur och visar prov på såväl förståelse för komplex materia som en utmärkt analytisk förmåga. Genom sin gedigna beskrivning och analys av rättsläget har författaren gett ett värdefullt bidrag till den diskussion som pågår inom detta högaktuella rättsområde."

Läs uppsatsen  (660 kb)


Pristagare – Juridik 2013

Under 2013 ändrade vi datumet för uppsatstävlingen och därför genomfördes två tävlingar 2013.

9 december 2013

1:a pris: 15 000 kr, Sofia Süstler, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: "Nöden har ingen lag", En studie av upphandlande myndigheter som direktupphandlar vid synnerlig brådska.
Handledare: Henrik Norinder
Motivering: "Uppsatsen behandlar en mycket intressant och aktuell fråga – nämligen den rättsliga konflikt som kan uppkomma mellan å ena sidan de krav som ibland ligger på upphandlande myndigheter att tillhandahålla viss samhällsservice samtidigt som en sådan myndighet å andra sidan inte kan frångå det krav på annonsering som gäller enligt upphandlingslagstiftningen om det råder synnerlig brådska till följd av att en upphandling blivit föremål för en överprövning. Uppsatsen utgör ett prov på ett mycket gott hantverk och författaren redogör på ett föredömligt sätt för rättsläget samtidigt som detta också problematiseras. Studien förtjänar uppmärksamhet då den kan utgöra ett värdefullt bidrag både i Konkurrensverkets arbete och med anledning av pågående reformering av upphandlingslagstiftningen."

Läs uppsatsen  (597 kB)

2:a pris: 10 000 kr, Max Olsson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Is the Safe Harbour Open for Restrictions of Competition by Objects? - An Examination of the Condition "To an Appreciable Extent" in light of EU Competition Law. Handledare: Katarina Olsson
Motivering: ”Frågan om hur det konkurrensrättsliga märkbarhetsrekvisitet ska tillämpas på avtal som har ett konkurrensbegränsande syfte har fått ny aktualitet genom EU-domstolens s.k. Expedia-avgörande. I uppsatsen beskrivs på ett förtjänstfullt sätt frågans teoretiska bakgrund och utvecklingen i rättspraxis. Uppsatsen beskriver på ett bra sätt det komplexa samspelet mellan marknadsavgränsningen och de kvantitativa och kvalitativa kriterierna.”

Läs uppsatsen  (848 kB)

30 maj 2013

1:a pris, 20 000 kr, David Schreiber Juridiska institutionen, Göteborgs universitet
Uppsats: Möjligheten att ställa miljökrav i offentliga upphandlingar som går längre än EU-lagstiftningen
Handledare: Filip Bladini
Motivering: "Uppsatsen behandlar en för Konkurrensverket och samhällsdebatten intressant och högaktuell fråga – nämligen möjligheten att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Uppsatsen är välskriven, väl genomarbetad och belysande. Författaren visar en stor medvetenhet i ett mycket svårt ämne, där rättsläget är oklart. Studien och den väl genomförda analysen med bra egna reflektioner är ett värdefullt bidrag i den pågående debatten inom ämnet."

Läs uppsatsen  (1 Mb)

2:a pris, 10 000 kr, Amanda Claeson Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Uppsats: Marginalpress – En jämförelse av förhållandet till överprissättning respektive underprissättning
Handledare: Catrin Karlsson
Motivering: "I uppsatsen beskrivs på ett förtjänstfullt sätt utvecklingen av rättspraxis kring marginalpress, vertikalt integrerade företags prispolitik och missbruk av dominerande ställning. EU-domstolens förhandsavgörande och tingsrättens dom i det s.k. TeliaSonera-målet analyseras. Författaren är bekant med relevanta ekonomiska teorier och dess kritik och förklarar olika ståndpunkter på ett pedagogiskt sätt."

