Otillräcklig upphandlingsrättslig analys i förslag till statligt nät

Publicerad

De ekonomiska resonemangen i förslaget till statligt nät är så översiktligt hållna att Konkurrensverket inte kan ta ställning till eventuella effekter för konkurrensen. Den upphandlingsrättsliga analysen är dessutom otillräcklig och behöver fördjupas.

Konkurrensverket har tidigare avstyrkt förslaget om att etablera ett dedikerat statligt kommunikationsnät. De brister som lyftes fram i Konkurrensverkets förra yttrande över departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet kvarstår.

Om abonnenter tvingas köpa tjänster som överskrider deras behov tas de positiva effekterna av konkurrens inte till vara och kostnaden för det allmänna ökar. Det framhåller Konkurrensverket i sitt senaste yttrande över utredningen.

Konkurrensverket anser även att utredningens slutsats när det gäller undantag från reglerna för upphandling är felaktig. Analysen av överensstämmelsen mellan förslaget och upphandlingsreglerna behöver fördjupas i det fortsatta beredningsarbetet, enligt Konkurrensverket.

Senast uppdaterad:

Relaterad information