Välkommet med förstärkt skydd för visselblåsare

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Ökad trygghet för visselblåsare". Konkurrensverket ser positivt på betänkandets förslag till genomförande av det så kallade visselblåsardirektivet och välkomnar att skyddet för personer som rapporterar om överträdelser och andra missförhållanden stärks.

I Konkurrensverkets yttrande över betänkandet "Ökad trygghet för visselblåsare" (SOU 2020:38) tillstyrker Konkurrensverket särskilt utredningens förslag om att det så kallade visselblåsardirektivet genomförs genom en ny lag. Konkurrensverket tillstyrker även att Konkurrensverkets utses till behörig myndighet för att ta emot och följa upp rapporter inom områdena den inre marknaden, såvitt avser konkurrensområdet, och offentlig upphandling.

Konkurrensverket har vissa synpunkter på den lagtekniska utformningen av lagens materiella tillämpningsområde, möjligheten till avvikelse genom kollektivavtal, förutsättningarna för skydd vid intern rapportering och analysen av behovet av kvalificerad sekretess i uppföljningsärenden. Konkurrensverket lyfter även fram att uppskattningen av kostnaderna för myndigheterna att inrätta rapporteringskanalerna sannolikt är för låg.

Senast uppdaterad:

Relaterad information