Läs uppsatsen (415 kb)

2:a pris, 10 000 kr, Carl Lundeholm Juridiska institutionen, Lunds universitet
Uppsats: The principle of Ne Bis In Idem – Human rights and the enforcement of European Union competition law
Handledare: Xavier Groussot
Motivering: "Uppsatsen beskriver på ett bra sätt den senaste rättsutvecklingen inom ett annat högaktuellt område, nämligen frågan om hur principerna för bevarandet av mänskliga rättigheter tillvaratas i den konkurrensrättsliga tillämpningen. Särskilt analyseras principen ne bis in idem – att inte straffas flera gånger för samma överträdelse."

Läs uppsatsen (404 kb)


Pristagare – Juridik 2012

1:a pris, 20 000 kr, Sophie Kulevska
Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Uppsats: Corporate Human Rights Protection in Light of Effective Competition Law Enforcement
Handledare: Hans Henrik Lidgard
Motivering: ”Uppsatsen behandlar en för Konkurrensverket och konkurrensrätten intressant och högaktuell fråga - företagens mänskliga rättigheter och effektiv tillämpning av konkurrensrätten: vad blir konsekvenserna efter anslutningen till Europakonventionen. Uppsatsen kombinerar insikter i både mänskliga rättigheter och konkurrensrätt på ett innovativt och originellt sätt. Den är gedigen, välskriven och belysande, författaren visar en stor medvetenhet för de juridiska ramverken och rättspraxisen. Studien och den genomförda analysen bidrar med intressanta synvinklar och nyttiga kunskaper för den pågående debatten inom ämnet.

Läs uppsatsen (430 kB)

2:a pris, 10 000 kr, Anna Bryngelsson
Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Uppsats: Skiljeförfarandets roll i genomdrivandet av EU:s konkurrensregler
Handledare: Katarina Olsson
Motivering: ”Uppsatsen "Skiljeförfarandets roll i genomdrivandet av EU:s konkurrensregler" visar på originalitet och nytänkande avseende skiljeförfarandets betydelse och användningsområde som ett alternativ till domstolsprövning inom konkurrensrättens område. I uppsatsen beskrivs och diskuteras hur konkurrensreglernas offentligrättsliga prägel påverkar skiljeförfarandet och hur konkurrensmyndigheterna kan använda skiljeförfarandet som ett verktyg i sin övervakning av reglerna. Vidare argumenteras i uppsatsen för att även använda skiljeförfaranden som en kompletterande övervakningsmekanism i frågor rörande t.ex. konkurrensbegränsande avtal, företagskoncentrationer eller vid missbruk av dominerande ställning.”

Läs uppsatsen (550 kB)


Pristagare – Juridik 2011

1:a pris, 25 000 kr, Ulf Adolphson
Juridiska institutionen, Uppsala Universitet
Uppsats: Article 102 TFEU, Aimed at serving the Ordoliberal Agenda or European Consumers?
Handledare: Carl Martin Gölstam
Motivering: ”För en välgenomförd studie av ett aktuellt och viktigt ämne inom EU- och konkurrensrätten. Författaren  knyter i sin analys an till den internationella forskningen på området och söker med användning av ekonomisk teori och praxis från EU-domstolen på ett självständigt sätt underbygga sin tes om varför kommissionens vägledande dokument om prioriteringar vid tillämpningen av artikel 102 möter kritik.”

Läs uppsatsen (766 kB)

2:a pris, 10 000 kr, Ola Rickardsson
Juridiska institutionen, Lunds Universitet
Uppsats: Patent misuse and 'sham' - Development of new principles under EU competition law
Handledare: Hans Henrik Lidgard
Motivering: För en välstrukturerad uppsats om bedömningar av nya konkurrensfrågor inom läkemedelsindustrin. Författaren kompletterar sin analys av kommissionens insats på området med en förtjänstfull genomgång av amerikansk praxis. Författaren presenterar en mycket intressant och kritisk undersökning av tillämpning av konkurrensreglerna på företags användning av patent.”

