Innehåll på sidan

Konkurrensverkets ställningstaganden

Här kan du ta del av Konkurrensverkets ställningstaganden. Ställningstagandena innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor. Syftet med ett ställningstagande kan till exempel vara att ge klargöranden i hur vi bedömer en viss fråga där lagregler och rättspraxis inte ger uttömmande vägledning.

Ställningstagandena beslutas av generaldirektören och är styrande för Konkurrensverkets verksamhet.

Ställningstagandena är inte bindande för till exempel domstolar och ska vara vägledande för allmänheten.

Förteckning över Konkurrensverkets ställningstaganden

Titel Ställningstagande
Ändringsbestämmelserna tillämplighet på otillåtet direktupphandlade avtal 2023:3
Betalningsperioder som löper ut på en lördag, söndag eller annan helgdag – otillbörliga handelsmetoder 2023:2
När en köpare anses ha betalat inom 30 dagar – otillbörliga handelsmetoder 2023:1
Om vissa finansieringslösningar avseende leverantörers fakturor är förenliga med lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2022:3
Maximal omfattning av ramavtal och öppenhetsprincipen
(ersätter 2019:1)
2022:2
Omfattas avtalsvillkor av begreppet handelsmetod i lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2022:1
Snusliknande produkter och definitionen av livsmedel i lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2021:2
Metod för fastställande av konkurrensskadeavgiftens storlek 2021:1
Betydelsen av den upphandlande myndighetens urval – Vem får välja i ett valfrihetssystem? 2019:2
Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen
(upphävt genom 2022:2)
2019:1
Anskaffningar mellan statliga myndigheter
(upphävt 2022-07-01, se HFD 2021 ref. 35)
2018:1