FN – 10 YFP SPP Program - hållbar upphandling

FN har beslutat om ett tioårigt (2012-2022) ramverk av program för att nå de mål för hållbar konsumtion- och produktion som FN antog i Johannesburg 2002. Ramverket kallas 10 YFP. Naturvårdsverket är samordnare i Sverige.

Inom detta ramverk finns ett program för hållbar offentlig upphandling – Sustainable Public Procurement Program (SPP Program). Målet med programmet är att förbättra kunskaperna om hållbar offentlig upphandling och visa på hur detta verktyg kan främja hållbar konsumtion och produktion, stödja mer hållbara ekonomier samt hållbar utveckling i stort.

Vidare ska programmet stödja genomförande av SPP i praktiken genom ökat samarbete och bättre tillgång till bra verktyg och expertis.

Programmet är organiserat kring fyra grundpelare:

  1. Implementering i praktiken.
  2. Utvärdering och uppföljning.
  3. Identifiera hinder och stimulera innovativa lösningar.
  4. Samarbete med privat sektor.

Konkurrensverket deltar dels som medlem i programmet och dels i den intressentsammansatta rådgivande kommittén (Multi-stakeholder Advisory Committee- MAC) till SPP Programmet.

Sverige har genom Miljöstyrningsrådet tidigt tagit initiativ till att leda en stor internationell arbetsgrupp inom hållbara leverantörskedjor, ”Greening supply chains”. En förstudie publicerades i juni 2014. Den pekar på olika förhållanden världen över som hindrar att upphandlare får den information som krävs för att kunna fatta kloka beslut om lämpliga kontraktspartners.

Förstudien identifierar också möjliga vägar för att få information om produkters miljöprestanda i globala leverantörskedjor för att säkerställa att den offentliga upphandlingen blir ett allmänt accepterat och trovärdigt verktyg i arbetet för en hållbar konsumtion och produktion.

Läs förstudien "Significance of sustainability in supply chains on behalf of SPP" på Upphandlingsmyndighetens webbplats (öppnas i nytt fönster) 

Relaterad information