Läs uppsatsen (234 kB)


Pristagare – Juridik 2010

1:a pris, 15 000 kr, Nils Fjelkegård
Juridiska institutionen, Lunds universitet
Uppsats: The Case of Inevitable Transparency – A Structural Analysis of Collusion in B2C and B2B E-Commerce Markets
Handledare: Hans Henrik Lidgard
Motivering: ”I uppsatsen lyfts samspelet mellan ekonomisk teori och juridisk praktisk tillämpning av konkurrensreglerna fram. Rättsekonomiska avvägningar bidrar till resultatet. Författaren visar genom ett gediget arbete i juridik, ekonomisk teori och med branschspecifika kunskaper inom internethandeln på marknadsaspekter, som är betydelsefulla i framtida analyser, och ger också uppslag till vidare forskning."

Läs uppsatsen (500 kB)

2:a pris, 10 000 kr, Erik Norderfeldt
Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Uppsats: Enskildas möjligheter att agera mot olagligt statligt stöd
Handledare: Magnus Gulliksson
Motivering:Uppsatsen visar på ett strukturerat och kreativt sätt hur enskilda kan väcka talan vid olagliga statliga stöd. Med en tydlig pedagogisk ansats går författaren igenom möjligheter, pekar på brister i nuvarande lagstiftning och läggar fram konkreta förslag. Uppsatsen visar på ett förtjänstfullt sätt behovet av att materiella regler kompletteras med effektiva procedur- och processregler.

Läs uppsatsen (579 kB)


Pristagare – Juridik 2009

1:a pris, 20 000 kr, Muhamet Brahimi
Juridiska institutionen, Lunds universitet
Uppsats: The Interaction between European Community Competition Law and Intellectual Property Rights - Tying and Bundling in the Light of the Microsoft Case
Handledare: Hans Henrik Lidgard
Motivering: ”Uppsatsen är utomordentligt välstrukturerad och väl genomförd. Slutsatserna förebådar den senaste amerikanska rättsutvecklingen.

Läs uppsatsen (341 kB)

 2:a pris, 12 000 kr, Cecilia Hesslén
Juridiska institutionen, Göteborgs universitet
Uppsats: Kommuners köp från kommunalägda bolag - en närmare studie av In House Providing och kontrollkriteriets möjliga tillämpning i svensk rätt
Handledare: Filip Bladini
Motivering: ”I uppsatsen kombineras insikter i både kommunalrätt och upphandlingsrätt i en aktuell analys av rättsläget. Författaren har även genomfört en självständig och framåtsyftande analys av olika möjligheter att i svensk rätt tillgodose det så kallade kontrollkriteriet vid köp i egenregi.

Läs uppsatsen (369 kB)


Pristagare – Juridik 2008

1:a pris, 18 750 kr, Liana Aleshkina
Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
Uppsats: Third Party Rights to Appeal Merger Decisions According to EC and Swedish Rules
Handledare: Eva Edwardsson
Motivering: "En grundlig genomgång av väl avgränsat, väl valt och högintressant område. Uppsatsen innehåller en väl genomförd jämförelse mellan svensk rätt och EG-rätt som utmynnar i egna och välmotiverade förslag till framtida reglering".

Läs uppsatsen (304 kB)

2:a pris, 9 375 kr, Erik Sandin
Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Uppsats: Betydelsen av ekonomisk argumentation och analys i svensk konkurrensrätt
Handledare: Filip Bladini
Motivering: "Med ett ovanligt metodgrepp och i en välskriven och väldisponerad uppsats förmår författaren att ge en verklighetsanknuten bild av betydelsen av ekonomisk argumentation bland konkurrensrättens aktörer".

Läs uppsatsen (448 kB)

 2:a pris, 9 375 kr, Petter Alberts
Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Uppsats: Intellectual Property, Competition and Technical Standards
Handledare: Hans-Henrik Lidgard
Motivering: ”Författaren åskådliggör genom en intressant ämnesavgränsning ett antal praktiskt betydelsefulla frågor inom ett ständigt aktuellt område”.

Läs uppsatsen (218 kB)


Pristagare – Juridik 2007

1:a pris, 15 000 kr, Michael Lindqvist
Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
Uppsats: När information skadar konkurrensen - studie av horisontellt informationsutbyte i teori och praktik
Handledare: Eva Edwardsson
Motivering: "En insiktsfull, välskriven och lättläst uppsats om ett praktiskt konkurrensrättsligt problem".

