EU – upphandling

Upphandlingsreglerna bygger på EU-direktiv inom rättsområdet. En korrekt tillämpning av reglerna kräver därför ett utvecklat samarbete på EU-nivå. Konkurrensverket deltar i bland annat EU-kommissionens nätverk för prövningsorgan i första instans (Network of First Instance Review Bodies on Public Procurement) och i kommissionens arbetsgrupp för ekonomi och statistik (ESWG).

Nätverk för prövningsorgan i första instans

Nätverket består av representanter från domstolar, tillsynsmyndigheter och andra prövningsorgan i första instans. Representanterna kommer från alla medlemsländer inom EU och EES. Syftet med nätverket är att garantera en effektiv tillämpning av rättsmedelsdirektiven, som innehåller regler om exempelvis överprövning av upphandlingar. Inom nätverket ges även en möjlighet till utbyte av information och goda exempel avseende tillämpningen av direktiven. Nätverket håller två möten per år.

Arbetsgrupp för ekonomi och statistik (ESWG)

Rådgivande kommitténs arbetsgrupp för ekonomi och statistik är en arbetsgrupp för statistik om den offentliga upphandlingen inom EU, och särskilt om medlemsstaternas inrapportering enligt upphandlingsdirektiven. Arbetsgruppen lyder under kommissionens rådgivande kommitté för offentlig upphandling (EXPP).

Relaterad information