Konkurrensverket avstyrker flera förslag i utredning om bostadsbyggande

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker flertalet av de förslag som presenteras i en utredning om snabbare bostadsbyggande. Förslagen kommer sannolikt inte att leda till ökat eller billigare bostadsbyggande. Det framhåller Konkurrensverket i sitt yttrande till regeringen.

Konkurrensverket tillstyrker utredningens (SOU 2018:67) förslag att den i Plan- och bygglagen reglerade genomförandetiden för detaljplan ändras till 3–15 år.

Utredningens övriga förslag avstyrks av Konkurrensverket. Även förslaget att utreda expropriationslagen, förköpslagen, inlösensbestämmelserna och ersättningsnivåerna avstyrks.

Konkurrensverket tillstyrker däremot att Boverket i samverkan med Lantmäteriet utreder hur information om byggrätter och antalet möjliga bostäder kan göras tillgänglig i en digital planprocess.

Senast uppdaterad:

Relaterad information