Läs uppsatsen (259 kB)

2:a pris, 10 000 kr, David Dryselius
Juridiska institutionen, Lunds universitet
Uppsats: The Rule of reason, konkurrensbegränsande syften och accessoriska begränsningar
Handledare: Katarina Olsson
Motivering: "En belysande översikt och diskussion av ny rättsutveckling som åter aktualiserat frågan om det existerar ”rule of reason” i EG:s konkurrensrätt".

Läs uppsatsen (310 kB)


Pristagare – Juridik 2006

1:a pris, 15 000 kr, Kristofer Carlin
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet
Uppsats: The European Commission’s Discretionary Powers vis-à-vis Judicial Review of the Economic Assessment of Prospective Mergers
Handledare: Torbjörn Andersson
Motivering: "Fokuserad och tänkvärd analys av kommissionens dubbla roller inom koncentrationsprövningen".

Läs uppsatsen (210 kB)

2:a pris, 10 000 kr, Emma Johansson
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet
Uppsats: Indirekta köpares rätt till skadestånd vid konkurrensskada
Handledare: Eva Edwardsson
Motivering: "Genuin analys av en central komponent för skadeståndssanktionens effektivitet".

Läs uppsatsen (307 kB)


Pristagare – Juridik 2005

1:a pris, 15 000 kr, Ulrika Persson
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
Uppsats: The Assessment of Dominance and Significant Market Power in Mobile Communications; an Analysis of the Interrelationship between Sector Specific Regulation and General Competition Law
Handledare: Nils Wahl
Motivering: "En oklanderlig beskrivning av ett aktuellt och komplext ämne".

Läs uppsatsen (264 kB)

2:a pris, 6 000 kr, Jessica Johansson
Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Uppsats: Priskonkurrens & EU - gränsen mellan låga priser och rovpriser
Handledare: Anneli Carlsson
Motivering: "En allsidig analys av en praktiskt betydelsefull frågeställning".

Läs uppsatsen (187 kB)

3:e pris, 4 000 kr, Matilda Larsson
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Uppsats: Rabattsystems förenlighet med Artikel 82 EG-fördraget – en granskning av gällande rätt i ljuset av Förstainstansrättens avgörande i Michelin II samt rättsutvecklingen mot ett mer ekonomiskt förhållningssätt till Artikel 82 EG-fördraget
Handledare: Filip Bladini
Motivering: "En väl genomförd analys av ett nyskapande rättsfall".

Läs uppsatsen (351 kB)


Pristagare – Juridik 2004

1:a pris, 10 000 kr, Sofia Lönnberg
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Uppsats: Oskäliga avtalsvillkor inom konkurrensrätten – marknadsmissbruk genom otillbörlig prissättning
Handledare: Katarina Olsson
Motivering: "En gedigen och balanserad analys med stor bredd av ett intressant och aktuellt ämne".

Läs uppsatsen (338 kB)

2:a pris, 5 000 kr, Diana Tomicic
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Uppsats: EC Law on State Aid and State Funding of Public Service Obligations
Handledare: Katarina Olsson
Motivering: "En välskriven analys av ett gammalt problem sett i ljuset av färsk rättsutveckling".

Läs uppsatsen (218 kB)


Pristagare – Juridik 2003

1:a pris, 12 000 kr, Foad Hoseinian
Juridiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Konkurrensrättslig ogiltighet. En studie om följdavtal, ogiltighet vid missbruk av dominerande ställning samt återgångsproblematiken i konkurrensrätten
Handledare: Nils Wahl.
Motivering: "En gedigen genomgång av originalitet och djup inom ett praktiskt viktigt ämne i gränslandet mellan konkurrensrätt och obligationsrätt".

Läs uppsatsen (347 kB)

2:a pris, 8 000 kr, Isabelle Zeidan
Juridiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Problematiken kring definitionen av samordnade förfaranden inom den EG-rättsliga konkurrensrätten
Handledare: Nils Wahl.
Motivering: "En välskriven analys av en grundläggande men aktuell och mycket viktig frågeställning".

