Positivt med möjlighet till konkurrens även i framtidens järnvägsunderhåll

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Framtidens järnvägsunderhåll". Konkurrensverket har inga invändningar mot att viss del av järnvägsunderhållet återtas i egen regi. I yttrandet lämnar vi dock några synpunkter kring genomförandet av vissa förslag.

I Konkurrensverkets yttrande över betänkandet "Framtidens järnvägsunderhåll" (SOU 2020:18) framgår att Konkurrensverket inte har några synpunkter på inriktningen att viss verksamhet avseende järnvägsunderhållet bör återtas i egen regi hos Trafikverket för att höja kunskaperna internt om järnvägsnätet och underhållsverksamheten.

Konkurrensverket är positivt till avsikten att främja konkurrensen och aktörers vilja att etablera sig och investera på marknaden genom att dels tydliggöra de långsiktiga marknadsförutsättningarna, dels förbättra upphandlingarna. En förutsättning är dock att man noga iakttar såväl konkurrensreglernas förbud mot konkurrensbegränsande samarbete som upphandlingsreglerna om jäv.

Konkurrensverket gör ingen bedömning av vilka kontrakt som är lämpligast att återta i egen regi. Däremot konstaterar vi att det är av vikt att inte allt för många av de kommersiellt intressanta kontrakten återtas eftersom det riskerar att få negativa konsekvenser för möjligheterna att upphandla de kontrakt som inte ska bedrivas i egen regi.

Senast uppdaterad:

Relaterad information