Särskilt stöd för tidningsdistribution bör gälla enbart under begränsad period

Publicerad

Konkurrensverket har inga invändningar mot att stödet för tidningsdistribution utvidgas så att det omfattar fler kategorier av nyhetstidningar men understryker vikten av att det särskilda distributionsstödet gäller enbart för en begränsad period. I annat fall finns en risk att konkurrensen skadas på sikt.

Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över Myndigheten för press, radio och tv:s (MPRT) rapport Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela landet.

MPRT föreslår att distributionsstödet ska utvidgas så att det även gäller tryckta allmänna nyhetstidningar och föreslår ett särskilt distributionsstöd under en omställningsperiod på fem år. Myndigheten bedömer att det finns behov av att stötta distributionen av allmänna nyhetstidningar i områden där det saknas morgondistribution, till följd av Postnords övergång till varannandagsutdelning.

Konkurrensverket framhåller i sitt yttrande att det är viktigt att förslaget gäller enbart för en begränsad omställningsperiod. Ett statligt distributionsstöd är ett långtgående ingripande på marknaden som kan påverka konkurrensen negativt på sikt. Det är också viktigt att det tillfälliga distributionsstödet utformas på ett sådant sätt att det inte försenar nödvändig innovation och teknikutveckling i tidningsbranschen. Det gäller bland annat utveckling av nya digitala distributionsformer.

Senast uppdaterad:

Relaterad information