Läs uppsatsen (157 kB)


Pristagare – Juridik 2002

1:a pris, 12 000 kr, Aila Anderson
Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet
Uppsats: Collective Dominance in EC Merger Control: An Analysis of Legal and Economic Arguments
Handledare: Filip Bladini.
Motivering: "För ett intressant och tankeväckande möte mellan juridisk verklighet och ekonomisk teori inom konkurrensrätten".

Läs uppsatsen (437 kB)

2:a pris, 8 000 kr, Sara Fredriksson
Juridiska institutionen vid Lunds universitet
Uppsats: When the refusal to deal becomes an abuse of a dominant position. A study of how article 82 EC Treaty limits the freedom of action for undertakings in a dominant position
Handledare: Katarina Olsson.
Motivering: "För en välskriven och genomtänkt analys av en komplicerad och praktiskt viktig fråga".

Läs uppsatsen (210 kB)


Pristagare – Juridik 2001

1:a pris, 12 000 kr, Linda Billfalk
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet
Uppsats: Kontrollbegrepp under EG:s fusionsförordning
Handledare: Susanne St:Clair Renard
Motivering: "En på god svenska avfattad koncentrerad och intressant analys av ett centralt begrepp i EG:s fusionskontroll".

Läs uppsatsen (2349 kB)

2:a pris, 8 000 kr, Carina Olsson
Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Uppsats: Collective Dominance - Merger Control on Oligopolistic Markets
Handledare: Filip Bladini
Motivering: "En gedigen beskrivning och analys av ett viktigt ämne under utveckling".

Läs uppsatsen (289 kB)


Pristagare – Juridik 2000

1:a pris, 10 000 kronor, Mikael Olsson
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Uppsats: Doktrinen om accessoriska begränsningar – en studie av dess tillämpning i amerikansk, svensk och den Europeiska gemenskapens konkurrensrätt
Handledare: Katarina Olsson, Lunds universitet
Motivering: "En gedigen komparativ studie som på ett intressant sätt belyser rättstillämpningen på området."

Läs uppsatsen (5166 kB)

2:a pris, 8 000 kronor, Mattias Hedberg
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Uppsats: The Essential Facilities Doctrine After Oscar Bronner: Is the Pendulum Swinging?
Handledare: Katarina Olsson, Lunds universitet
Motivering: "En förtjänstfull analys av en aktuell rättslig fråga." 

Läs uppsatsen (5256 kB)

3:e pris, 6 000 kronor, Monica Andersson
Juridiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Collective Dominance under the EC Merger Regulation – An Analysis of Commission Decisions
Handledare: Nils Wahl, Stockholms universitet
Motivering: "En värdefull behandling av ett intressant ämne under utveckling."

Läs uppsatsen (3542 kB)

Hedersomnämnande, 3 000 kronor, Maria Lekholm
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Uppsats: The Treatment of Joint Ventures under E.C. Competition Law
Handledare: Carl-Michael Quitzow, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Motivering: "En bra uppsats inom ett viktigt konkurrensrättsligt område."

Läs uppsatsen (5846 kB)


Pristagare – Juridik 1999

1:a pris, 10 000 kr, Fredrik Löwhagen
Uppsats: Extraterritoriell konkurrenskontroll i praktiken: effektprincipen och implementeringsdoktrinen i svensk respektive europeisk rätt
Handledare: Michael Droege, Uppsala universitet
Motivering: "En väldisponerad och pedagogisk genomgång av principer av central betydelse för bedömning av konkurrensreglers territoriella tillämplighet."

1:a pris, 10 000 kr, Niklas Åstenius
Uppsats: Konkurrensrättens ogiltighetsbegrepp – med särskilt beaktande av partiell ogiltighets inverkan på övrigt avtalsinnehåll
Handledare: Katarina Olsson, Lunds universitet
Motivering: "En koncentrerad och lätt tillgänglig behandling av ett svårt och i litteratur och praxis föga uppmärksammat ämne, som kan få ökad betydelse inom konkurrensrätten."

