Kommuners stödinsatser får inte snedvrida konkurrensen

Publicerad

Ett förslag om att socialnämnder ska kunna tillhandahålla fler tjänster utan behovsprövning ställer stora krav på att kommunerna utformar stödinsatserna på ett sådant sätt att de inte hämmar eller snedvrider konkurrensen. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande.

I betänkandet Hållbar socialtjänst föreslås en ny socialtjänstlag som bland annat innebär att socialnämnderna utan behovsprövning ska kunna tillhandahålla även andra tjänster än hemtjänst till äldre. Det innebär att kommunerna exempelvis ges möjlighet att på det sättet tillhandahålla även städning och distribution av mat.

En sådan ordning, beroende på hur den utformas och vilken omfattning den får, kan komma att påverka möjligheterna för privata företag att tillhandahålla motsvarande tjänster. Förslaget ställer stora krav på att kommunerna utformar eventuella stödinsatser utan behovsprövning på ett sätt som inte hämmar eller snedvrider konkurrensen, enligt Konkurrensverket.

Om konkurrensen skulle hämmas eller snedvridas kan en kommuns agerande vara i strid med bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Konkurrensverket understryker att sådana bedömningar måste göras i varje enskilt fall.

Konkurrensverket har i övrigt inga invändningar mot att det görs rättsligt möjligt för kommuner att tillhandahålla fler insatser utan föregående behovsprövning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information