Statens konstråd hade inte konstnärliga skäl för undantag

Pressmeddelande

Förutsättningarna att tillämpa undantaget för konstnärlig prestation var inte uppfyllda när Statens konstråd köpte en konstnärlig gestaltning i form av en ridå till Linköpings universitet utan att annonsera den. Konkurrensverket anser att det är fråga om otillåten direktupphandling och kräver att Statens konstråd döms att betala 105 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Under våren 2017 deltog Statens konstråd i en samrådsgrupp i syfte att köpa in en textil ridå till Studenthusets entré vid Linköpings universitet. Sex konstnärer valdes ut och studerades utifrån en framtagen kravspecifikation. En av dem fick senare teckna avtal om att uppföra konstverket vars värde uppgick till 1 140 000 kronor. Att avtalet ingicks utan föregående annonsering enligt LOU motiverades med att syftet med anskaffningen var att förvärva ett unikt konstverk som endast kunde tillhandahållas av den valda konstnären. En leverantör ansökte om överprövning av avtalets giltighet. Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade att kraven i upphandlingen varit så allmänt hållna att en större krets av konstnärer skulle ha kunnat lämna anbud. Eftersom undantaget för konstnärlig prestation således inte var tillämpligt förklarades avtalet ogiltigt.

Konkurrensverket fick information om att Statens konstråd inte agerat i enlighet med domen och valde därför att prioritera ett tillsynsärende om upphandlingsskadeavgift.

Konkurrensverket gör samma bedömning som domstolen och vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att domstolen dömer Statens konstråd att betala 105 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för den otillåtna direktupphandlingen. Att Statens konstråd inte har efterlevt ogiltighetsdomen är en försvårande omständighet, enligt Konkurrensverket.

– Det är bra att få ytterligare klarhet i var gränserna går för annonseringsskyldighet vid köp av konstverk och när undantaget för konstnärlig prestation kan tillämpas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten. I detta fall är det dessutom fråga om en upphandlande myndighet som inte följer en domstols beslut vilket i sig är allvarligt. Det riskerar att urholka respekten för upphandlingsreglerna, och för domstolars beslut.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Natacha Otte Widgren, processråd, tfn 08-700 16 55  natacha.ottewidgren@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information