Nya allmänna råd om eftergift och nedsättning och upphävda allmänna råd om näringsförbud

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat om nya allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift med anledning av de förändringar som införs i konkurrenslagen den 1 mars 2021 och den nya konkurrensförordningen som börjar gälla då. I samband med detta upphävs de allmänna råden om tillämpningen av reglerna om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna, vilka kommer att omarbetas till vägledning i annat format.

Ändringarna i konkurrenslagen och den nya konkurrensförordningen som träder i kraft den 1 mars 2021 är en följd av genomförandet av det så kallade ECN plus-direktivet som syftar till att harmonisera tillämpningen av konkurrensreglerna inom EU.

Som en följd av de förändrade reglerna har Konkurrensverket beslutat om nya allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Förutom de ändringar som föranleds av ny lagstiftning har vi gjort redaktionella ändringar och utmönstrat vissa avsnitt som fanns med i de tidigare allmänna råden på området. Exempelvis har Konkurrensverkets handläggningsrutiner lyfts ut ur de allmänna råden och kommer att kommuniceras i annat format. Någon ändring av Konkurrensverkets rutiner vid handläggningen av eftergiftsansökningar är inte avsedd förutom när det uttryckligen följer av de nya reglerna i konkurrenslagen och konkurrensförordningen.

I samband med översynen av de allmänna råden om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift har Konkurrensverket även sett över de allmänna råden om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna. Konkurrensverket har beslutat att upphäva de nuvarande allmänna råden på detta område från den 1 mars 2021. Framöver kommer Konkurrensverket att ge vägledning om tillämpningen av reglerna om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna i annan form än allmänna råd. Konkurrensverkets handläggning av frågor om näringsförbud påverkas inte och de allmänna råd som nu upphävs kommer att ersättas av vägledning i annat format.

Konkurrensverket har redan inlett ett arbete med att ge ut en ny och omarbetad vägledning om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna. Det arbetet omfattar även Konkurrensverkets nuvarande metod för beräkning av konkurrensskadeavgift, som också behöver uppdateras med anledning av ny lagstiftning och praxis. Den pågående översynen kan komma att föranleda ytterligare uppdateringar av relevanta dokument. Avsikten är att detta arbete ska slutföras under våren.

Senast uppdaterad:

Relaterad information