Allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av handlingar som kommer in till eller skickas från myndigheter och förvaltningar. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att ta del av en handling om den är allmän och inte sekretessbelagd.

Offentlighetsprincipen

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän arbetar. Denna rättighet är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis beslut och rapporter som upprättats på myndigheten och handlingar som kommit in till myndigheten inom ramen för ärendehanteringen. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar.

Sekretess

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om när uppgifter kan skyddas av sekretess. Det innebär att myndigheterna, med stöd av lagen, avgör vilka handlingar som kan sekretessbeläggas. Om du skickar ett brev till oss och skriver ”hemligt” eller ”konfidentiellt” på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte offentlighets- och sekretesslagen medger det.

De sekretessbestämmelser som kan komma ifråga hos Konkurrensverket är bland annat de uppgifter vi får om enskildas affärs- eller driftsförhållanden om det finns anledning att tro att den enskilde lider skada av att uppgiften kommer till andras kännedom.

Ta del av allmänna handlingar

Om du vill ta del av en allmän handling kan du skicka ett e-postmeddelande till vår registrator, konkurrensverket@kkv.se.

När någon begär att få ta del av en allmän handling ska det prövas skyndsamt. Den tjänsteman som arbetar med handlingen behöver inte lämna ifrån sig handlingen med detsamma, men inga onödiga dröjsmål får förekomma. Om det dröjer innan vi lämnar ut en allmän handling kan det bero på att vi måste pröva om uppgifterna i handlingen är hemliga enligt någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar i Konkurrensverkets lokaler, förutsatt att handlingarna inte omfattas av sekretess. Konkurrensverket är inte skyldig att tillhandahålla handlingar i myndighetens lokaler om det finns betydande hinder.

Offentlighetsprincipen ger endast rätt till kopior av allmänna handlingar i pappersform. Som en serviceåtgärd är det dock möjligt för myndigheter att lämna ut handlingar via e-post om det framstår som lämpligt.

Avgift för kopior

Den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen om den ska lämnas ut. Konkurrensverket följer avgiftsförordningen (1992:191) och tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar.

Vanligtvis faktureras avgiften.

Elektroniska handlingar

Konkurrensverket får, om det anses lämpligt, lämna ut allmän handling i elektronisk form till exempel genom e-post.

Avgift tas då ut enligt följande:

Handlingar som finns lagrade elektroniskt

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut om beställningen omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och två kronor för varje handling därutöver.

Handlingar som inte finns lagrade elektroniskt

För handlingar som måste skannas in tas en avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är alltså gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver två kronor.

Ett undantag för avgift kan göras för dig som är student eller doktorand vid universitet eller högskola.

Papperskopia

En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio sidor eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde sidan och två kronor för varje sida därutöver.

CD/USB

Avgift för att få kopior av ljudupptagning är 120 kronor per USB/CD-skiva.

Porto

Eventuell kostnad för porto tillkommer.

Anonymitet

En myndighet får inte efterforska vem som begär att få del av allmänna handlingar eller vilket syfte du har med din begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut. Bestämmelsen innebär att var och en har rätt att ta del av alla offentliga handlingar hos en myndighet utan att behöva uppge vem han eller hon är eller vad handlingen ska användas till, det så kallade anonymitetsskyddet. Om du däremot röjer din identitet i din begäran, till exempel i e-posten är du inte längre anonym.

Här kan du läsa mer om Konkurrensverkets behandling av personuppgifter

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: