Konkurrensverket tillstyrker förslag för förbättrad avfallshantering

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker fyra förslag till ändring av miljöbalken och ett antal förordningar angående avfallshantering som syftar till att öka tillsynsmyndigheternas möjligheter att säkerställa syftet med miljöbalken. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över promemorian Ordning och reda på avfallet som nu lämnats till regeringen.

Konkurrensverket tillstyrker förslagen och anser att ett tydligare regelverk och en effektiv tillsyn säkerställer att alla marknadsaktörer konkurrerar på lika villkor, ökar kvalitetskonkurrens, förvårar marknadsinträde för oseriösa aktörer och därmed möjliggör ökad takt i omställningen till ett hållbart samhälle.

Konkurrensverket tillstyrker också förslaget om att krav på att ekonomisk säkerhet ska kunna ställas på anmälningspliktiga verksamheter. Konkurrensverket konstaterar att, rätt utformat, kan detta förslag gynna en effektiv konkurrens, underlätta marknadsinträde för seriösa och innovativa företag och försvåra för oseriösa aktörer att träda in på marknaden.

Konkurrensverket har inga invändningar mot förslaget att företag utan tillstånd ska kunna hantera schaktmassor. Förslaget kan sannolikt göra det möjligt att starta ny verksamhet snabbare och till en lägre kostnad och att kostnader för att ta fram underlag till en tillståndsansökan och kostnader för att genomföra tillståndsprocessen utgår.

Senast uppdaterad:

Relaterad information