ECN – konkurrens

Konkurrensverket tillämpar EU:s konkurrensregler i nära samarbete med EU-kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna inom European Competition Network (ECN).

Genom förordning 1/2003 får nationella konkurrensmyndigheter och domstolar tillämpa konkurrensreglerna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) om det finns en effekt på handeln mellan EU:s medlemsstater.

ECN-nätverket är ett samarbetsforum som syftar till att säkra en enhetlig tillämpning av EU:s konkurrensregler. Inom ramen för nätverket utbyter kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna inom EU information om sina utredningar och beslut, assisterar varandra vid utredningsinsatser och delar med sig av bevis. Arbetet sker även i olika arbets- och sektorgrupper där Konkurrensverket aktivt deltar. Konkurrensverket deltar också i möten i rådgivande kommittéer, där kommissionen inhämtar medlemsstaternas synpunkter innan den fattar beslut i sina ärenden.

Relaterad information