2:a pris, 7 000 kr, Marie Severinsson
Uppsats: Duty to supply Competitors and Access to essential Facilities in European Community Law
Handledare: Pilip Bladini, Handelshögskolan i Göteborg
Motivering: "En välskriven och värdefull genomgång av praxis och diskussion på ett aktuellt ämnesområde".


Pristagare – Juridik 1998

1:a pris, 12 000 kr, Anna Emanuelson
Uppsats: Oligopol och företagsförvärv
Handledare: Eva Edwardsson, Uppsala universitet
Motivering: "En väldisponerad och lättillgänglig behandling av ett ämne som har särskild aktualitet mot bakgrund av utvecklingen inom EG-rätten."

2:a pris, 8 000 kr, Malin Backlund
Uppsats: Kan man byta tegel mot trä?
Handledare: Eva Edwardsson, Uppsala universitet
Motivering: "Med utgångspunkt i konkreta fall behandlas på ett förtjänstfullt sätt den svåra och för utgången i konkurrensmål ofta avgörande bedömningen av relevant produktmarknad."

Hedersomnämnande, 3 000 kr, Rikard Jermsten och Therese Jonsson
Uppsats: Kollektiv dominans
Handledare: Nils Wahl, Stockholms universitet

Mathias Strand
Uppsats: Samriskföretag och konkurrens
Handledare: Eva Edwardsson, Uppsala universitet

Linda Andersson
Uppsats: Arbetstagarorganisationernas kollektiva hemförsäkringar och 6 § konkurrenslagen
Handledare: Eva Edwardsson, Uppsala universitet
Motivering: "Tre uppsatser som belyser viktiga konkurrensrättsliga frågeställningar på ett bra sätt."


Pristagare – Juridik 1997

1:a pris, 15 000 kr, Ebba Olsson
Uppsats: Article 86 of the EC treaty and abuses of a dominant position involving the exercise of intellectual property rights
Handledare: Carl Michael Quitzow / Sten Pålsson, Lunds universitet
Motivering: "En väldisponerad och gedigen behandling av den svåra och praktiskt betydelsefulla frågan om förhållandet mellan immaterialrätt och konkurrensrätt."

Hedersomnämnande, 3 000 kr
Uppsats: Konsumentinflytandet vid tillämpningen av EG:s konkurrensregler - en jämförelse mellan förfarandet vid EG-kommissionen respektive nationell domstol
Handledare: Per Henrik Lindblom, Uppsala universitet

Andrea Hjärne
Uppsats: Grustäkter - konflikten mellan naturvård och konkurrens vid tillståndsgivning enligt naturvårdslagen
Handledare: Katarina Olsson, Lunds universitet/Mariann Blad, Länsstyrelsen Skåne

Andreas Norlén
Uppsats: Den svenska kontrollen av företagsförvärv - en analys av teori och praktik
Handledare: Hans Stenberg, Linköpings universitet
Motivering: "Tre väl genomförda och intresseväckande bidrag som i sitt ämnes- och metodval visar på konkurrensrättens bredd."


Pristagare – Juridik 1996

1:a pris, 12 500 kr
Uppsats: The enforcement of EC competition law in national courts
Handledare: Katarina Olsson, Lunds universitet
Motivering: "En grundlig och väldisponerad studie på ett krävande ämnesområde, som har stor aktualitet".

2:pris, 5 000 kr
Uppsats: Du colbertisme au liberalisme. Le droit francais de la concurrence et l'influence du droit communautaire
Handledare: Michael Bogdan, Lunds universitet

3:e pris, 2 500 kr, Christina Normark
Uppsats: The control of oligopolies under EC competition law
Handledare: Douglas Johnsson, Stockholms universitet


Pristagare – Juridik 1995

1:a pris, 12 500 kr
Uppsats: Joint ventures konkurrensrättsliga ställning enligt EG-rätten i jämförelse med svensk rätt
Handledare: Ulf Bernitz, Stockholms universitet

2:a pris, 7 500 kr
Uppsats: En sammanställning och kommentarer av Konkurrensverkets beslut med stöd av konkurrenslagen under lagens första år i praktisk tillämpning
Handledare: Michael Bogdan, Lunds universitet