Nio nya forskningsprojekt om konkurrens och upphandling

Pressmeddelande

Konkurrens inom vården, sopmarknaden, och om antalet anbud i en offentlig upphandling påverkar priset. Det är några av de nio projekt som i år för forskningsbidrag av Konkurrensverket.

I år är det sammanlagt 10,6 miljoner kronor som Konkurrensverket ger i bidrag till olika forskningsprojekt inom konkurrens och offentlig upphandling.

– Att kunna bidra till att ny kunskap kommer fram är viktigt för att skapa förståelse för hur marknader fungerar och hur samhället och ekonomin utvecklas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Bland de forskningsprojekt som får bidrag kan nämnas till exempel det som ska studera hur prissamordningar kan upptäckas, hur vanliga och kostsamma de är, samt hur antalet företag påverkar risken för samordningar. Resultaten är relevanta vid marknadsövervakning samt beslut om koncentrationer och om regler som påverkar antal företag. Projektet ska ledas av professor Niklas Rudholm vid Handelns forskningsinstitut.

Dr David Isaksson, vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, ska undersöka hur konkurrensutsatt den svenska primärvårdsmarknaden är och om konkurrensen i svensk primärvård kan sägas vara kvalitetsdrivande.

Ett annat projekt ska studera koncessioner som blir allt vanligare. Docent Tobias Indén vid Umeå universitet ska granska de statsstödsrättsliga och upphandlingsrättsliga aspekterna av koncessioner.

Ett projekt har som syfte att öka förståelsen för förhållandet mellan karteller och bolagsstyrning. Detta är av största vikt för utformningen och genomförandet av effektiva marknadsregleringar. Inom ramen för detta projekt kommer följande frågor att ställas: Hur påverkar illegala samarbeten på produktmarknaden chefers ekonomiska kompensation? Hur påverkar de marknadskonkurrensen genom fusioner och förvärv? Projektledare är dr Catarina Marvao vid Handelshögskolan i Stockholm.

Hur medias vinklingar av nyheter påverkar mediernas ägare och deras beslut ska studeras av dr Marcel Garz vid Jönköping International Business School. Bakgrunden till projektet är den senaste tidens framväxt av radikala och populistiska krafter i många västerländska länder som visar hur inflytelserik vinklad eller felaktig information i massmedier kan vara.

Dr Konstantinos Stylianou vid University of Leeds ska undersöka ett brett spektrum av rättskällor empiriskt för att finna EU:s konkurrensrätts mål. Resultaten kan användas för att dra skiljelinjen mellan beteenden som främjar målet och borde tillåtas, och beteenden som hämmar målet och borde förbjudas.

Bidrag går också till att arrangera två konferenser för att sprida kunskap om konkurrens och upphandling. En konferens ska behandla frågor som starkt berör konkurrensneutralitet och möjligheten för organisationer att utveckla och anskaffa IT-system utan att orsaka inlåsning och konkurrenshinder. Det projektet leds av professor Björn Lundell vid Högskolan i Skövde.

Docent Thomas P. Tangerås vid Institutet för näringslivsforskning får bidrag för att arrangera en nordisk workshop för forskare inom industriell organisation.  Industriell organisation är det forskningsfält som studerar frågor kring imperfekt konkurrens, förvärv och konkurrenspolitik.

Ett annat forskningsprojekt har titeln ”Konkurrens om sopor - En analys av marknaden för avfallsförbränning” och ska ledas av dr Thomas Broberg vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Projektet ska analysera konkurrensen och prisbildning på marknaden för avfallsförbränning. Fokus kommer att ligga på att förstå vilka roller komparativa fördelar, geografiska avstånd och offentlig upphandling spelar.

– De olika forskningsprojekt vi nu ger bidrag till kommer på olika sätt att bidra till en djupare insikt och förståelse för konkurrens och offentlig upphandling, säger Rikard Jermsten.

Utöver de nio nya forskningsprojekten ges också bidrag till 11 pågående projekt.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 03

Senast uppdaterad:

Relaterad information